Regeringens strategiska samverkansprogram

Målet med regeringens strategiska samverkansprogram är att identifiera innovativa lösningar på våra stora samhällsutmaningar samt att bidra till svensk konkurrenskraft. I juli 2019 presenterade regeringen, som en del av januariavtalet, fyra teman som utgör grunden för samverkansprogrammen 2019–2022 och som utgår från Sveriges styrkor samt Agenda 2030: Näringslivets klimatomställning; Kompetensförsörjning och livslångt lärande; Näringslivets digitala strukturomvandling samt Hälsa och life science.

Samverkansprogrammen samlar näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer för att gemensamt prioritera vad som behöver göras för att möta utmaningarna inom dessa fyra teman.

 • Det här är samverkansprogrammen

  • Illustrationen visar fyra rutor som går in i varandra. I den yttersta rutan står det Regeringen och Regeringskansliet. I nästa ruta står det Fyra samverkansprogram. I nästa ruta står det samverkansgrupper. I sista rutan står det arbetsgrupper.

   1. Regeringen/ Regeringskansliet skapar samverkansprogram utifrån samhällsutmaningar. 2. Regeringen utser ledamöter från olika sektorer till samverkansgrupper för att gemensamt prioritera områden och kraftsamla kring tänkbara lösningar inom utmaningen. 3. Samverkansgrupperna skapar bredare arbetsgrupper för det praktiska arbetet med att identifiera, utforma och om möjligt genomföra lösningar och förslag inom de prioriterade områdena. 4. Vinnova och relevanta myndigheter stödjer och bidrar till arbetet och i arbetsgrupper genom uppdrag och myndighetsinstruktioner.

   Illustration: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  • En stor grupp människor står tillsammans, med statsministern och flera statsråd i förgrunden

   Statsminister Stefan Löfven, näringsminister Ibrahim Baylan, utbildningsminister Anna Ekström, minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark var med när ledamöterna i samverkansgrupperna i regeringens strategiska samverkansprogram presenterades 10 februari 2020.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Grunden för varje samverkansprogram är en identifierad samhällsutmaning där det behövs innovativa idéer för att finna lösningar. En utmaning vars lösning kräver att alla berörda perspektiv samlas vid samma bord. I Sverige är sedan länge samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga en kraftfull metod för att lösa problem och överbrygga de utmaningar som vårt samhälle står inför. Därför har regeringen utsett externa samverkansgrupper till varje samverkansprogram.

Forsknings- och innovationspropositionen

17 december presenterades forsknings- och innovationspropositionen. Flera av satsningarna har koppling till regeringens strategiska samverkansprogram

Det här är regeringens strategiska samverkansprogram

Illustration: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Klimatomställning, digitalisering och förbättrad hälsa kommer att ställa högre krav på kompetens och arbetsuppgifter kommer att förändras. Det ställer i sin tur krav på livslångt lärande. Utgångspunkten tas i näringslivets efterfrågan, behovet av ny kompetens och förbättrade förutsättningar. Samverkansprogrammet syftar till att stärka och utveckla kompetensförsörjningen och det livslånga lärandet.

Illustration: Maria Nilsson

Näringslivets klimatomställning

Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland. Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Näringslivet står för en betydande del av utsläppen samtidigt som de är en avgörande del av lösningen. Samverkansprogrammet ska bidra till näringslivets klimatomställning.

Fyra teman

De fyra samverkansprogrammens teman för 2019-2022 är en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelse som regeringspartierna ingått med Centerpartiet och Liberalerna. De bygger på Sveriges och svenskt näringslivs styrkor och områden som bedöms vara av stor betydelse för framtida tillväxt: Näringslivets digitala strukturomvandling, Hälsa och life science, Näringslivets klimatomställning, Kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Illustration: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Hälsa och life science

Sverige ska vara en ledande life science-nation. Life science bidrar till att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen, säkerställa ekonomiskt välstånd, utveckla landet vidare som en ledande kunskapsnation och förverkliga Agenda 2030. Samverkansprogrammet lägger en grund för implementeringen av den nationella life science-strategin.

Illustration: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Näringslivets digitala strukturomvandling

Näringslivet behöver genomgå en digital strukturomvandling på bred front för långsiktig hållbar konkurrenskraft som lägger grunden för hållbar ekonomisk tillväxt och välfärd. Samverkansprogrammet ska bidra till att digitaliseringen i ökad utsträckning leder till affärsnytta, innovationer och lösningar på samhällsutmaningar.

Samverkansprogrammen förra mandatperioden

Genom de strategiska samverkansprogram som lanserades den 1 juni 2016, har regeringen tillsammans med näringsliv, universitet och högskolor samt offentlig sektor kraftsamlat på områden relaterade till samhällsutmaningar där Sverige ligger långt framme och har komparativa fördelar.

Innehåll om Regeringens strategiska samverkansprogram

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 178 träffar.