Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2018

Genom att för fjärde gången under mandatperioden lyfta fram de viktigaste frågorna i EU-arbetet fokuserar regeringen sina ansträngningar där det behövs bäst, vilket stärker Sveriges möjligheter att påverka utvecklingen. Under 2018 kommer regeringen särskilt prioritera frågor som rör ett socialt Europa för jobb och inkluderande tillväxt, en ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik, ett gemensamt asylsystem och utökat migrationssamarbete samt ett säkert EU.

EU-prioriteringar 2018

 • En kvinna och en man pekar på en digital skärm
  Ett Europa för jobb och inkluderande tillväxt bygger på en samverkan mellan tillväxt, konkurrenskraft och sociala framsteg. Foto: Folio/Florian Küttler

  1. Ett socialt Europa för jobb och inkluderande tillväxt

  Trots att det ekonomiska läget inom EU har förbättrats ser vi hög långtidsarbetslöshet, växande klyftor och en oacceptabelt hög ungdomsarbetslöshet i många delar av Europa. Ordning och reda i de offentliga finanserna på såväl nationell som EU-nivå lägger grunden för ett ökat förtroende för den förda politiken och en stabil ekonomisk utveckling som ska komma alla till del.

 • Bild på flera hus
  Sverige är en ledande aktör i utformningen av ett nytt regelverk för skärpta krav på klimat- och energiområdet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  2. En ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik

  EU ska fortsätta vara ledande i klimatomställningen. Utsläpp av växthusgaser ska minska och andelen förnybara energikällor öka. Parisavtalet 2015 var ett historiskt steg, men nu måste EU och resten av världen genomföra avtalet och visa att kampen mot klimatförändringar inte stannar vid ord. Ambitionen behöver öka för att nå Parisavtalets mål om att hålla temperaturökningen långt under 2 grader och ansträngningar göras för att begränsa den till 1,5 grader.

 • Elever sitter i ett klassrum
  Arbetet för en hållbar och välfungerande gemensam migrations- och asylpolitik fortsätter. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  3. Ett gemensamt asylsystem och utökat migrationssamarbete

  Under 2016 – 2017 har EU vidtagit flera viktiga åtgärder för att hantera den akuta flyktingsituationen och stärka nuvarande asylsystem. De gemensamma gränserna har stärkts, arbetet med återvändande och vidarebosättning har intensifierats och EU fortsätter att bekämpa den hänsynslösa människosmugglingen, liksom grundorsakerna till att människor tvingas fly. Flyktingströmmarna har minskat men många människor riskerar fortfarande sina liv för att komma till Europa. Arbetet för en hållbar, human och välfungerande gemensam migrations- och asylpolitik behöver därför fortsätta.

 • Bild på ett pass som kontrolleras
  En aktiv grannskapspolitik är den bästa garanten för demokrati, välfärd och stabilitet i vårt närområde. Foto: Astrakan/Folio

  4. Ett säkert EU i en säker värld

  Inom ramen för EU:s globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitik utvecklas den gemensamma politiken för att bidra till säkerhet såväl inom som utanför EU. Den europeiska säkerhetsordningen utmanas alltjämt av rysk aggression i Ukraina. Viktiga framsteg har gjorts för att lägga grunden för ett inkluderande och ambitiöst strukturerat försvarssamarbete (Pesco) och arbetet fortsätter för att lyfta fram den breda synen på säkerhet.

 1. 1 Ett socialt Europa för jobb och inkluderande tillväxt
 2. 2 En ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik
 3. 3 Ett gemensamt asylsystem och utökat migrationssamarbete
 4. 4 Ett säkert EU i en säker värld