Medvetna och trygga konsumenter

Konsumenter bör ha god medvetenhet om piratmarknadernas baksidor, så att de inte omedvetet stödjer sådan verksamhet och utsätter sig för risker genom att köpa piratkopierade varor. Som konsument ska det i stället vara "lätt att göra rätt". Här redogörs för några av de åtgärder som vidtagits inom ramen för regeringens strategiska arbete för immateriella tillgångar. Åtgärderna syftar till att skapa en tryggare konsumentmarknad.

Foto: Maskot/Folio

Konsumenter som handlar på piratmarknaden får ofta svårt att hävda sin rätt och riskerar att utsättas för hälso- och säkerhetsrisker. Falska läkemedel, matvaror och el-produkter kan exempelvis orsaka mycket allvarliga, till och med livshotande, skador. Sajterna som tillhandahåller varorna eller tjänsterna kan också innehålla så kallad skadlig kod (till exempel virus, trojaner och spionprogram). Problemen har vuxit i takt med att den internationella handeln av piratkopierade varor via internet ökat. I dag beskrivs det som ett utbrett problem att stora kommersiella sidor på internet tillhandahåller och distribuerar varumärkesförfalskade varor direkt till kund. Verksamheten på internet är ofta medvetet utformad för att framstå som legal, vilket gör det svårt för konsumenter att avgöra om varorna som erbjuds är äkta eller kopior. Dessutom riskerar den internationella svarta marknad som växer upp kring storskalig intrångsverksamhet att föra med sig andra typer av problem, till exempel oacceptabla arbetsförhållanden för de som arbetar i produktionskedjan och nonchalerade miljökrav. Vidare finns det uppgifter som tyder på att intäkter från den illegala verksamheten kan finansiera annan brottslighet.

För att konsumenter ska vara trygga och kunna göra medvetna val, måste de informeras om risker de kan utsättas för och om pirathandelns baksidor. Regeringens åtgärder på detta område omfattar bland annat lagstiftning, samverkan och stöd.

Åtgärder

Konsument Europas informationssatsning för att medvetandegöra konsumenter om risker och konsekvenser med att köpa piratkopierade varor.
Konsument Europa om piratkopior
Testa dina kunskaper om piratkopiering

Revidering av förordningen om konsumentskyddssamarbete på EU-nivå. Förordningen om konsumentskyddssamarbete på EU-nivå har reviderats. Samarbetet mellan medlemsstaternas tillsynsmyndigheter stärks och effektiviseras bland annat för att minska vilseledande marknadsföring. Den nya förordningen ger tillsynsmyndigheterna i EU bättre verktyg, som kan användas för att ingripa mot marknadsföring av piratkopierade varor och därmed motverka de risker som sådana varor kan innebära för konsumenterna.

PRV:s informationsansvar utökas så att myndigheten, inom ramen för sitt uppdrag, informerar allmänheten om vad som gäller inom upphovsrätten och hur man kan använda och vidareutveckla upphovsrättsligt skyddat material på lagligt sätt. I detta ingår även att informera om vilka prestationer som inte är upphovsrättsligt skyddade, och därmed fria för alla och envar att använda och vidareutveckla.

Nya regler om portabilitet. Initiativet ökar konsumenternas möjlighet att ta med sig sina streamningstjänster inom EU och gör tjänsterna mer attraktiva utan att för den skull urholka territorialprincipen. Bestämmelserna i portabilitetsförordningen ska börja tillämpas den 1 april 2018.
Pressmeddelande: Streama film, musik och sport på Europaresan
Artikel: Bättre möjlighet använda streamingtjänster på Europaresan
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1128 av den 14 juni 2017 om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden

Ny varumärkesrättslig lagstiftning sedan 1 juni 2016 som gör det möjligt att ingripa mot och förstöra varumärkesförfalskningar av EU-varumärke som passerar EU (transit).
Pressmeddelande: Ökade möjligheter att stoppa piratkopior som passerar genom EU
Prop. 2015/16:123 Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning

Ny varumärkeslagstiftning ska införas, som innebär att varumärkesrätten förenklas och moderniseras. Att varumärkesrätten blir mer enhetlig underlättar för de många företag som är verksamma på den inre marknaden. Varumärken spelar en avgörande roll för företagens möjligheter att nå framgång. Lagstiftningen baseras på EU:s varumärkesdirektiv. Reglerna syftar också till att underlätta vid ingripande mot intrång i nationella varumärken. I stället för varumärken är det många företag som använder sitt företagsnamn som kännetecken. Regeringen föreslår också att en ny lag om företagsnamn ska ersätta den nuvarande firmalagen, som är mer än 40 år gammal. Moderniseringen av lagstiftningen gör det lättare att förstå och tillämpa reglerna, något som kommer att leda till kostnadsbesparingar för företagen.
Pressmeddelande: Modernare regler för varumärken och företagsnamn
Dir. 2015:53 En förbättrad varumärkesrätt inom EU
SOU 2016:79 En känneteckensrättslig reform

Översynen av upphovsrätten inom EU. Målsättningen är att det ska finnas ett välfungerande upphovsrättsligt ramverk på EU-nivå, anpassat till den digitala miljön. Upphovsrätten ska säkerställa en hög skyddsnivå för rättighetshavarna och ska generera intäkter till upphovsmän och andra rättighetshavare, samtidigt som den ska vara tillräckligt flexibel för att främja den digitala utvecklingen och skapa förutsättningar för innovativa affärsmodeller. Lagstiftningen ska vara balanserad och ta tillvara både rättighetshavares och användares intressen, liksom andra allmänna och enskilda intressen. Ambitionen att öka den gränsöverskridande tillgången till material inom EU välkomnas. Dessutom måste den välfungerande ordningen med avtalslicenser värnas. Arbetet med översynen omhändertar till viss del förslagen som lämnades i upphovsrättsutredningen från 2011 om att stärka upphovsmän som avtalsslutande part (SOU 2011:32).
Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden
Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram
FaktaPM 2016/17:FPM11 Direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden
FaktaPM 2016/17:FPM12 Förordning om vissa onlinesändningar av tv- och radioprogram
SOU 2011:32 En ny upphovsrättslag

Nya regler som ger personer med syn- eller annan läsnedsättning en bättre tillgång till material som skyddas av upphovsrätt. De nya reglerna ökar förutsättningarna för ett utbyte av litteratur mellan länder och för att personer med syn- eller läsnedsättning i Sverige ska kunna ta del av mer litteratur på andra språk än svenska. Lagändringarna har sin bakgrund i ett EU-direktiv och en EU-förordning som genomför det så kallade Marrakechfördraget i EU-rätten. Marrakechfördraget antogs av World Intellectual Property Organization (WIPO) i juni 2013. Fördraget avser bland annat att underlätta gränsöverskridande utbyte av till exempel talböcker. De nya reglerna träder i kraft den 11 oktober 2018.
Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Pressmeddelande: Personer med synnedsättning eller dyslexi får bättre tillgång till böcker
Prop. 2017/18:241 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning
Om Marrakechfördraget på WIPO:s webbplats

Bred myndighetssamverkan mot piratkopiering för att öka allmänhetens och företagens riskmedevetenhet, minska efterfrågan på illegala produkter och tjänster, samt öka möjligheten till lagföring. Deltagande myndigheter är Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket, Patent- och registreringsverket (PRV), Konsumentverket och Läkemedelsverket.
Tal av Morgan Johansson på Film- och TV-näringsdagen
Pressmeddelande: Kunskapen om upphovsrätt ska utökas genom ett nytt uppdrag
Mer om myndighetssamverkan på PRV:s webbplats "Nationellt samarbete"

Uppdrag till PRV att kartlägga upphovsrättsintrång i digital miljö och höja kunskapen hos allmänheten för att minska intrången och öka intresset för lagliga distributionstjänster. Uppdraget ska utföras inom ramen för de 12 miljoner kr som nämns nedan.
PRV:s regeringsuppdrag

Svenska myndigheters deltagande i nordiska och europeiska samarbeten för att skapa bättre förutsättningar att ingripa mot intrångsgörare. Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket, och Konsumentverket/Konsument Europa deltar. Kontakta respektive myndighet för mer information.

Regeringen och myndigheterna arbetar bilateralt mot nyckelländer för att skapa en fungerande immaterialrätt.
Internationella samarbetsavtal (på PRV:s webbplats) 
Artikel: EU och Japan – överenskommelse om frihandelsavtal

En uppförandekod har tagits fram som ett resultat av de rundabordssamtal som kultur- och demokratiministern arrangerade med aktörer från olika branscher under 2016. De företag och organisationer som ställt sig bakom koden har förklarat sig beredda att bidra till att bland annat göra internet till en trygg och laglig plats för konsumenter och företag, att samarbeta för att främja utvecklingen av lagliga alternativ och begränsa ekonomisk brottslighet som baseras på upphovsrättsintrång. Ett uppföljande samtal med de aktörer som undertecknat koden ägde rum i mitten av november där kultur- och demokratiministern berättade om regeringens arbete på området och fick höra mer om hur respektive aktör arbetat vidare med frågan på sitt område.
Artikel: Nätetikett för upphovsrätt

PRV har sedan 2016 i uppdrag att kartlägga upphovsrättsintrång i en digital miljö och höja kunskapen hos allmänheten för att minska intrången och öka intresset för lagliga distributionstjänster. PRV fick under 2017 ett kompletterande uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser gentemot offentliga aktörer, näringsliv och allmänhet för att öka deras förståelse för upphovsrätten, både dessomfattning och begränsningar. Uppdraget syftar också till att de möjligheter som härigenom ges för att få tillgång till kreativt, kulturellt och innovativt material, bland annat digitalt, ska främjas. PRV ska vidare utreda olika insatser som kan underlätta för konsumenter och andra användare att lagligt ta del av digitalt tillgängligt material med rättighetshavarnas samtycke. Ett exempel som ska övervägas är EUIPO:s arbete Agorateka. Slutligen ska PRV genomföra insatser för att motverka piratkopiering, både gentemot företag och allmänhet. Arbetet ska genomföras i samarbete med det så kallade myndighetsnätverket.
Pressmeddelande: Kunskapen om upphovsrätt ska utökas genom ett nytt uppdrag
PRV:s regeringsuppdrag (på PRV:s webbplats)

Delar av PRV:s pågående arbete med upphovsrätt kan följas på webbsidan Streama lagligt.
Om Streama lagligt

I kulturarvsinstitutionernas samlingar finns så kallade herrelösa verk, det vill säga verk där upphovsmannen är okänd eller inte går att nå. Institutionerna får med stöd av en inskränkning i upphovsrätten digitalisera och via internet tillgängliggöra sådana verk. Verken ska registreras i EUIPO:s databas. I Sverige är PRV är den myndighet som vidarebefordrar uppgifter från användarna för registrering i databasen. PRV har i början av 2017 beviljats medel från EUIPO för att genomföra en informationskampanj som syftar till att få fler verk registrerade i databasen och att informera allmänheten om möjligheten att använda herrelösa verk med stöd av inskränkningen.
EUIPO:s webbplats
Prop. 2013/14:206 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar