Humanitärt och civilt stöd till Ukraina

Uppdaterad

Sverige ger sedan många år ett omfattande bistånd till Ukraina, både när det gäller reforminriktat utvecklingssamarbete och humanitärt stöd. Sedan den ryska invasionen av Ukraina i februari 2022 har Sverige bidragit cirka 4,2 miljarder kronor till humanitärt och civilt stöd. Det handlar bland annat om ökat bistånd genom stöd till humanitära organisationer, stöd för att främja kvinnors och flickors möjligheter och rättigheter, civil krishantering i form av donationer av till exempel sjukvårdsmateriel, brandskydd, generatorer och tält. Sverige bidrar också med stöd till Ukrainas reformarbete och återuppbyggnad.

Humanitärt stöd

Det humanitära stödet uppgår till cirka 1,7 miljarder kronor. Det omfattar insatser via organisationer som effektivt förser det ukrainska folket med förnödenheter, främst via Internationella Röda Korset, FN:s humanitära landfond för Ukraina, World Food Program (WFP), UNICEF, UNHCR, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Norwegian Refugee Council, Danish Refugee Council, Action Against Hunger och Rädda Barnen. Sverige har också stöttat transporter av 50 000 ton vete för att lindra krigets konsekvenser för utsatta länder via WFP samt gett stöd till Ukrainas eget initiativ ”Grain from Ukraine”.

Finansiellt stöd

På grund av den ryska aggressionen har Ukraina förlorat tillgången till internationella kapitalmarknader. Utöver ordinarie kärnstöd till Världsbanken har Sverige ställt ut en garanti på cirka 500 miljoner kronor till Ukraina. I december aviserades ytterligare ett stöd till Ukraina via Världsbanken om 600 miljoner kronor. Stödet ska gå till viktiga investeringar inom energisektorn, det ukrainska jordbruket, utbildningssektorn och bostadssektorn för att mer långsiktigt stärka Ukrainas motståndskraft. 

Civil krishantering

Stödet till civil krishantering uppgår till cirka 500 miljoner kronor. Sverige har genom MSB bidragit med nödhjälp i form av bland annat samordning och transport av sjukvårdsmateriel, medevactransporter av sårade och sjuka för vård i Sverige, minröjning, skyddsutrustning, brandskydd, nödboenden, elnätsutrustning, och generatorer.

Återuppbyggnad

Hittills har regeringen stöttat Ukraina med cirka 650 miljoner kronor för insatser för Ukrainas återbyggnad. Det handlar om stöd för hållbar återuppbyggnad av förstörd infrastruktur via Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling EBRD, Världsbankens Ukrainafond och Nordiska miljöfinansieringsbolaget Nefco och Energy Community’s Energistödsfond for Ukraina. Sverige har även ett koordinerande ansvar för avfallshantering i Ukraina.

Reformstöd

Ukrainas reformbehov är stora och Sverige ger ett årligt bilateralt reformstöd till Ukraina inom ramen för den regionala strategin för Östeuropa 2021-2027. Stödet uppgick år 2022 till 316 miljoner kronor och innefattar bland annat insatser för inkluderande ekonomisk utveckling, jämställdhet, miljö och energi, demokrati och mänskliga rättigheter, oberoende media, stöd till civilsamhället, decentraliseringsreformen och reformen av den offentliga förvaltningen, fredsbyggande och resiliens.

Stöd till fria medier, cybersäkerhet, ansvarsutkrävande, kärnsäkerhet och jämställdhet

Cirka 120 miljoner kronor har gått till insatser för att stötta flickor och kvinnor i Ukraina och Moldavien. Stödet ska främja kvinnors och flickors möjligheter och rättigheter, särskilt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt motverka sexuellt och könsrelaterat våld. Cirka 35 miljoner kronor har gått till insatser för att stötta fria medier, cybersäkerhet, ansvarsutkrävande och kärnsäkerhet. För fria media har stöd gått till Pragcentret (Prague Civil Society Centre) och Gazeta Wyborzca Foundation. På cyberområdet stödjer Sverige också bilateralt ett projekt för att akut förbättra robustheten i Ukrainas internettillgång, motstå cyberattacker och avbrott samt säkra tillgången till viktig digital information. För att stödja ansvarsutkrävande ger Sverige en årlig avgift om 2,5 miljoner euro till den internationella brottsmålsdomstolen (ICC). Sverige utökade stödet till ICC under 2022 med 7 miljoner kronor. Svenska Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten arbetar dessutom aktivt för att bidra med nationella experter till ICC. För stärkt kärnsäkerhet har Sverige stött IAEAs roterande missioner till kärnkraftverken i Ukraina med 20 miljoner kronor.