Fossilfria transporter och resor: Regeringens arbete för att minska transporternas klimatpåverkan

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå dit krävs att alla aktörer i samhället arbetar aktivt med att minska utsläppen. Genom att ta ansvar för vår klimatpåverkan på hemmaplan visar vi ledarskap för världens länder. Den gröna omställningen skapar också nya jobb. Därför satsar regeringen på förnybar energi, fossilfria resor och investeringsstöd för minskade utsläpp.

En omställning av transportsektorn för att bryta fossilberoendet och minska utsläppen är såväl nödvändig som möjlig. Det förutsätter ett samhälle där vi använder transporter på ett smartare sätt. En tillräcklig förändring kan bara åstadkommas genom ett mer transporteffektivt samhälle i kombination med mer resurseffektiva fordon och övergång till förnybara energislag samt elektrifiering.

Hur kan vi nå fossilfria transporter och resor?

För att nå en fossilfri fordonsflotta behöver flera saker göras.

  • Samhället måste använda transporter smartare, inklusive en överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart.
  • Fossila bränslen måste bytas ut mot hållbara bränslen, så som biodrivmedel.
  • Transportsektorn behöver elektrifieras i högre grad.

Mer förnybara energikällor ger förutsättningar för fossilfria transporter och resor

En avgörande fråga för att nå en fossilfri transportsektor är tillgången till förnybar energi. Genom att öka andelen fordon som drivs med el och öka elproduktionen från förnybara energikällor kan fler fordon gå på el samtidigt som koldioxidutsläppen minskar. Samtidigt frigörs biogas som kan användas till andra fordonstyper som är svårare att driva med el. Regeringens vision är att Sverige ska ha ett energisystem som helt baseras på förnybara energikällor.

Artikel på webbplatsen: Regeringens insatser för att utveckla solenergin

Pressmeddelande: Fokus på investeringar i solceller och ny teknik

Vad gör regeringen för att uppnå fossilfria transporter och resor?

Regeringen hat satsat på flera investeringar i transportsektorn och har flera utredningar på gång för att lägga grunden för ytterligare åtgärder. Ett viktigt underlag för regeringen i det här arbetet är slutbetänkandet från den så kallade FFF-utredningen (Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84). Regeringen har gått vidare med flera förslag som utredningen lade.

Exempel på initiativ och åtgärder för att bryta fossilberoendet som regeringen genomfört eller arbetar med att genomföra:

Klimatklivet - stöd för lokala klimatinvesteringar

Ett statligt program för lokala klimatinvesteringar om totalt 1 925 miljoner kronor (åren 2015-2018) infördes 2015. I budgetpropositionen för 2017 tillfördes ytterligare 1600 miljoner kronor åren 2017-2020. Klimatinvesteringarna möjliggör stöd till investeringar som kan minska utsläppen och påverka omställningen till fossilfria transporter och resor. Stödet har gått till klimatinvesteringar i bland annat laddinfrastruktur, produktion av biogas och tankstationer för biobränslen. Under 2016 genomfördes 367 lokala klimatinvesteringar.

Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar

Stadsmiljöavtal som medfinansierar lokala och regionala kollektivtrafikprojekt

Det är viktigt att ökningen av persontransporter i tätorter sker med kollektivtrafik, cykel och gång så att biltrafiken kan minska. Regeringens stadsmiljöavtal kan ses som en del av detta arbete. För att stimulera kommunernas arbete med hållbara städer och kollektivtrafik har regeringen för perioden 2015-2018 avsatt 500 miljoner kronor per år till statlig medfinansiering till lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i tätort genom ett ramverk för stadsmiljöavtal. I budgetpropositionen för 2017 tillfördes ytterligare 250 miljoner kronor år 2016 och 500 miljoner kronor år 2017. Från 2017 ingår cykelinvesteringar.

Statligt stöd för hållbara stadsmiljöer - stadsmiljöavtal

Hållbar kollektivtrafik i landsbygd

Regeringen har gett Trafikverket och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, uppdrag för att främja hållbara transporter i landsbygd. Uppdraget till Trafikverket är en satsning på kollektivtrafik i landsbygd som uppgick till 199 miljoner kronor 2016, för 2017-2019 beräknas siffran uppgå till 209-230 miljoner kronor per år. Därtill ökas järnvägsunderhållet med 100 miljoner kronor per år 2016-2019. VTI får 2 miljoner kronor för att under två år genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar för att öka möjligheterna att resa kollektivt på landsbygden.

Pressmeddelande: Regeringsbeslut för hållbar kollektivtrafik i landsbygd

Planeringsunderlag för kommuners klimatarbete

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att utarbeta ett fördjupat planeringsunderlag till grund för kommunernas fysiska planering. Syftet är dels att begränsa kommunernas klimatpåverkan, dels att förebygga och på andra sätt hantera de risker som följer med ett förändrat klimat.

En koldioxidskatt som fortsätter styra om mot förnybart

För att uppnå regeringens ambitioner och klimatmålen behövs en koldioxidskatt med en stark miljöstyrande effekt som ger användningen av förnybara alternativ och investeringar i nya gröna jobb förutsättningar att kunna fortsätta öka. Regeringen har höjt beskattningen av bensin och diesel och indexerat dessa för att öka satsningarna på förnybara bränslen.

Regeringen arbetar för att den svenska koldioxidskatten ska bli godkänd av EU. Under tiden har Sverige ett undantag från EU:s energiskatte- och statsstödsregler. Utan undantaget hade Sverige varit tvunget att införa full beskattning på biodrivmedel. Undantaget gäller till och med 2018 för flytande drivmedel och till och med 2020 för gas.

Pressmeddelande: Förlängda statsstödsgodkännanden för skattebefrielse av biodrivmedel

Ökad låginblandning

Regeringen har från och med 2016 slopat skattetaket för låginblandade biobränslen, vilket innebär att låginblandning av etanol i bensin är möjligt upp till och med 10 volymprocent och av Fettsyrametylester (FAME) i diesel upp till och med 7 volymprocent.

Höjd energiskatt på drivmedel

Utredningen om fossilfrihet på väg föreslog en höjning av dieselskatten i tre steg fram till 2020. I budgetpropositionen för 2016 höjde regeringen energiskatten på drivmedel. Skatten höjdes med 48 öre per liter för bensin och med 53 öre per liter för dieselbränsle från och med den 1 januari 2016. Därtill kommer skatten framöver att höjas med KPI plus 2 procent per år för att bättre spegla tillväxten i BNP.

Budgetpropositionen för 2016

Förändrade avdragsbestämmelser för HVO

Regeringen skattebefriade Hydrerad vegetabilisk olja (HVO) över den tidigare gränsen på 15 procent. Regeringen genomförde detta i budgetpropositionen för 2015 och det gäller retroaktivt från 1 maj 2014.

Sänkt skatt på biodrivmedel

Regeringen föreslog i vårbudgeten för 2016 att befrielsen från energiskatt ökas för biodrivmedlet etanol. Detta gäller för etanol som låginblandas i bensin från 74 procent till 88 procent samt för höginblandad etanol som används i gnisttända motorer (E85) från 73 procent till 92 procent av den energiskatt som gäller för bensin. Befrielsen från energiskatt ökas för Fame (fettsyrametylestrar som är biodiesel) som låginblandas i dieselbränsle från 8 procent till 36 procent samt för höginblandad Fame från 50 procent till 63 procent av den energiskatt som gäller för dieselbränsle. Ändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2016.

Regeringens vårbudget för 2016

Fordonspremie för fordon med mycket låga utsläpp och ny premie till elbussar

Regeringen höjde anslaget för supermiljöbilspremien med 132 miljoner kronor för 2015 och med 94 miljoner kronor för 2016. Från 2016 fick bilar med nollutsläpp full premie medan övriga supermiljöbilar får halv premie. I höständringsbudgeten för 2016 tillförde regeringen ytterligare 180 miljoner kronor för supermiljöbilspremien och i budgetpropositionen för 2017 tillfördes ytterligare 700 miljoner kronor för 2017.

Regeringen införde 2016 en elbusspremie för att främja introduktionen av eldrivna bussar på marknaden. 50 miljoner kronor avsätts under 2016 och 100 miljoner kronor per år 2017-2019.

Pressmeddelande: Regeringen satsar på elbilar och elbussar

Pressmeddelande: Nu blir det möjligt att söka premie för elbussar

Förordning (2016:836) om elbusspremie

Ansök om stöd hos Energimyndigheten (from 1 september 2016)

Nedsatt förmånsvärde för vissa miljöanpassade bilar

Regeringen meddelade i budgetpropositionen för 2016 att nedsättningen av förmånsvärdet för gasbilar, laddhybrider och elbilar förlängs till och med 2019. Nedsättningen uppgår till 40 procent av förmånsvärdet, dock infördes ett tak för de dyrare bilarna på maximalt 10 000 kr.

Bonus-malus-system för lätta fordon

Regeringen vill införa ett skattesystem kallat bonus-malus för lätta fordon. Det övergripande syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp. Bonus–malus-systemet kompletterar de mer generellt verkande drivmedelsskatterna och bidrar till att minska transportsektorns fossilberoende och klimatpåverkan.

Regeringen tillsatte i maj 2015 en utredning om bonus-malus som lämnade sitt slutbetänkande i april 2016. Utredningen föreslår bland annat att det införs ett nytt bonus-malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar av fordonsår 2018 eller senare som registreras i vägtrafikregistret den 1 januari 2018 eller senare. Malusdelen ska även för det nya bonus-malus-systemet regleras i vägtrafikskattelagen och bonusdelen regleras i den nu gällande förordningen om supermiljöbilspremie.

Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon, SOU 2016:33

Ökat anslag till järnvägsunderhållet

Tågtrafiken är avgörande för jobb, konkurrenskraft och klimatomställning. En fungerande järnväg bidrar till den önskade överflytten av transporter från väg till järnväg, med mindre klimatutsläpp till följd. Därför ökar regeringen anslagen för järnvägsunderhåll med 1,24 miljarder kronor per år för åren 2016-2018. I budgetpropositionen för 2017 beräknade regeringen att tillföra ytterligare 2800 miljoner kronor för 2019 och 3100 miljoner kronor för 2020. I i budgetpropositionen för 2017 tillförde regeringen även 200 miljoner i syfte att höja järnvägens kapacitet.

Satsning på resfria möten i myndigheter

Utredningen om fossilfrihet på väg rekommenderade regeringen att öka kunskapen om resfria möten och investera i bra och lättillgänglig teknik inom näringslivet och offentliga organisationer. Trafikverket har tidigare haft regeringens uppdrag att driva projektet Resfria möten i myndigheter (REMM). Projektet samlar ett tjugotal myndigheter med syfte att öka förutsättningarna för resfria möten. Myndigheter som aktivt deltagit i projektet har minskat sina CO2-utsläpp med cirka 10 procent under perioden 2011-2014. Övriga myndigheter har under samma period bidragit till en ökning av utsläppen med nästan lika mycket. Nu har 62 myndigheter fått i uppdrag av regeringen att stärka arbetet med resfria möten och därmed arbeta aktivt med att minska koldioxidutsläppen från sina resor och transporter.

Resfria möten i myndigheter

Ansvarsfull upphandling bidrar till hållbara transporter

Upphandlingsmyndigheten är en ny myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Målet är att utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar. De offentliga upphandlingarna i Sverige omfattar 625 miljarder kronor varje år. Det motsvarar en femtedel av BNP. Upphandlingsmyndigheten arbetar bland annat för minskade utsläpp och ökad säkerhet inom transportområdet.

Upphandlingsmyndighetens webbplats

Energimärkning av fordon

Utredningen om ett bonus-malus-system föreslår att Konsumentverket bör ges rätt att meddela föreskrifter om krav på att vid marknadsföring av nya personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar ange nivån på den fordonsskatt som belastar fordonet samt om fordonet berättigar till en bonus och i sådant fall storleken på den. Utredningens betänkande remissbehandlas för närvarande.

Vägslitageskatt för tunga lastbilar

Utredningen om fossilfrihet på väg föreslog att en så kallad kilometerskatt införs. Regeringen har tillsatt en utredning för att införa en vägslitageskatt (dir. 2015:47).

Pressmeddelande: Utredning om avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar
Avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar, Dir. 2015:47

Tyngre och längre lastbilar och tåg

Utredningen om fossilfrihet på väg föreslår förändringar så att trafik med längre och tyngre lastbilar kan tillåtas på lämpliga delar av vägnätet. Regeringen har beslutat att höja maxvikten för lastbilar. I samband med detta beslutades även att utreda vilka möjligheter det finns att köra med längre och tyngre godståg på befintligt järnvägsnät, denna utredning redovisades i augusti 2015.

Pressmeddelande: Regeringsbeslut för längre och tyngre fordon

Tvåårig satsning på cykelfrämjande

100 miljoner kronor satsas på cykelfrämjande åtgärder 2016 och 2017. Regeringen vill att cyklingen ökar samtidigt som säkerheten måste förbättras.

Artikel på webbplatsen: Gemensamt möte om en nationell cykelstrategi

Energimyndigheten samordnar energiomställning i transportsektorn

Utredningen om fossilfrihet på väg föreslog att en samordnare tillsätts för minskad klimatverkan från transporter, elektrifiering av vägar, laddinfrastruktur och biodrivmedel. Regeringen tillför Energimyndigheten 3 miljoner kronor under åren 2016 till 2019 för att samordna energiomställning i transportsektorn och laddinfrastrukturens utveckling samt information om laddstolpars placering.

Skatt på flygresor

Genom en skatt på flygresor kan flyget i högre utsträckning bära sina egna klimatkostnader. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska analysera och lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas.

Pressmeddelande: Utredning om skatt på flygresor
Skatt på flygresor, Dir. 2015:106

Uppdrag att utveckla miljözonsbestämmelserna

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå hur dagens miljözonsbestämmelser kan utvecklas för att bättre bidra till att miljökvalitetsmålen och målen för transportpolitiken uppnås. I uppdraget ingår att lämna förslag till:

  • hur personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar kan inkluderas i miljözonsbestämmelserna
  • hur miljözonsbestämmelserna kan användas för att premiera tysta och emissionsfria fordon, såväl lätta som tunga, samt
  • hur efterlevnaden ska säkerställas.

Uppdrag att utveckla miljözonsbestämmelserna

Samverkan

För att Sverige ska bli fritt från fossila bränslen krävs att alla aktörer inom samhället samverkar och jobbar aktivt för att minska utsläppen. Därför har regeringen lanserat initiativet Fossilfritt Sverige där olika aktörer ges möjlighet att synliggöra hur de genom sin verksamhet bidrar till att lösa klimatfrågan och uppnå målet om ett fossilfritt samhälle.

Fossilfritt Sverige

Regeringen har också tillsatt analysgruppen Grön omställning med utgångspunkten att höga klimatpolitiska ambitioner kan gå hand i hand med utvecklingen av ett dynamiskt näringsliv. Analysgruppen redovisade sin slutrapport och policyförslag den 18 april 2016. Rapporten innehåller diskussionsunderlag och policyförslag inom fem strategiska områden: en klimatneutral industrisektor, hållbar konsumtion, mobilitet och transporter, finansiering av grön omställning och lokalt omställningsarbete. Förutom dessa strategiska områden vill analysgruppen påpeka att hållbarhetsarbete är ett förändringsarbete som kräver kunskap, kompetens och metod.

Slutrapporter och policyförslag från analysgruppen Grön omställning