Uppkopplad industri och nya material

Sverige behöver industrins innovationskraft för att möta de stora samhällsutmaningarna som globalisering, klimatförändringar och demografi som vårt land och resten av världen står inför. För att stå sig i konkurrensen måste Sverige arbeta för att fullt ut ta vara på de möjligheter som digitaliseringen av industrin medför. Vi måste också få ut mer nytta av vårt världsledande kunnande kring nya material.

Foto: Chalmers

Den fjärde industriella revolutionen möjliggör digitaliserad produktion, nya sätt att bemöta kunder och förändrade affärsmodeller. Nya hållbara material, molntjänster, robotik och additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher och är en förutsättning för att klara konkurrenskraften i Sverige. Dessutom är nya hållbara material och avancerad miljö- och klimatteknik nyckeln för att uppnå en mer effektiv, giftfri och hållbar produktion.

Uppkopplad industri och nya material knyter nära an till regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri.

Prioriterade områden och exempel på samverkan

Samverkansgruppen för Uppkopplad industri och nya material har prioriterat följande områden för gemensam kraftsamling:

• Testbäddar för smarta fabriker – Stärka upp testmöjligheterna (testbäddar) för att utveckla smart tillverkning i Sverige

• Digital säkerhet och tillförlitlighet – Samla den svenska expertisen kring digital säkerhet och tillförlitlighet ur ett industriellt perspektiv

• Nya material och materialutveckling – Förstärka kopplingarna mellan materialforskning och industriella användare av nya material

• Additiv tillverkning och 3D-printing – Samla och utveckla den svenska expertisen kring additiv tillverkning och 3D-printing

• Samverkan mellan stora och små företag – Utveckla samarbeten mellan stora och små företag, för att påskynda innovationsarbete

• Kompetensförsörjning

Exempel på samverkan i praktiken

Artiklar

Örebro imponerar inom AI och industriell 3D-printing

Bättre att innovationen händer här än någon annanstans

Stora och små företag behöver - och kompletterar varandra

Civilingenjör 4.0 - en utbildningssatsning inom innovation

Testbäddar för morgondagens material – ett hållbart steg inom svensk produktion

Productive 4.0 – informationstekniken som tar produktionsindustrin till nya nivåer

Lägesrapporter från samverkansgruppens möten

Tredje lägesrapporten Uppkopplad industri och nya material
maj 2018

Andra lägesrapporten Uppkopplad industri och nya material,
april 2017

Första lägesrapporten Uppkopplad industri och nya material,
oktober 2016

Medlemmar i samverkansgruppen t.o.m. 31 augusti 2018

Per Berggren, IKEA Industry
Tord Hermansson, Volvo Cars
Henrik Runnemalm, GKN Aerospace
Ulf Troedsson, Siemens AB 
Petra Einarsson, Billerud Korsnäs
Björn Jonsson, ABB Sverige
Martin Friis, SKF
Lars Wiigh, IBM
Lars-Henrik Jörnving, Scania
Åsa Sundqvist, LKAB
Linda Krondahl, THINGS
Karin Edström, Eget företag
Pia Sandvik, RISE
Christoph Quitmann, MAX IV
Aleksandar Zuza, IF Metall
David Mothander, IT & Telekomföretagen
Klas Wåhlberg, Teknikföretagen
Lars Hultman, Stiftelsen för Strategisk Forskning
Fredrik Hörstedt, Chalmers Tekniska Högskola
Stacey Ristinmaa Sörensen, Lunds Universitet
Åke Bergman, Swetox Research Center
Martin Linder, Unionen
Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer
Sara Mazur

Kontakt

Johan Harvard
Projektledare Uppkopplad industri och nya material
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Johan Harvard, via registrator

Mer om de strategiska samverkansprogrammen

Samverkansprogrammen ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.

De fem samverkansprogrammen är:

- Nästa generations resor och transporter
- Smarta städer
- Cirkulär och biobaserad ekonomi
- Life science
- Uppkopplad industri och nya material

Vad är en samverkansgrupp?

Samverkansgrupperna prioriterar och lyfter samverkansområden och insatser. Till varje samverkansprogram har en samverkansgrupp knutits med representanter från bland annat näringsliv, högskola och institut från de branscher som omfattas av respektive program. Grupperna ska identifiera utmaningar och möjligheter för samverkansprogrammet och göra prioriteringar av områden för gemensam kraftsamling. Varje samverkansgrupp består av ett tjugotal personer och medlemmarna sitter på ett personligt mandat.