Tidiga insatser

Tidiga insatser lägger en stabil grund för framtiden. Att varje elev får med sig grundläggande kunskaper är viktigt för fortsatt lärande i skolans alla ämnen och kan dessutom påverka arbetsron i skolan.

Foto: Maskot/Folio

I dag sätts stöd till elever framförallt in i årskurs 9. I Finland, som ofta lyfts som ett framgångsexempel, sätter man däremot vanligen in stöd i de tidigare skolåren.

Stödinsatser behöver sättas in i tidig skolålder, och de ska också genomföras tidigt efter att elevens behov identifierats.

Fler lärare och mindre klasser

Regeringens målsättning är att alla elever ska få en ärlig chans att lyckas i skolan. För att alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapskraven krävs det att de får den tid de behöver med sina lärare, att undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samt att rätt stöd sätts in så snart det behövs.

Regeringen har i propositionen Läsa, skriva räkna – en åtgärdsgaranti föreslagit åtgärder för att alla elever ska få rätt stödinsatser redan från förskoleklass. Därtill har regeringen har bland annat infört statsbidrag för att kunna anställa fler lärare, speciallärare eller annan personal för att minska klasserna i lågstadiet och öka personaltätheten i förskolan. Ett riktmärke för storleken på barngrupper i förskolan har också tagits fram.

Mer specialpedagogiskt stöd

I dag efterfrågar många lärare kompetensutveckling och grundläggande kunskaper i att bättre kunna möta, motivera och engagera varje elev. Det finns ett behov av insatser för att utveckla den specialpedagogiska kompetensen generellt bland lärare.

Regeringen har därför infört en fortbildningsinsats för att stärka den specialpedagogiska kompetensen generellt hos lärare, särskilt i högstadiet. Insatsen ska ge lärare grundläggande specialpedagogisk kompetens.

Regeringen gör också investeringar inom sitt lågstadielöfte i stärkt specialpedagogik.

Proposition: Prop. 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti