Cirkulär och biobaserad ekonomi

Vi ska klara livsmedelsförsörjningen, energifrågan och övergången till en cirkulär och biobaserad ekonomi i ett samlat grepp. Det handlar om nya sätt att tillvarata jordens resurser. Det är grundläggande med en hållbar och giftfri råvaruproduktion. Syftet med samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi är att gemensamt kraftsamla innovationsinsatser för att den biobaserade ekonomins andel ska växa samt främja cirkulära lösningar.

Foto: Skogsindustrierna

Regeringen driver en ambitiös och sammanhållen politik för att vi ska leva upp till de internationella klimatmålen och målen i Agenda 2030. För att lyckas behöver Sverige ställa om från en linjär och fossilbaserad ekonomi till cirkulär och biobaserad ekonomi. Ett hållbart nyttjande av naturresurser och en omställning till ett fossilfritt samhälle är en stark drivkraft för omställningen till cirkulär och biobaserad ekonomi. Samverkan mellan samhällets aktörer med fokus på hållbara produkter och affärsmodeller är en förutsättning.

Samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi kommer att stödja omställningen genom att engagera alla delar i värdekedjorna. Företagens strategiska kompetensförsörjning behöver stärkas för att industrins tillväxt och konkurrenskraft även fortsatt ska utvecklas. Genom en generell kunskapshöjning i samhället kan alla genom sina konsumtionsval bidra. Ett viktigt syfte med programmet är att hitta lösningar för att fossilbaserade produkter ska ersättas med biobaserade. Vi ska därför säkra tillgången till framtidens bioråvara. Genom produktdesign och nya affärsmodeller ska varor cirkuleras så att inget går till spillo.

Arbetsgrupperna inom Cirkulär och biobaserad ekonomi

Träbyggnad

Gruppen för industriellt träbyggande arbetar för att fler trähus ska byggas genom ökad kunskap och spridning av goda exempel. Ett ökat industriellt träbyggande har positiva effekter på klimatet, skapar jobb i hela landet, effektiviserar byggprocessen och bidrar till en fortsatt hög byggtakt.

Cirkularitet/Resurseffektivitet

Gruppen arbetar för att produkter av plast och textil ska designas så att de kan återanvändas och återvinnas på ett resurseffektivt sätt. Det ska vara lönsamt, trendigt och hållbart med återvinning av avfall.

Innovativa bioråvaror

Gruppen arbetar för att säkra bioråvaran i omställningen till en biobaserad ekonomi och i ett förändrat klimat. Därför inrättas en kompetensplattform för växtförädling på Sveriges lantbruksuniversitet.

Biodrivmedel

Gruppen fokuserar på att Sverige ska bli fossilfritt genom ökad produktion av biodrivmedel från inhemsk bioråvara.

Nya material

Gruppen strävar efter att öka kompetensen om nya material från bioråvara. Därför kommer de inom projektet Treesearch ta fram nya material och specialkemikalier från skogsråvara.

Uppskalning och kommersialisering

Storskaliga industriella satsningar är nödvändigt för att Sverige ska bli världsledande inom omställningsarbetet. Gruppen fokuserar på frågeställningar om hur vi kan skala upp såväl små och medelstora företag som stora till framtidens moderna fossilfria industri i Sverige.

Lägesrapporter från samverkansgruppens möten

Första lägesrapporten från samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi, oktober 2016

Andra lägesrapporten från samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi, april 2017

Tredje lägesrapporten från samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi, januari 2018

Medlemmar i samverkansgruppen t.o.m. 31 augusti 2018

Samverkansgruppen för Cirkulär och biobaserad ekonomi

Kontakt

Camilla Lehorst
Projektledare för samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Camilla Lehorst, via registrator

Mer om de strategiska samverkansprogrammen

Samverkansprogrammen ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.

De fem samverkansprogrammen är:

- Nästa generations resor och transporter
- Smarta städer
- Cirkulär och biobaserad ekonomi
- Life science
- Uppkopplad industri och nya material

Vad är en samverkansgrupp?

Samverkansgrupperna prioriterar och lyfter samverkansområden och insatser. Till varje samverkansprogram har en samverkansgrupp knutits med representanter från bland annat näringsliv, högskola och institut från de branscher som omfattas av respektive program. Grupperna ska identifiera utmaningar och möjligheter för samverkansprogrammet och göra prioriteringar av områden för gemensam kraftsamling. Varje samverkansgrupp består av ett tjugotal personer och medlemmarna sitter på ett personligt mandat.