Investeringar för framtiden

För att upprätthålla Sveriges konkurrenskraft på sikt krävs att vi gör nödvändiga investeringar. I bostäder och infrastruktur, i forskning och klimatinvesteringar.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Fler bostäder, snabbare byggande och bättre boende

Regeringen har infört ett investeringsstöd för byggande av klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. Investeringsstödet är som störst för små, energieffektiva lägenheter.

Regeringen har även introducerat en byggbonus till kommuner som genom ett ökat byggande bidrar till att minska bostadsbristen.

För att öka bostadsbyggandet måste också mer mark göras tillgänglig för bostadsbyggande. Regeringen satsar därför ytterligare stöd för marksanering. För att ta del av stödet måste kommuner använda den sanerade marken för bostadsbyggande.

Regeringen ser också att det finns många flerfamiljshus som är i stort behov av upprustning och energieffektivisering. I många bostadsområden finns även ett behov av en förbättrad utemiljö.

Regeringen satsar därför på upprustning och insatser för levande stadsmiljöer. För att säkerställa rimliga hyresnivåer kommer en del av stödet gå till att begränsa hyreshöjningar för de boende.

Rätt infrastrukturinvesteringar bygger Sverige starkt

Rätt investeringar  i transportsystemet bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden och lägger grunden för fler jobb och bostäder i hela landet.

Infrastrukturen ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Näringslivets konkurrenskraft bygger på tillförlitliga transporter inom Sverige och genom länkar med resten av världen.

Regeringen har under 2017 påbörjat ett arbete med att ta fram en nationell godstransportstrategi. Strategin ska ge en sammanfattande bild av nuläget och tydliggöra övergripande inriktningar för gods- och logistikområdet. Syftet är att bidra till att de transportpolitiska målen nås, stärka näringslivets konkurrenskraft, samt främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.

För att främja den regionala tillväxten och goda levnadsvillkor på landsbygden har regeringen tidigare genomfört satsningar på förbättrat vägunderhåll i landsbygd. Regeringen avser att utöka och förlänga satsningen på underhåll av vägar i landsbygd med 100 miljoner kronor per år under perioden 2018–2020. Exempel på åtgärder som kan omfattas är beläggningsunderhåll och åtgärder för bärighet och tjälsäkring vilket är viktigt för vägnätet på landsbygden.

För att ytterligare främja den regionala tillväxten och goda levnadsvillkor på Sveriges landsbygd föreslår regeringen en utökning och förlängning av satsningen på kollektivtrafik i landsbygd som aviserades i budgetpropositionen för 2016. Utökningen föreslås uppgå till totalt 167 miljoner kronor under perioden 2018–2020.

Fram till 2019 satsar regeringen 200 miljoner kronor årligen på ökat underhåll av järnvägar och vägar i landsbygd. Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 föreslagit en utökning och förlängning av satsningen på underhåll av vägar i landsbygd med 100 miljoner kronor per år under perioden 2018–2020.

Sverige ska vara ett av världens främsta forskningsländer

Regeringen kommer prioritera utbildning, forskning och innovation, och fortsätta föra en medveten politik för att driva fram utveckling vid universitet och högskolor i Sverige. Högre utbildning och forskning ska stärkas i dialog med lärosäten, ansvariga myndigheter och andra aktörer.

Sverige ska vara en ledande forskningsnation. Viktiga byggstenar är långsiktiga förutsättningar för att bedriva forskning och goda möjligheter att göra karriär som forskare. Därför har regeringen som mål att nästa forskningsproposition ska ha ett tioårigt perspektiv och att basanslagen för forskning ska prioriteras upp. Regeringen vill också att forskningsanslagen ska fördelas jämställt, och att en ökad andel kvinnor ska bli professorer.