Mål för regional tillväxt

Målet för den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.

De regionala utmaningarna är stora och varierar mellan olika regioner. Klyftorna inom och mellan olika regioner ökar i såväl Sverige som inom EU. Sverige behöver en modern och aktiv politik för hela landet som inriktas på att regionerna ska ges möjligheter att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar. Det gäller såväl i små och stora städer som i olika typer av landsbygder. Stad och land drar nytta av varandra och ska ses som sammanlänkade regioner. Ju fler regioner som är starka och expansiva, desto bättre för Sverige.

Miljö-, jämställdhets- och integrationsperspektiven ska enligt regeringen på ett tydligt sätt integreras i det regionala tillväxtarbetet. De högt ställda målen för den svenska klimat-, miljö- och energipolitiken kräver ett aktivt arbete för en hållbar utveckling på alla politiska nivåer, inte minst den regionala. En jämn fördelning av makt och resurser mellan alla människor, ett livskraftigt civilsamhälle samt ett samhälle där hänsyn tas till miljön och där klimatpåverkan minskas är ett Sverige som håller ihop.

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020

Regeringens strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 är vägledande för arbetet och ska bidra till att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken.

I strategin beskrivs regeringens prioriteringar samt de verktyg och processer som behövs i det regionala tillväxtarbetet. Regeringens prioriteringar är Innovation och företagande, Attraktiva miljöer och tillgänglighet, Kompetensförsörjning och Internationellt samarbete.
Prioriteringarna är tvärsektoriella och omfattar politikområden där europeiska, nationella, regionala och lokala insatser och finansiella resurser samordnas och kompletterar varandra. De ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsdimensionerna ska beaktas inom alla prioriteringar.

Prioriteringarna ska bidra till samordning och kraftsamling av insatser och resurser för bland annat:

− innovation, företagande och miljödriven näringslivsutveckling för att stärka näringslivets konkurrenskraft,

− tillgänglighet genom transportsystemet och genom informationsteknik,

− kommersiell och offentlig service,

− kompetensförsörjning för näringsliv och offentlig verksamhet samt

− internationellt samarbete för att möta samhällsutmaningar och stärka näringslivets konkurrenskraft.

Prioriteringarna ska vara vägledande i utvecklingen och genomförandet av länens regionala utvecklingsstrategier samt andra strategier och program inom det regionala tillväxtarbetet. De ska även ligga till grund för statliga myndigheters medverkan i arbetet.

Strategin beskriver även samhällsutmaningar på fyra områden – Demografisk utveckling, Globalisering, Klimat, miljö och energi samt Social sammanhållning – som alla påverkar Sveriges regioner och det regionala tillväxtarbetet. De identifierade prioriteringarna ska bidra till att möta samhällsutmaningarna och ta tillvara dess möjligheter.

EU:s sammanhållningspolitik 2014–2020

Den regionala tillväxtpolitiken omfattar även EU:s sammanhållningspolitik där målet är att bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom EU. Sveriges strategi för användningen av bl.a. dessa resurser slås fast i Sveriges partnerskapsöverenskommelse. Den har följande prioriteringar i syfte att uppfylla målen i Europa 2020-strategin:

− främja konkurrenskraft, kunskap och innovation.

− förstärka hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt.

− öka sysselsättningen, främja anställbarhet och förbättra tillgängligheten till arbetsmarknaden.

Som en del av EU:s sammanhållningspolitik omfattar de svenska regionalfondsprogrammen för tillväxt och sysselsättning totalt cirka 16 miljarder kronor. Programmen finansierar satsningar på jobb och hållbar regional tillväxt i hela landet. Nästan 13 miljarder kronor går till att stärka innovationsförmågan i näringslivet, förbättra konkurrenskraften i små och medelstora företag samt omställningen till en koldioxidsnål ekonomi.

Exempel på insatser som programmen finansierar är bredbandutbyggnad i vissa program, forskningsinfrastruktur, energiomställning, utveckling av nya varor och tjänster, förbättrad kapitalförsörjning och ökad internationalisering i näringslivet.

Inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik genomförs också insatser för att stärka det gränsöverskridande samarbetet på lokal och regional nivå. Sverige deltar i 13 program för Europeiskt territoriellt samarbete. Sammanlagt omfattar programmen cirka 19 miljarder kronor som bland annat går till att stärka gränsöverskridande innovationssystem, öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i gränsregioner, främja hållbara transporter samt främja anpassning till energi, miljö- och klimatutmaningar.

Nya satsningar i budgeten

Regeringen föreslår framför allt följande i budgetpropositionen för 2018 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt:

− Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden. Regeringen föreslår att anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ökar med 500 miljoner kronor 2018, 1 500 miljoner kronor 2019 och 2 500 miljoner kronor från 2020. Insatsen är viktig för att Sverige socialt och ekonomiskt ska hålla ihop och den bidrar till en hållbar utveckling i såväl städer, tätorter samt gles- och landsbygder i hela Sverige.

− Kompletterande långsiktigt stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygder. I budgetpropositionen för 2016 tillfördes anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder 35 miljoner kronor årligen under perioden 2016–2019. För 2018 föreslås ytterligare 35 miljoner kronor för ändamålet, vilket även beräknas för 2019. Från och med 2020 beräknas totalt 35 miljoner kronor årligen.

− Förbättrad matchning på arbetsmarknaden via stärkt integrationsperspektiv i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder föreslås öka med 7 miljoner kronor 2018. För 2019–2020 beräknas anslaget öka med 12,5 miljoner kronor per år.