Investeringar för klimatet

Genom att ta ansvar för vår klimatpåverkan på hemmaplan visar vi ledarskap för världens länder. Den gröna omställningen skapar också nya jobb. Därför satsar regeringen på förnybar energi, fossilfria resor och investeringsstöd för minskade utsläpp.

Foto: Daniel Högberg/Folio

Mer förnybar energi

Regeringens ambition är att Sverige på sikt ska ha ett energisystem baserat på 100 procent förnybar energi. Regeringen ökar därför kraftigt stödet till solceller för hushåll och företag. Nya pengar går även till spridning av teknik för lagring av solel. Regeringen investerar också i energieffektiv renovering i bostadsområden med utmaningar.

Kraftigt ökat stöd till solinvestering

De senaste tio åren har det skett en explosionsartad ökning av solenergi och den installerade effekten i världen har ökat nära femtio gånger. Endast 0,06 procent av elen i Sverige kommer från solkraft. Men intresset hos privatpersoner och företag är stort. Regeringen ökar därför solinvesteringsstödet kraftigt, och kommer därigenom också skapa fler arbetstillfällen.

Stöd till energilagring

För att klara övergången till ett energisystem baserat på 100 procent förnybar energi krävs smarta tekniker både på produktions-, distributions och användarsidan. Utveckling av teknik för energilagring är ett viktigt steg i denna omställning. För att öka möjligheterna att lagra egenproducerad el satsar regeringen på anläggningar för energilagring i hushåll.

Renovering – energieffektivisering bostäder

För att underlätta omställningen till förnybar energi är det av avgörande betydelse att den bebyggda miljöns energianvändning minskar. Regeringen riktar därför ett statligt stöd för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus till fastighetsägare i områden med socioekonomiska utmaningar.

Fossilfria resor

Transportsektorns klimatpåverkan behöver fortsätta minska. En tillräcklig förändring kan bara åstadkommas genom ett mer transportsnålt samhälle i kombination med mer resurseffektiva fordon och övergång till förnybara energislag.

Kollektivtrafik i landsbygd

Förbättrad kollektivtrafik bidrar till minskade persontransporter med bil och medför därmed minskade klimatutsläpp. Samtidigt kan förutsättningarna för att bedriva kollektivtrafik på landsbygden vara begränsade. Regeringen gör därför en tidsbegränsad satsning på kollektivtrafik i landsbygd.

En fungerande järnväg ger fler jobb och färre utsläpp

En fungerande järnväg bidrar till den önskade överflytten av transporter från väg till järnväg. Regeringen satsar på förstärkt underhåll av järnväg såväl på hårt trafikerade sträckor som i landsbygd. Det underlättar i förlängningen för arbetspendlingen och ger effektiva godstransporter med minskade utsläpp som följd.

Supermiljöbilspremien

Supermiljöbilspremien ger stöd vid köp av bilar med lägst utsläpp och bidrar till ökad anvädning av elbilar. Premien har satts ned med 50 procent för laddhybrider för att premiera de rena elbilarnas introduktion på marknaden.

Stöd till elbussar

Eldrivna bussar har stor potential att minska utsläppen av såväl växthusgaser som luftföroreningar som av buller. I dag är dessa bussar fortfarande dyra.

Regeringen inför därför en elbusspremie. Svenska tillverkare kommer att börja serietillverka elbussar inom kort och därför kan denna premie bidra till ökad efterfrågan och därmed också arbetstillfällen.

Fossilfria transporter och resor: Regeringens arbete för att minska transporternas klimatpåverkan

Hela Sverige bidrar

Klimatarbetet bli bara tillräckligt kraftfullt om alla är med: olika delar av landet, näringsliv och alla konsumenter. Regeringens investeringsstöd Klimatklivet går till de insatser i kommuner och regioner som ger störst utsläppsminskningar. Hållbar konsumtion främjas med en ny strategi och regeringen satsar på miljöteknik så att nya företag kan växa.

Investeringsstödet Klimatklivet

Ett strategiskt arbete med klimat- och energifrågor pågår på lokal och regional nivå, men det behövs mer resurser för att genomföra konkreta åtgärder som minskar klimatpåverkan. Regeringen inför därför det omfattande investeringsstödet Klimatklivet.

Kommuner, företag, organisationer med flera kan ansöka om investeringsstöd för åtgärder som minskar klimatpåverkan, såsom exempelvis satsningar på biogas.

Artikel: Presentation av de första projekten i Klimatklivet

Klimatpolitiskt ramverk för Sverige

Regeringen har gett Miljömålsberedningen i uppdrag att utreda hur ett klimatpolitiskt ramverk för en långsiktig klimatpolitik ska kunna utformas i bred politisk dialog.

Ramverket ska ge förutsättningar för en transparent och kraftfull styrning av klimatarbetet så att beslut inom olika politikområden styr mot det långsiktiga målet. Ramverket ska också skapa förutsättningar för näringslivets deltagande och ett gynnsamt investeringsklimat för gröna jobb.

SOU 2016:47 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

Hållbar konsumtion

Konsumtionen står för en allt större del av vår klimat- och miljöpåverkan. Samtidigt växer intresset för att konsumera hållbart. För att underlätta för fler konsumenter att agera hållbart har regeringen inlett arbetet med en strategi för hållbar konsumtion. Strategin ska fokusera på de sektorer som står för en stor del av de totala utsläppen såsom transport, livsmedel och boende.

Miljöteknik

Fler testnings- och verifieringsmöjligheter har identifierats som en viktig faktor för att stärka företagens innovationskraft. Regeringen avsätter därför medel till bland annat testbäddar inom miljöteknikområdet samt för strategisk användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling.

Förorenaren betalar

Genom skatter på miljö- och hälsofarliga varor och tjänster ska samhällsekonomiska kostnader synliggöras. Miljöskatternas styrande effekt ska öka. Skatt på fossil energi är av central betydelse för att Sverige ska kunna nå de klimat- och energipolitiska målen på ett kostnadseffektivt sätt.