Stärkt konkurrenskraft och hållbar tillväxt för att säkra jobb i hela EU

Publicerad

EU ska vara konkurrenskraftigt i en snabbt föränderlig värld och utnyttja den potential som finns i världens största sammanhållna marknad, den inre marknaden. Unionen ska vara handlingskraftig och bidra till jobbskapande, ökad jämställdhet, social inkludering och rättvis konkurrens.

Foto: Hero Images/Folio

EU:s ekonomier behöver fortsatt stärkas och bli mer motståndskraftiga. En förutsättning för god tillväxt och sysselsättning är att länderna har ordning och reda i sina offentliga finanser. EU:s ekonomisk-politiska regelverk måste respekteras och tillämpas på ett transparent och förutsägbart sätt. EU-samarbetet behöver en modern, effektiv och ansvarsfull långtidsbudget.

EU behöver fortsätta arbetet för tillväxt och sysselsättning och bidra till att Agenda 2030 uppfylls. Den ekonomiska tillväxten måste vara hållbar och komma alla medborgare till del. Strukturreformer i medlemsstaterna som bidrar till ett gott investeringsklimat och ökad produktivitet är centralt.

Socialt utanförskap ska minskas och kvinnor och män ska rustas för en arbetsmarknad i snabb omställning, där väl fungerande trygghetssystem utgör en förutsättning för individers trygghet. Grundläggande färdigheter och livslångt lärande är viktiga byggstenar i detta arbete.

Sverige ska verka för att principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter genomförs i medlemsstaterna och att fördelningen av befogenheter och nationella arbetsmarknadsmodeller respekteras. Det skapar förutsättningar för ordning och reda på arbetsmarknaden.

EU:s inre marknad

EU:s inre marknad är unionens viktigaste verktyg för tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. För att EU ska vässa sin internationella konkurrenskraft, måste den inre marknaden ständigt anpassas till en föränderlig värld. Bristfälligt genomförande av inremarknadsregelverket i medlemsländerna skapar problem för företag och medborgare. Efterlevnaden måste förbättras, av medlemsstaterna och av kommissionen. Det gäller inte minst på tjänsteområdet.

De möjligheter som digitaliseringen ger ska tillvaratas på den inre marknaden. Ytterst handlar det om att skapa goda förutsättningar för innovation.

Effektiv konkurrens på lika villkor främjar en innovativ och konkurrenskraftig industri som kan bidra starkt till Europas ekonomiska utveckling. Det är därför viktigt att försvara EU:s konkurrensregelverk och konkurrenstillsyn samt det restriktiva statsstödsregelverket. EU:s regler för statsstöd bör dock reformeras så att de bidrar till och inte motverkar ett fossilfritt samhälle och genomförandet av Parisavtalet.

Sverige och EU måste förbli öppet gentemot omvärlden och försvara EU:s principer om ett regelbaserat multilateralt handelssystem, fria och öppna marknader samt motverka protektionismen. EU ska fortsätta bedriva en progressiv handelspolitik som bidrar till miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.  

Regeringens prioriteringar

 •  Att EU fortsatt arbetar för stärkt tillväxt och sysselsättning genom att uppdatera den europeiska planeringsterminen utifrån genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter och Parisavtalet.

 • Att EU arbetar inom alla relevanta politikområden för att Agenda 2030 ska genomföras.

 • Att EU:s ekonomisk-politiska regelverk tillämpas på ett strikt, transparent och förutsägbart sätt.
 • Inre marknaden utvecklas med full kraft genom att:
  • anpassas till digitaliseringen samt frigöra jobb- och tillväxtskapande potential genom att fokusera på den fria rörligheten för tjänster och att motverka handelshinder.
  • omsättas bättre i praktiken genom förbättrat genomförande och efterlevnad av inre marknadsregelverket.
 • Att EU främjar en offensiv handelsagenda:
  • där ett öppet och regelbaserat multilateralt handelssystem värnas och protektionism motverkas.
  • för ökat tillträde till strategiskt viktiga marknader genom förhandlingar om frihandels- och investeringsavtal.
 • EU:s industripolitik ska vara samhällsekonomiskt effektiv, bejaka strukturomvandling och ta tillvara de möjligheter som digitalisering och klimatomställning ger samt svara mot de globala utmaningar EU står inför.
 • Värna EU:s konkurrensregler och de restriktiva reglerna för statsstöd. De senare bör dock reformeras så att de bidrar till och inte motverkar ett fossilfritt samhälle och genomförandet av Parisavtalet.
 • Agera för att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen horisontellt inom EU-samarbetet.