Regeringens arbete med omställning till cirkulär ekonomi

Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och är ett verktyg för att nå dels miljö- och klimatmålen, dels de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Regeringen arbetar med att främja denna omställning på flera sätt, bland annat genom en övergripande strategi för cirkulär ekonomi, genom lagstiftning för avfallsområdet och genom nya etappmål.

Ansvariga departement
Miljö­departementet

Initiativ och åtgärder för omställningen till en cirkulär ekonomi

Nya nationella mål påskyndar omställningen till en cirkulär ekonomi

Regeringen har idag beslutat om fyra nya etappmål för att minska matsvinnet, samt öka återvinningen av kommunalt avfall och återanvändning av förpackningar. De bidrar till att resurser används mer effektivt, vilket minskar klimatpåverkan och är en del i arbetet för en cirkulär ekonomi.

Nya lösningar för verksamheters avfall ska bidra till en cirkulär ekonomi

Regeringen har tillsatt en utredning som ska ge förslag på lösningar som ökar möjligheten för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall.

Nytt pantsystem på småelektronik ska utredas

Regeringen har tillsatt en utredning som ska ge förslag på hur ett pantsystem för småelektronik, t.ex. mobiler eller läsplattor, kan se ut. Syftet med utredningen är att öka insamlingen och återvinningen av elavfall och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi.

Nu ska ansvaret för textilavfallet utredas

Regeringen har beslutat om en utredning som ska se hur producenterna kan få ansvar över omhändertagandet av vårt textilavfall. Regeringen har utsett Birgitta Losman vid högskolan i Borås som särskild utredare.

Skatt på modet – för att få bort skadliga kemikalier

Utredningen har lämnat förslag på hur en skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor kan utformas. Syftet med skatten är att minska förekomsten av eller risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från kläder och skor på ett kostnadseffektivt sätt.

En samlad politik för klimatet

Regeringen presenterar för första gången en klimatpolitisk handlingsplan för riksdagen. Klimat ska integreras i alla relevanta politikområden. Med 132 åtgärder tar propositionen ett helhetsgrepp om hur utsläppen ska minska i hela det svenska samhället.

Samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning

Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland. Näringslivet står för en betydande del av utsläppen samtidigt som de är en avgörande del av lösningen. Samverkansprogrammet ska bidra till näringslivets klimatomställning.

Regeringen stärker Delegationen för cirkulär ekonomi

Omställningen till en cirkulär ekonomi kräver åtgärder på en bred front. Regeringen utser nu en vice ordförande och fyra nya ledamöter från näringslivet att ingå i Delegationen för cirkulär ekonomi.

Myndighetssamarbete ska stödja hållbara batterier för elektrifieringen

Regeringen har gett Energimyndigheten, Naturvårdsverket och SGU i uppdrag att stödja utveckling av verksamheter i Sverige som kan bidra till en hållbar, konkurrenskraftig och resurseffektiv batteriproduktion. Den ökade elektrifieringen behövs för att klara klimatmålen.

Innehåll om regeringens arbete med omställning till cirkulär ekonomi

Prenumerera

Totalt 10 träffar.