Ett demokratiskt, väl fungerande och handlingskraftigt EU

Publicerad

Det behövs ett EU som tar en ledande roll för att främja demokratin och stärka respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Europa och i omvärlden.

Foto: Astrakan/Folio

Under senare år har det europeiska samarbetet satts på svåra prov. I delar av unionen har grundläggande principer och värden ifrågasatts och respekten för gemensamt fattade beslut har minskat. Det försämrar EU:s förmåga att hantera gemensamma utmaningar och agera kraftfullt globalt, med sviktande förtroende för EU-samarbetet som följd, både inom och utanför unionen. Ju mer sammanhållet och enigt EU är, desto bättre för handel, investeringar och samarbete.

Fördelningen av befogenheter mellan medlemsstaterna och EU-nivån bör värnas för att säkerställa ett effektivt och demokratiskt beslutsfattande och ansvarsutkrävande. Ökad insyn och öppenhet i EU:s lagstiftningsarbete är en förutsättning för den demokratiska förankringen av samarbetet.

EU måste bryta den utveckling som riskerar att försämra unionens förutsättningar att fungera effektivt och därmed minska EU:s attraktionskraft. Detta kräver att EU:s institutioner och medlemsländer agerar starkt och gemensamt för unionens intressen. Målet är ett effektivt EU-samarbete som är fast förankrat i de fördragsfästa grundläggande värdena, bidrar med ett tydligt mervärde som gör skillnad i medborgarnas vardag samt gör unionen attraktiv för omvärlden.

Regeringens prioriteringar

  • Försvara EU:s grundläggande värden respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för mänskliga rättigheter.
  • Aktivt bidra till att stärka respekten för rättsstatens principer och till mer effektiva åtgärder för att motverka överträdelser av dessa principer.
  • Säkerhetsställa ett effektivt genomförande av den överenskomna rättsstatsmekanismen som kopplar ihop respekt för rättsstatsprincipen och andra grundläggande värden med tillgången till medel ur EU:s budget.
  • Säkerställa att EU:s politik genomsyras av jämställdhet.
  • Agera för att bevara den institutionella balansen mellan EU:s institutioner och stödja kommissionens arbete för unionens gemensamma intressen. Det är nödvändigt för att säkra både EU:s och Sveriges långsiktiga inflytande.
  • Tillse en god balans mellan rådet, kommissionen och den informella Eurogruppens konstellationer i frågor som rör styrningen av EMU.
  • Verka för att stärka medlemsländernas gemensamma ansvarstagande för genomförandet och efterlevnaden av EU:s lagstiftning.