Smarta städer

I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna ska vara goda livsmiljöer för människor att leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt för smarta städer.

Foto: MKB Fastighets AB

Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den demografiska utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring frågor som hälsa och omsorg. Samtidigt finns det i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt – till exempel genom effektiva infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart sätt och delas av många. Sverige har stora möjligheter att hålla fast vid sin position som föregångsland för hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att ta vara på innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga.

Prioriterade områden och exempel på samverkan

Samverkansgruppen för Smarta städer kraftsamlar kring standarder och gemensam kompetens för att bryta fokusering på stuprörstänkande. Genom att testa nya lösningar bidrar programmet till ett mer hållbart samhälle samtidigt som det öppnar upp för företag att göra affärer som stärker Sveriges konkurrenskraft. Behoven hos människan i den smarta staden sätts i centrum genom kunskapsutbyte och samverkan.

Artikel: Smarta städer och smarta transporter är viktiga i samhällsbygget

Samverkansområden där det bildats arbetsgrupper

• Öppna och delade data

• Digitaliserad planprocess

• Delningsekonomi och gröna affärsmodeller

• Nyttjande av befintlig bebyggelse

• Informationsmodell för kommuner ("Sweden Smart City Library")

Lägesrapporter från samverkansgruppens möten

Första lägesrapporten Smarta städer, oktober 2016

Andra lägesrapporten Smarta städer, april 2017

Tredje lägesrapporten Smarta städer, december 2017

Fjärde lägesrapporten Smarta städer, maj 2018

Medlemmar i samverkansgruppen t.o.m. 31 augusti 2018

Samverkansgruppen för samverkansprogrammet Smarta städer.

Kontakt

Lina Martinson
Projektledare för samverkansprogrammet Smarta städer
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Lina Martinson, via registrator

Mer om de strategiska samverkansprogrammen

Samverkansprogrammen ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.

De fem samverkansprogrammen är:

- Nästa generations resor och transporter
- Smarta städer
- Cirkulär och biobaserad ekonomi
- Life science
- Uppkopplad industri och nya material

Vad är en samverkansgrupp?

Samverkansgrupperna prioriterar och lyfter samverkansområden och insatser. Till varje samverkansprogram har en samverkansgrupp knutits med representanter från bland annat näringsliv, högskola och institut från de branscher som omfattas av respektive program. Grupperna ska identifiera utmaningar och möjligheter för samverkansprogrammet och göra prioriteringar av områden för gemensam kraftsamling. Varje samverkansgrupp består av ett tjugotal personer och medlemmarna sitter på ett personligt mandat.