Fler och växande företag

För att öka efterfrågan på arbetskraft krävs en aktiv näringspolitik och samverkan mellan politik, näringsliv, akademi och arbetsmarknadens parter. Regeringen vill stärka hela innovationskedjan så att fler företag, innovatörer och entreprenörer i hela landet lyckas utveckla sina idéer till framgångsrika produkter och tjänster.

Foto: Maskot/Folio

Sverige är ett ledande innovationsland. Men år utan framtidsinvesteringar gör att andra länder nu springer snabbare. Därför kommer regeringen satsa på jobb i hela landet, innovativa och växande företag samt insatser för ökad export.

Jobb i hela landet

Svensk basindustri är beroende av fungerande godstransporter som många gånger påbörjas på landsbygden. Regeringen satsar därför på ökat underhåll av spår och vägar på landsbygden. Det är en satsning på bättre arbetspendling och effektivare godstransporter på både väg och järnväg. Den gynnar hela landet och förstärker Sveriges position som export- och industriland.

Regeringens långsiktiga livsmedelsstrategi för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, som antogs av riksdagen under 2017, har målet att öka den svenska livsmedelsproduktion och andelen ekologiskt.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Tillgänglighet till kommersiell service är en av förutsättningarna för att människor ska kunna bo, jobba och driva företag i alla delar av landet. Regeringen vill därför stödja tillgängligheten till service i de mest sårbara och utsatta glesbygderna.

Regeringen ser den gröna omställningen som en möjlighet att skapa nya jobb och företagsmöjligheter runt om i Sverige. Genom strategiskt viktiga satsningar vill regeringen underlätta att nya jobb skapas inom områden som till exempel upprustning av vandringsleder, skötsel av naturreservat, slyröjning utmed väg/järnväg.

Landsbygd och gröna näringar tar plats i budgeten

Turismen skapar allt fler jobb i hela Sverige. Nu arbetar över 170 000 personer i hela landet inom besöksnäringen. Regeringen satsar därför på besöksnäringen med fokus på natur- och ekoturism och investera i utvecklingen av hållbara exportmogna tillväxtdestinationer samt marknadsföring av Sverige genom Visit Sweden.

Snabbt bredband krävs för att människor och företag i hela landet ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Regeringen genomför därför stora satsningar på stöd till bredbandsutbyggnad, i lands- och glesbygd där de kommersiella förutsättningarna för bredbandsutbyggnad saknas.

Bredbandsmiljard till landsbygden

Verksamheter kopplade till skogen skapar jobb och tillväxt i hela Sverige. Regeringen arbetar i bred dialog med organisationer i det civila samhället och myndigheter för att ta fram ett nationellt skogsprogram.

Ett nationellt skogsprogram för Sverige

Människor ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. Att vi tar vara på de rikedomar som finns runtom i landet är en förutsättning för att svensk ekonomi ska fungera, och för att vi ska fortsätta utvecklas som en stark välfärdsnation. Regeringen kommer under våren 2018 överlämna en proposition till riksdagen med förslag på en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Propositionen är en kraftsamling för att stärka utvecklingen i landsbygderna.

Innovativa och växande företag

Life science är en nyckelsektor för Sverige. Regeringen satsar genom de fem strategiska samverkansprogrammen på insatser kopplade till innovationsrådets arbete inom life science, miljö och klimat samt digitalisering.

Regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringen har tagit ett helhetsgrepp för att främja industrins utveckling. Nyindustrialiseringsstrategin Smart industri beslutades av regeringen i januari 2016 och ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva.

Smart industri – om nyindustrialisering, digitalisering, kompetensförsörjning m.m.

Regeringen har startat ett nationellt fond-i-fond-bolag för att stärka finansieringen av företag i tidiga utvecklingsskeden. Förutom att stärka utbudet av riskvillig finansiering genom uppväxling med privat kapital, ska bolaget bidra till att utveckla riskkapitalmarknaden i Sverige och därmed förbättra förutsättningarna för innovation och tillväxt.

Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt

Exportoffensiv

Ökad export innebär fler nya jobb. Regeringen genomför nu en kraftfull exportoffensiv. Bland annat genom att stärka Sverigebilden utomlands, vilket kommer att få positiv effekt på företagens internationella affärer, men bidrar också till att öka antalet utländska turister som reser till Sverige.

Små- och medelstora företag är viktiga för exporten. Regeringen anser att de lättare behöver få tillgång till finansiering för exportaffärer.

Regeringen har skapat Team Sweden för att öka effektiviseringen och samordningen av det statliga exportstödet. Business Sweden identifierar och regeringen prioriterar främjandeinsatserna.

Exportstrategin