Utbildning för rätt kompetens

En fungerande utbildningspolitik och en effektiv arbetsmarknad är avgörande om vi ska kunna komma tillrätta med arbetslösheten.

Foto: Maskot/Folio

Samtidigt som över 350 000 människor står utan arbete finns det runt 100 000 lediga jobb i vårt land. Sverige har en hög och ojämnt fördelad arbetslöshet. Arbetslösheten är särskilt hög hos personer utan gymnasieutbildning eller med kort vistelsetid i Sverige. Regeringen satsar därför på ett nytt kunskapslyft och aktiva insatser för långtidsarbetslösa.

Tillbaka till jobb - regeringens samlade insatser för långtidsarbetslösa

Nytt kunskapslyft

För att kunna ge fler människor möjlighet att ta del av utbildning som skapar vägar in i arbetslivet satsar regeringen på ett nytt kunskapslyft för Sverige. Satsningen innebär att regeringen stärker utbildningskvalitén samtidigt som det skapas ett stort antal nya permanenta utbildningsplatser inom universitet och högskolor, komvux/yrkesvux, yrkeshögskola samt folkhögskola.

Yrkeshögskolan

På yrkeshögskolan finns utbildningar på eftergymnasial nivå för att utbilda sig inom olika yrken. Alla utbildningar utformas i tät samverkan med arbetslivet och nio av tio av de som studerat på yrkeshögskolan har jobb året efter examen.

Arbetslivets behov av arbetskraft med kvalificerad yrkeskompetens är fortsatt stora på såväl nationell som regional nivå. Kompetensbrist och matchningsproblem utgör hinder för företag att kunna växa och skapa fler arbetstillfällen. Inom ramen för regeringens satsning på ett utvidgat kunskapslyft föreslår regeringen en kraftig utbyggnad av yrkeshögskolan. Fullt utbyggd 2022 kommer yrkeshögskolan att ha byggts ut med ca 14 000 platser utöver vad som tidigare beslutats. Totalt innebär det att yrkeshögskolan på sikt byggs ut till närmare 44 000 platser.

Folkhögskolan

Folkhögskolans pedagogik kan ge det stöd och den stimulans som många som inte har fullföljt en utbildning i det reguljära utbildningssystemet behöver. För nyanlända kvinnor och män kan folkhögskolan vara en väg in i det svenska utbildningssystemet och samtidigt ge bra förutsättningar för att lära sig svenska.

För att fler människor ska kunna få grundläggande behörighet till högskolestudier eller en yrkesinriktad utbildning föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2018 att medel motsvarande 5 000 nya platser årligen tillförs folkhögskolans allmänna och särskilda kurser. Tillsammans med tidigare utbyggnad av folkhögskolan under mandatperioden, innebär det att folkhögskolans allmänna och särskilda kurs kommer att ha byggts ut med medel motsvarande totalt 8 000 utbildningsplatser.

Regeringen har dessutom tidigare under mandatperioden bland annat tillfört medel för studiemotiverande kurser och yrkesutbildning för långtidsarbetslösa inom ramen för arbetsmarknadspolitiken.

Regional yrkesinriktad vuxenutbildning

Behovet av arbetskraft med gymnasial yrkeskompetens är stort. För att statligt finansierad yrkesinriktad vuxenutbildning inom komvux ska kunna omfatta ett brett utbud av utbildningar som motsvarar de behov som finns i olika regioner, ska utbildningarna både planeras och genomföras på regional nivå, av flera kommuner i samverkan och i samråd med bland annat Arbetsförmedlingen och aktörer med regionalt utvecklingsansvar.

Regeringen har därför utvecklat formerna för en regionaliserad yrkesutbildning för vuxna, regionalt yrkesvux. Regeringen vill nu ytterligare öka satsningarna på ett stadigvarande kunskapslyft med fler permanenta utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux. För 2018 avsätter regeringen resurser motsvarande 31 500 utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux. För 2019 och följande år har regeringen beräknat medel motsvarande 34 000 utbildningsplatser.

Satsningen på regionalt yrkesvux syftar till att motverka brist på yrkesutbildad arbetskraft, ge människor möjlighet att omskola sig till ett nytt yrke och nå de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. En utbyggnad av vuxenutbildningen skapar möjligheter för fler utan arbete att genom utbildning komma in på arbetsmarknaden.

Rätt till komvux

I dag är en fullständig gymnasieutbildning närmast en förutsättning för att få ett jobb och kraven på även högre studier för jobb blir allt fler. På komvux kan man läsa färdigt en oavslutad gymnasieutbildning för att sedan jobba eller för att studera vidare. Möjligheterna till detta skiljer sig i dag åt mellan kommunerna.

Regeringen har därför infört rätt till komvux. Det innebär att alla vuxna ska ha rätt till utbildning på komvux på gymnasial nivå som leder till grundläggande behörighet till högskolestudier och motsvarande behörighet till yrkeshögskolan samt till särskild behörighet till högskolestudier.

Det betyder att man oavsett var man bor och när man i livet bestämmer sig för att läsa klart gymnasiet, eller vill läsa till ämnen som gör att man kan läsa vidare på universitetet eller få motsvarande grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, ska kunna göra det.

För rätt till komvux beräknade regeringen 537 miljoner kronor per år från och med 2017.

Aktiv arbetsmarknadspolitik

En väl fungerande arbetsmarknad som tar tillvara människors kompetens och vilja att arbeta är grunden för Sveriges välfärd. Alla som kan jobba ska jobba, bidra och ta ansvar.

Regeringens politik fungerar. Sedan regeringen tillträdde är det mer än 250 000 fler som har ett jobb. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta sedan 2003 och sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda minskar.

Samtidigt väntar fler jobb än någonsin på att tillsättas. En allt större andel av de arbetssökande har svårt att möta kraven på arbetsmarknaden, bland annat på grund av en kort utbildningsbakgrund. Därför är det viktigt att rusta arbetslösa kvinnor och män så att de kan ta de lediga jobben. Särskilt behöver fler nyanlända komma i arbete eller studier. Regeringen har genomfört ett antal strukturreformer för att stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Långtidsarbetslöshet ska förebyggas och motverkas. Därför har regeringen avvecklat fas 3 och satsar istället på extratjänster i välfärden och moderna beredskapsjobb. Regeringen förenklar anställningsstöden. Fem olika former av stöd ersätts av ett – introduktionsjobb.

En aktiv arbetsmarknadspolitik med insatser som leder till arbete eller studier kräver en väl fungerande Arbetsförmedling. För att förbättra myndighetens resultat har flera åtgärder vidtagits. För att främja myndighetens samverkan med kommunerna har regeringen tillsatt Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua).

Regeringens fokus ligger på jobben, att förbättra matchningen och att rusta människor för dagens och morgondagens arbetsmarknad.