Arbete mot antiziganism

Antiziganism är alltjämt ett hinder för många romer när det gäller att delta på lika villkor i samhället. Det är därför viktigt att uppmärksamma konsekvenserna av antiziganismen i arbetet för romsk inkludering.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Kommissionen mot antiziganism, som tillsattes 2014, presenterade sitt slutbetänkande i juni 2016. Betänkandet, som bland annat innehåller förslag på åtgärder och metoder för att motverka och förebygga antiziganism, skickades på remiss under hösten 2016. Regeringskansliet har därefter fattat beslut om att närmare utreda hur ett nationellt center för romska frågor kan inrättas. Utredningen ska redovisa sitt arbete senast den 15 februari 2018.

I betänkandet och andra rapporter som kommissionen tagit fram under 2015 framgår bland annat att det finns ett samband mellan de historiska övergrepp som beskrivs i Den mörka och okända historien – Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och romers utsatta situation i dag i det svenska samhället. Kommissionen menar att det negativa förhållningssätt som har präglat många av de statliga och kommunala åtgärderna gällande romer fortlever och påverkar romers tillgång till de mänskliga rättigheterna än i dag.

Inom ramen för sitt arbete har kommissionen genomfört kunskapshöjande insatser för att förebygga och motverka antiziganism. Bland annat har kommissionen tagit fram och spridit ett utbildningsmaterial med lärarhandledning som utgår från regeringens vitbok till skolor och andra berörda delar av samhället i hela Sverige. Länsstyrelsen i Stockholms län sprider nu materialet vidare.

 

Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet

År 2014 presenterade regeringen Den mörka och okända historien – Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet (Ds 2014:8) som beskriver övergrepp och kränkningar som romer har utsatts för under 1900-talet. Syftet med boken är att ge ett erkännande åt offren och deras anhöriga och skapa förståelse för den romska minoritetens situation i dag.