Regeringens strategiska samverkansprogram

Målet med regeringens strategiska samverkansprogram är att identifiera innovativa lösningar på våra stora samhällsutmaningar samt att bidra till svensk konkurrenskraft. I juli 2019 presenterade regeringen, som en del av januariavtalet, fyra teman som utgör grunden för samverkansprogrammen 2019–2022 och som utgår från Sveriges styrkor samt Agenda 2030: Näringslivets klimatomställning; Kompetensförsörjning och livslångt lärande; Näringslivets digitala strukturomvandling samt Hälsa och life science.

Samverkansprogrammen samlar näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer för att gemensamt prioritera vad som behöver göras för att möta utmaningarna inom dessa fyra teman.

 • Det här är samverkansprogrammen

  • Illustrationen visar fyra rutor som går in i varandra. I den yttersta rutan står det Regeringen och Regeringskansliet. I nästa ruta står det Fyra samverkansprogram. I nästa ruta står det samverkansgrupper. I sista rutan står det arbetsgrupper.

   1. Regeringen/ Regeringskansliet skapar samverkansprogram utifrån samhällsutmaningar. 2. Regeringen utser ledamöter från olika sektorer till samverkansgrupper för att gemensamt prioritera områden och kraftsamla kring tänkbara lösningar inom utmaningen. 3. Samverkansgrupperna skapar bredare arbetsgrupper för det praktiska arbetet med att identifiera, utforma och om möjligt genomföra lösningar och förslag inom de prioriterade områdena. 4. Vinnova och relevanta myndigheter stödjer och bidrar till arbetet och i arbetsgrupper genom uppdrag och myndighetsinstruktioner.

   Illustration: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  • En stor grupp människor står tillsammans, med statsministern och flera statsråd i förgrunden

   Statsminister Stefan Löfven, näringsminister Ibrahim Baylan, utbildningsminister Anna Ekström, minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark var med när ledamöterna i samverkansgrupperna i regeringens strategiska samverkansprogram presenterades 10 februari 2020.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Grunden för varje samverkansprogram är en identifierad samhällsutmaning där det behövs innovativa idéer för att finna lösningar. En utmaning vars lösning kräver att alla berörda perspektiv samlas vid samma bord. I Sverige är sedan länge samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga en kraftfull metod för att lösa problem och överbrygga de utmaningar som vårt samhälle står inför. Därför har regeringen utsett externa samverkansgrupper till varje samverkansprogram.

Det här är regeringens strategiska samverkansprogram

Illustration: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Klimatomställning, digitalisering och förbättrad hälsa kommer att ställa högre krav på kompetens och arbetsuppgifter kommer att förändras. Det ställer i sin tur krav på livslångt lärande. Utgångspunkten tas i näringslivets efterfrågan, behovet av ny kompetens och förbättrade förutsättningar. Samverkansprogrammet syftar till att stärka och utveckla kompetensförsörjningen och det livslånga lärandet.

Illustration: Maria Nilsson

Näringslivets klimatomställning

Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland. Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Näringslivet står för en betydande del av utsläppen samtidigt som de är en avgörande del av lösningen. Samverkansprogrammet ska bidra till näringslivets klimatomställning.

Fyra teman

De fyra samverkansprogrammens teman för 2019-2022 är en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelse som regeringspartierna ingått med Centerpartiet och Liberalerna. De bygger på Sveriges och svenskt näringslivs styrkor och områden som bedöms vara av stor betydelse för framtida tillväxt: Näringslivets digitala strukturomvandling, Hälsa och life science, Näringslivets klimatomställning, Kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Illustration: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Hälsa och life science

Sverige ska vara en ledande life science-nation. Life science bidrar till att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen, säkerställa ekonomiskt välstånd, utveckla landet vidare som en ledande kunskapsnation och förverkliga Agenda 2030. Samverkansprogrammet lägger en grund för implementeringen av den nationella life science-strategin.

Illustration: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Näringslivets digitala strukturomvandling

Näringslivet behöver genomgå en digital strukturomvandling på bred front för långsiktig hållbar konkurrenskraft som lägger grunden för hållbar ekonomisk tillväxt och välfärd. Samverkansprogrammet ska bidra till att digitaliseringen i ökad utsträckning leder till affärsnytta, innovationer och lösningar på samhällsutmaningar.

Samverkansprogrammen förra mandatperioden

Genom de strategiska samverkansprogram som lanserades den 1 juni 2016, har regeringen tillsammans med näringsliv, universitet och högskolor samt offentlig sektor kraftsamlat på områden relaterade till samhällsutmaningar där Sverige ligger långt framme och har komparativa fördelar.

Innehåll om Regeringens strategiska samverkansprogram

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 164 träffar.

 • Kombinerad mobilitet – tjänsterna som ska få oss att resa tillsammans

  Tänk om det fanns en tjänst som erbjöd möjligheten att resa med bil, cykel, kollektivtrafik eller med andra färdmedel genom ett enda abonnemang? Redan våren 2018 kan sådana tjänster finnas tillgängliga. Abonnemang är enbart en av de många innovativa idéer som ska få oss att resa mer ekonomiskt, hållbart och tillsammans.

 • Civilingenjör 4.0 – en utbildningssatsning inom innovation

  Civilingenjör 4.0 är en kompetensfrämjande utbildningssatsning som fokuserar på civilingenjörer med inriktning mot produktionsteknik. De första kurserna har premiär redan våren 2018.

 • Stora och små företag behöver och kompletterar varandra

  – Nästa stora innovation kommer sannolikt från ett litet företag, men stora etablerade företag har ofta kompletterande resurser och kompetenser som krävs för att skala upp innovationen. I dagens globala samhälle kan det dessutom gå ganska fort om det är en riktigt bra idé. Det säger Martin Andersson, som är ekonomiforskare och professor i Industriell Ekonomi vid Blekinge tekniska högskola.

 • Storsatsning på innovativt och hållbart bostadsbyggande

  Idag besökte bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson Linköping och Vallastaden. I samband med besöket presenterades två budgetssatsningar. Ett nytt statligt stöd inrättas för att främja innovativt och hållbart bostadsbyggande. 75 miljoner kronor avsätts 2018 och ökar till 100 miljoner kronor för åren 2019 och 2020. Regeringen satsar också på Smart City Sweden, en ny investerings- och exportplattform med syfte att främja utveckling och export av svenska innovationer kopplade till hållbar stadsutveckling och byggande. 2018 satsas 25 miljoner kronor och för åren 2019 till 2021 avsätts 50 miljoner kronor per år.

 • Sven-Erik Bucht främjar cirkulär och biobaserad innovation i Brasilien

  Mellan den 24 och 27 september är landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i Brasilien tillsammans med en delegation för att stärka det strategiska partnerskapet mellan Sverige och Brasilien. Fokus för resan är att främja ett ökat samarbete inom området cirkulär och biobaserad ekonomi.

 • Nya växtsorter för ett förändrat klimat

  Växtsorter framtagna för kontinenten fungerar ofta sämre i Sverige och i vissa delar av landet inte alls. För att kunna öka produktiviteten och hållbarheten behövs nya växtsorter och regeringen föreslår därför i budgetproposition 2018 att ett kompetenscentrum för växtförädling bildas vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

 • Samverkansprogrammen gör avtryck i innovationssverige

  När Nationella innovationsrådet möts måndagen den 28 augusti presenteras samarbeten, initiativ och projekt som de fem samverkansprogrammen resulterat i så här långt. Även erfarenheterna av samverkan som arbetsmetod, där näringsliv, akademi och organisationer jobbar strategiskt tillsammans, kommer att lyftas fram och diskuteras i rådet.

 • Regeringen satsar på Smarta städer

  Inom samverkansprogrammet Smarta städer har flera satsningar kopplade till digitaliseringen av samhällsbyggandet nu fått finansiering via Vinnova.

 • Satsningar på digitalisering av den smarta staden

  Digitaliserad planprocess samt öppna data är två av de prioriterade områdena inom samverkansprogrammet Smarta städer. Flera satsningar med digitaliseringstema har nu fått finansiering via Vinnova.

 • Digitalisering i fokus när Peter Eriksson besöker Luleå

  I dag, den 16 juni, inviger digitaliseringsminister Peter Eriksson ett nytt datacentertestlabb i Luleå och träffar aktörer i regionen för att prata om det nya initiativet Testbädd Sverige: aktivt och hälsosamt åldrande.

 • 70 miljoner kronor till utveckling av nya material från skogen

  I dag 14 juni deltar närings- och innovationsminister Mikael Damberg vid lanseringen av den nationella forskningsplattformen Treesearch. Den nationella plattformen ska forska kring materiella innovationer från skogen och hoppas i framtiden kunna tillverka batterier, fönsterglas och medicinska implantat. Vinnova har beslutat att stödja Treesearch i en första etapp med 6 miljoner kronor och planerar att bidra med upp till 70 miljoner kronor under en fyraårsperiod.

 • Mikael Damberg deltar i konferensen ”Digitalisera nu”

  På torsdag den 8 juni deltar närings-och innovationsminister Mikael Damberg på konferensen ”Digitalisera nu” som arrangeras av Vinnova och Tillväxtverket inom ramen för regeringens samverkansprogram Uppkopplad industri och nya material, strategin Smart industri.

 • Investeringsfrämjande i fokus på industrisamtal

  Varför väljer företag att investera i Sverige? Hur kan vi arbeta bättre tillsammans för att attrahera de industriella investeringar vi vill få till Sverige? Hur tar vi emot investeringarna regionalt och lokalt? Det var några av de frågor som närings- och innovationsminister Mikael Damberg och EU- och handelsminister Ann Linde diskuterade med deltagarna under industrisamtalet den 2 juni på temat investeringsfrämjande.

 • Självkörande lastbilar i fokus i Södertälje

  I dag, den 1 juni, kommer infrastrukturminister Anna Johansson att åka till Södertälje för att besöka Scania och ta del av det utvecklingsarbete inom automatisering och självkörande fordon som företaget bedriver.

 • 6 miljoner till att bygga mer i trä

  Regeringen har för avsikt att på under regeringssammanträdet den 1 juni fatta beslut om ett bidrag på totalt sex miljoner kronor till föreningen Trästad Sverige. Syftet är att öka kunskapen om träbyggande, sprida goda exempel samt stimulera innovation och utveckling inom det industriella träbyggandet.

 • Sverige – det hållbara modeundret

  Tillsammans mot ett hållbart mode. Idag den 30 maj bjuder regeringen in modebranschen inom ramen för samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi. Detta för att tillsammans samla och konkretisera arbetet för att få en hållbar textil värdekedja i alla delar. Ambitionen är att Sverige ska bli världsledande i hållbar modeproduktion och konsumtion.

 • Join us in co-creation

  Sweden is innovative, vibrant and globally competitive. According to the OECD and the World Economic Forum, Sweden ranks at the top end of the scale in many rankings. This includes economic development, subjective wellbeing and social connections, environmental quality, health status and health care, gender equality, personal safety, education and skills.

 • Nationell satsning på elektriska fordon

  I dag, den 22 maj, har närings- och innovationsminister Mikael Damberg träffat ledande företrädare från fordonsindustrin, universitet och Göteborgs stad för att diskutera insatser för en stärkt fordonsindustri. Ett resultat av mötet är att Research Institutes of Sweden (RISE) får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en gemensam forskningsmiljö inom elektromobilitet skulle kunna se ut och finansieras tillsammans.

 • Hearing om ESS

  Den 26 april 2017 bjöd Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet in till en hearing om ESS och omgivande miljö. Cirka 80 deltagare från 50 olika organisationer var representerade. Syftet med hearingen var att inhämta synpunkter från en bred krets av aktörer i arbetet med att bygga upp miljön kring ESS och hur hela Sverige kan få del i denna satsning. Deltagarna ombads att skicka in skriftliga inspel inför mötet och de inspelen finns sammanställda i ett dokument som nås via en länk här på sidan.

 • Hearing om ESS och omgivande kunskaps- och innovationsmiljö - mötesreferat

  Den 26 april anordnade Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementeten hearing om ESS på Rosenbad konferenscenter. På mötet närvarade ca 80 deltagare från akademi, näringsliv, myndigheter, institut och branschorganisationer – närmare 50 olika organisationer var representerade. Syftet med mötet var att inhämta synpunkter från en bred krets av aktörer i arbetet med att bygga upp miljön kring ESS och hur hela Sverige kan få del i denna satsning. Deltagarna kunde även skicka in skriftliga inspel inför mötet, som webbsändes från regeringen.se. Som underlag för hearingen fanns också Vetenskapsrådets underlag och förslag till nationell strategi för ESS.