En rättssäker, human och långsiktigt hållbar gemensam migrationspolitik

Publicerad

EU bör fortsätta att verka för att den gemensamma migrations- och asylpolitiken ska vara effektiv, rättssäker, långsiktigt hållbar, human och medge beslut av hög kvalitet som värnar asylrätten. Sverige värnar rätten att ansöka om asyl i EU, men fler medlemsländer måste ta ett större ansvar.

Foto: TT Nyhetsbyrå

Trots att vissa framsteg gjorts i förhandlingarna om ett nytt asylsystem, råder fortfarande oenighet bland medlemsstaterna om hur det ska utformas. Kommissionens asyl- och migrationsförslag från september 2020 ligger nu till grund för de fortsatta förhandlingarna. Frågan om ansvarsfördelning när det gäller asylsökande är särskilt svår.

EU:s asyl- och migrationspolitik måste fungera och det måste bli en jämnare fördelning och ett gemensamt ansvarstagande för asylsökande i unionen. Dessutom måste den globala ansvarsfördelningen breddas för personer i behov av skydd så att stora migrations- och flyktingströmmar ska kunna hanteras bättre. EU måste säkerställa en effektiv kontroll av gränserna och en välfungerande viseringspolitik inom Schengenområdet. EU ska motverka människosmuggling, öka antalet kvotflyktingplatser samt skapa fler lagliga vägar till EU för asylsökande.

Regeringens prioriteringar

  • Ett gemensamt europeiskt asylsystem där varje ansökan om asyl prövas effektivt, rättssäkert, långsiktigt hållbart, humant och medge beslut av hög kvalitet som värnar asylrätten och en jämnare fördelning samt ett gemensamt ansvarstagande för asylsökande i unionen.
  • Åtgärder för att motverka grundorsaker till ofrivillig migration i ett nära samarbete med FN och med länder utanför EU som är långsiktigt hållbar och bygger på ett genuint partnerskap. EU behöver stödja de konfliktdrabbade länder och deras grannländer, där merparten av världens flyktingar bor.
  • Ökad vidarebosättning för personer i behov av internationellt skydd samt fler lagliga vägar till EU.
  • En fungerande återvändandepolitik. Det praktiska EU-samarbetet kring återvändande bör fortsätta och bidra till att stärka samarbetet med ursprungsländer när det gäller återtagande av deras egna medborgare inom ramen för en human, rättssäker och ordnad process.