Satsningar inom regional utveckling

Som ett led i regeringens arbete för stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet har regeringen infört och aviserat ett antal åtgärder som direkt eller indirekt har betydelse för större företagsetablering och -expansioner i Norrbottens och Västerbottens län.

  • Regionala utvecklingsåtgärder
  • Regionalfonden (ERUF)
  • REACT-EU
  • Fonden för en rättvis omställning (FRO)

Regionala utvecklingsåtgärder

Regionerna leder, samordnar och utvecklar det regionala utvecklingsarbetet i länen och regeringen fördelar varje år drygt 1 100 miljoner kronor i medel för regionala utvecklingsåtgärder. För 2022 har Region Norrbotten tilldelats 133 miljoner kronor för regionala utvecklingsåtgärder. Region Västerbotten har tilldelats 122 miljoner kronor för samma ändamål. Det är medel som tillsammans med medel från bl.a. regional- och socialfonden ska användas för att finansiera insatser utifrån respektive regions utmaningar och prioriteringar. Insatser består av både företagsstöd och projektmedel och mycket medel fördelas till innovation, företagande och miljödriven näringslivsutveckling.

Regionalfonden (ERUF)

Regeringen beslutade i april 2020 att erbjuda regionerna och Gotlands kommun att ta fram förslag till åtta regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden för perioden 2021–2027. Fokus i programmen kommer att ligga på de politiska målen Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling och Ett grönare och koldioxidsnålare Europa. För programperioden 2021 – 2027 är regeringens förslag att avsätta totalt 196 miljoner euro till programområdet Övre Norrland, dvs. Västerbottens och Norrbottens län. Regionerna har lämnat sina förslag till program till regeringen som beslutade om programmen i december 2021. Programförslagen kommer nu att skickas till EU-kommissionen för godkännande.

REACT-EU

REACT-EU är en del av det nationella regionalfondsprogrammet för perioden 2014-2020. Det godkändes av Kommissionen våren 2021 då även utlysningar av projekt påbörjades. Insatserna i Sverige ska bidra till att stärka näringslivets förmåga att ställa om och kommer främst att fokusera på digitalisering och grön omställning samt på branschsatsningar riktade till besöksnäringen samt kulturella och kreativa näringar. React-EU är redan igång och mycket medel är uppbundet i beslut. En indikativ fördelning regionalt har gjorts av Tillväxtverket. Övre Norrland får 31 miljoner kronor. Ytterligare medel, cirka 9 miljoner kronor, kommer med största sannolikhet att fördelas till regionen baserat på nuvarande tilldelningsmodell.

Fonden för en rättvis omställning (FRO)

Fonden för en rättvis omställning (FRO) är en ny EU-fond som har inrättats inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik för programperioden 2021–2027. FRO fokuserar på regioner i Sverige vars industrier är koldioxidintensiva eller fossilberoende. Fonden ska motverka sociala, sysselsättnings relaterade, ekonomiska och miljömässiga negativa effekter av klimatomställningen genom investeringar i klimatsmart teknisk utveckling, cirkulär ekonomi och kompetensutveckling. Fonden förväntas bidra till omställningen av stål-, mineral-, metall-, raffinaderi- och kemiindustrin och huvudsakligen riktas till anläggningar med stora utsläpp så att betydande minskningar av växthusgaser är möjliga. I det programförslag som regeringen har lämnat till kommissionen för godkännande föreslås att Norrbottens län tilldelas 61 miljoner euro och att Västerbottens län tilldelas 21 miljoner euro för insatser med den inriktning som fonden anger.