EU ska vara ledande i klimatomställningen

Publicerad

EU ska fortsätta driva klimatarbetet framåt och visa ett globalt ledarskap. Utsläppen av växthusgaser måste minska. Energisektorn är central för klimatutmaningen och behöver ställas om samtidigt som EU:s konkurrenskraft värnas. EU:s ekonomiska återhämtning efter covid-19 ska vara i linje med EU:s klimatmål och bidra till den gröna och digitala omställningen.

Foto: Jyrki Komulainen/Folio

Parisavtalet som trädde i kraft 2016 var ett historiskt steg, men EU och resten av världen måste jobba vidare med att genomföra avtalet och visa att kampen mot klimatförändringar inte stannar vid ord.

Ambitionen behöver öka för att begränsa temperaturökningen till Parisavtalets 1,5 gradersmål. Sverige anser att EU ska nå netto-nollutsläpp av växthusgaser senast 2050, eller tidigare, om vetenskapen visar att det krävs. För att begränsa temperaturökningen till Parisavtalets 1,5 gradersmål behöver EU minska sina utsläpp med minst 60 procent, med sikte mot 65 procent. Lagstiftningen på alla relevanta områden behöver samordnas och bidra till att EU kan nå målet.

Medlemsländer som vill leda utvecklingen behöver ges utrymme att göra det. Omställningen bör vägledas av samhällsekonomisk effektivitet och understödja en modernisering av EU:s ekonomi med stärkt konkurrenskraft, ökad tillväxt och nya arbetstillfällen.

Regeringens prioriteringar

  • EU antar och genomför en långsiktig klimatstrategi som leder till netto-nollutsläpp senast 2050 i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål.
  • EU:s lagstiftning inom alla relevanta områden är samstämmig och bidrar till att EU når klimatmålen.
  • EU:s handelspolitik samspelar med klimatpolitiken för att minska globala utsläpp.
  • EU identifierar samhällsekonomiskt effektiva initiativ och åtgärder som bidrar till att klimatmålen kan nås.
  • EU fortsätter sin strategi för att upprätta en grön finansmarknad som främjar hållbara investeringar.