Kultur och språk

Kultur och språk utgör en viktig del av en människas identitet och blir därför viktigt för arbetet med romsk inkludering. Romers kultur och språk utgör också tillsammans med övriga nationella minoriterers kultur och språk en värdefull del av det svenska kulturarvet. Utgångspunkten för den nationella minoritetspolitiken är att de nationella minoriteterna ska ha egenmakt och inflytande över kulturens utveckling. Detta förutsätter starka nationella minoritetsaktörer.

Foto: Maskot/Folio

Stärka romska kulturaktörer

Kulturrådet har fått i uppdrag att genomföra insatser för att stärka romska kulturaktörer och deras samarbete med olika kulturinstitutioner. I uppdraget ingår att genomföra dialogmöten på regional nivå och att fördela särskilda medel för romsk kulturverksamhet inom ramen för stödet till nationella minoriteters kulturverksamhet.

Bevara och synliggöra det romska språket och kulturarvet

Institutet för språk och folkminnen har fått i uppdrag att genomföra insatser som har till syfte att bevara den romska språkvarieteten resanderomani för nutida och framtida bruk och synliggöra det romska immateriella kulturarvet.