Life science

Sverige ska vara en ledande life science-nation. För att möta framtidens samhällsutmaningar och behålla en konkurrenskraftig life science-sektor behövs en gemensam målbild – en strategi – och en enighet kring vilka insatser som behövs för att nå framåt.

Foto: Astra Zeneca

Ett samverkansprogram och en nationell samordnare har bidragit till regeringens arbete och till flertalet satsningar som genomförts inom området. Sedan februari 2018 finns en samordningsfunktion för life science i Regeringskansliet – ett life science-kontor. Kontorets uppdrag är att främja kunskapsutveckling, innovation och kvalitet i hälso- och sjukvården, omsorgen samt vid universitet och högskolor. Det är också kontorets uppgift att förbättra förutsättningarna för life science-företag att etableras och verka i Sverige.

Som utgångspunkt för diskussion och förankring i det fortsatta strategiarbetet har Färdplan life science tagits fram. Dokumentet lyfter tre prioriteringsområden som bedöms vara särskilt viktiga för utveckling av den svenska life science-sektorn och för en jämlik, jämställd och effektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet.

Färdplanen är viktig för den kommande life science-strategin som ska skapa förutsättningar för förbättrad hälsa - genom ökad innovation och utveckling av vård och omsorg - samt synliggöra svenska styrkeområden internationellt och visa vägen till framtida exportintäkter. 

Jenni Nordborg framifrån
Jenni Nordborg är Nationell samordnare och ansvarig för life science-kontoret. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Lägesrapporter från samverkansgruppens möten

Första lägesrapporten Life science, oktober 2016

Andra lägesrapporten Life science, april 2017

Medlemmar i samverkansgruppen

Ordförande: Anders Lönnberg

Göran Ando, fd styrelseordf. Novo Nordisk A/S
Carl Bennet, styrelseordf. Getinge
Anders Blanck, vd Lif
Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet
Jonas Ekstrand, vd Sweden Bio
Anders Henriksson, vice ordförande SKL
Darja Isaksson, gd Vinnova
Elisabeth Björk, Vice President AstraZeneca
Hannie Lundgren, forsknings- och innovationsdirektör Region Skåne
Lars Liljedahl, vård- och omsorgsschef Östersund
Lotta Ljungqvist, vd GE Nordic region
Ann-Sofie Lodin, regiondirektör Västra Götaland
Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet
Sara Riggare, ingenjör, forskare Karolinska Institutet och patient.
Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish Medtech
Heidi Stensmyren, förbundsordförande Svenska Läkarförbundet
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
Mikael Wiberg, forsknings- och utbildningsdirektör Västerbottens läns landsting

Mer om de strategiska samverkansprogrammen

Samverkansprogrammen ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.

De fem samverkansprogrammen är:

- Nästa generations resor och transporter
- Smarta städer
- Cirkulär och biobaserad ekonomi
- Life science
- Uppkopplad industri och nya material

Vad är en samverkansgrupp?

Samverkansgrupperna prioriterar och lyfter samverkansområden och insatser. Till varje samverkansprogram har en samverkansgrupp knutits med representanter från bland annat näringsliv, högskola och institut från de branscher som omfattas av respektive program. Grupperna ska identifiera utmaningar och möjligheter för samverkansprogrammet och göra prioriteringar av områden för gemensam kraftsamling. Varje samverkansgrupp består av ett tjugotal personer och medlemmarna sitter på ett personligt mandat.