Nästa generations resor och transporter

Sverige behöver ett mer transporteffektivt samhälle där transporterna används smartare och med mer resurseffektiva fordon, förnybara bränslen och mindre utsläpp. Samverkansprogrammet samlar berörda aktörer i samhället för att gemensamt skapa innovativa lösningar och driva utvecklingen framåt mot ett mer digitaliserat och hållbart transportsystem.

Foto: Anna Nildén/Folio.

Nästa generations resor och transporter har redan påbörjat konkreta initiativ. Det kan bland annat kräva nya affärsmodeller, ny lagstiftning men också ändrat beteende och ny kultur. Programmet inkluderar alla färdsätt och har ett övergripande perspektiv där alla trafikslag samverkar för att lösa kvinnors och mäns resor och behov av transporter av gods. Insatserna inom samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter har sin utgångspunkt i det transportpolitiska målet och klimatmålet inom transportsektorn och bidrar till högre trafiksäkerhet, mindre trängsel, högre kapacitet samt bättre miljö och klimat. Nya möjligheter som automatisering, digitalisering och elektrifiering är viktiga verktyg för att uppnå målen.

Samverkansprogrammet knyter an till samverkansprogrammet Smarta städer, Exportstrategin och det pågående arbetet med Framtidens logistik som utgör starten på regeringens arbete med en strategi inom gods- och logistikområdet. Samverkansgruppen har genomfört ett par möten vilket har resulterat i konkreta åtgärder och nya initiativ som ska resultera i ytterligare åtgärder.

Prioriterade områden och exempel på samverkan

  • Nya lösningar för resvaneundersökningar som big data och data mining
  • Innovationsupphandlingar och andra nya lösningar för drift och underhåll,
  • Mobilitet som en tjänst i stor skala samt
  • Självkörande, delade, elektriska fordon i systemlösningar.

Det övergripande syftet för Nya lösningar för resvaneundersökningar som big data och data mining är att undersöka och testa nya tekniska lösningar för datainsamling av resvanor för att se om och hur dessa skulle kunna användas i framtida resvaneundersökningar och som underlag till offentlig statistik. Genom åtgärden Innovationsupphandlingar och andra nya lösningar för drift och underhåll – del 1 järnväg får vi en etablerad tjänst/metod som kan arbeta förebyggande med underhåll av kontaktledningar på järnvägen.

Innovationsupphandlingar och andra nya lösningar för drift och underhåll – del 2 väg syftar till att ta fram metoder för att bättre kunna optimera drift och underhåll på stadens gator. Mobilitet som en tjänst i stor skala syftar till att koordinera, stimulera och övervaka förverkligandet av handlingsplanen för Kombinerad mobilitet som tjänst i Sverige. Det ska också fungera som en samverkansplattform där parter kan mötas för samverkan och där pågående projekt kan korsbefruktas så att kunskaper, lärdomar och utvecklad teknik förvaltas effektivt. Mobilitet som en tjänst är ett innovationsområde där fokus flyttas från själva transporten till mobilitet. Mobilitet som en tjänst innebär ett koncept där en resenär köper eller prenumererar på en kombination av möjligheter till mobilitet istället för, eller som ett komplement till, att köpa eller äga egna transportmedel.

Självkörande, delade, elektrifierade fordon i systemlösningar. Syftet med samverkansaktiviteten är att koordinera, samordna, skapa erfarenhetsutbyten samt snabba på igångsättningen eller utvecklingen av en mängd pågående och planerade projekt inom självkörande, delade och elektrifierade fordon i samhället.

Nya beslutade initiativ

Nya initiativ har beslutats för att uppnå målen inom transportpolitiken. Initiativet Cykel: såsom elcyklar, beteende, infrastruktur, kunskap. Initiativet Gods: såsom samlastning, optimering, styrning, fjärr-transporter, logistikplanering. Samt initiativet Tillgänglighet landsbygd såsom Landsbygdspilot för Mobilitet som en tjänst.

Exempel på samverkan i praktiken

Artikel: Kombinerad mobilitet – tjänsterna som ska få oss att resa tillsammans

Artikel: Samverkan ska begränsa förseningar i tågtrafiken

Artikel: Smarta städer och smarta transporter är viktiga i samhällsbygget

Artikel: Självkörande bussar - är det framtidens kollektivtrafik?

Lägesrapporter från samverkansgruppens möten

Första lägesrapporten från samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter, oktober 2016

Andra lägesrapporten från samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter, april 2017

Tredje lägesrapporten från samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter, oktober 2017

Fjärde lägesrapporten från samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter, mars 2018

Medlemmar i samverkansgruppen t.o.m. 31 augusti 2018

Projektledare Åsa Vagland, Näringsdepartementet
Martin Fröberg, Näringsdepartementet

Hans Arby, UbiGo Innovation
Åsa Aretun, VTI
Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen
Ingrid Bodin, Preem AB
Erik Brandsma, fd Energimyndigheten
Anna Dubois, Chalmers
Inger Ek, Upphandlingsmyndigheten
Jonas Eliasson, Stockholms stad
Lena Erixon, Trafikverket
Anette Henriksson, fd Lunds kommun
Mats Hermansson, Sweco
Marcel Kroeze, fd Nobina Technology, nu Scania
Erica Kronhöffer, SJ AB
Jenny Lindqvist, Ericsson
Andreas Regnell, Vattenfall
Harry Robertsson, Stena Rederi AB
Henrik Runnemalm, GKN Aerospace Engine System
Brita Saxton, Trafikanalys
Erik Stigell, Trivector Traffic AB
Karin Svensson, Volvo Group
Sven-Erik Svensson, Volvo Cars

 

Kontakt

Åsa Vagland
Projektledare för samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Åsa Vagland, via registrator

Mer om de strategiska samverkansprogrammen

Samverkansprogrammen ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.

De fem samverkansprogrammen är:

- Nästa generations resor och transporter
- Smarta städer
- Cirkulär och biobaserad ekonomi
- Life science
- Uppkopplad industri och nya material

Vad är en samverkansgrupp?

Samverkansgrupperna prioriterar och lyfter samverkansområden och insatser. Till varje samverkansprogram har en samverkansgrupp knutits med representanter från bland annat näringsliv, högskola och institut från de branscher som omfattas av respektive program. Grupperna ska identifiera utmaningar och möjligheter för samverkansprogrammet och göra prioriteringar av områden för gemensam kraftsamling. Varje samverkansgrupp består av ett tjugotal personer och medlemmarna sitter på ett personligt mandat.