Militärt stöd till Ukraina

Publicerad

Sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har Sverige bidragit med militärt stöd till Ukraina. Stödet omfattar bland annat bilateralt militärt stöd, bidrag till utbildningsinsatser och utbetalningar till fonder för Ukraina. Sverige planerar för ytterligare stödpaket.

Planerat stöd

Regeringen har presenterat ett stort stödpaket till Ukraina i tre delar. Paketet består av ett upphandlingssamarbete, uppdrag till Försvarsmakten om att förbereda överlåtelse av artillerisystemet Archer och det största paketet av försvarsmateriel hittills. Det består av bland annat granatgevär med ammunition, pansarskott, automatgevär och minröjningsmateriel stridsfordon 90 (CV 90) med ammunition och Robot 57 (NLAW) till ett värde av 4,3 miljarder kronor.

Svensk-ukrainskt upphandlingssamarbete

Försvarets materielverk, FMV, får av regeringen tillåtelse att med behörig myndighet i Ukraina förhandla om och ingå i internationella överenskommelser vad gäller bland annat upphandling av försvarsmateriel. Avtalet innehåller också samarbete om stöd i uppbyggnad och utveckling av upphandlingsorganisation och upphandlingsverksamhet samt informations- och erfarenhetsutbyte på området.

Överlåtelse av artillerisystem

Regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att förbereda en gåva av ej förbandsatta artilleripjäser av typen Archer B med kringutrustning och tillhörande ammunition till Ukraina.

Försvarsmakten uppdras också redovisa en tidplan och behov av internationellt samarbete för iordningställande och överlåtelse av aktuella artilleripjäser. Försvarsmakten ska också göra en bedömning av nödvändig utbildning på artillerisystemet.

I sin redovisning ska Försvarsmakten också informera regeringen om förutsättningarna för hur motsvarande artilleripjäser, kringutrustning och ammunition ska ersättas och kostnaden för detta. Försvarsmakten ska också göra en bedömning av eventuella risker om artilleripjäser förloras eller hamnar i orätta händer och hur detta ska hanteras.

Stort stödpaket av försvarsmateriel

Regeringen avser föreslå i en proposition att Sverige ska bistå Ukraina med ett stort paket av militär materiel som Försvarsmakten kan avvara under en begränsad tid.

Paketet innehåller: Granatgevär (Carl Gustaf) med ammunition, pansarskott (AT4), pansarvärnsrobot 57 (NLAW), automatgevär, minröjningsutrustning och stridsfordon 90 (CV 90) till ett värde av högst 4,3 miljarder kronor.

Tidigare beslutat stöd

Regeringen har sedan den 28 februari 2022 beslutat om nio militära stödpaket till Ukraina till ett totalt värde om ca 5 miljarder kronor. I dessa beslut ingår bilateralt militärt stöd, bidrag till utbildningsinsatser och utbetalningar till fonder för Ukraina.

Utöver detta har Sverige även lämnat stöd genom två överföringar om 500 miljoner kronor respektive 577 miljoner kronor till den ukrainska centralbankens fond för den ukrainska Försvarsmakten. Det totala militära stödet uppgår därmed till en summa av 6,3 miljarder kronor.

Det har skett en betydande förändring av nivå och innehåll på stödet som Sverige lämnar. Från skyddsutrustning i det första beslutet till mer avancerade vapensystem och ammunition. I det senaste beslutet från den 17 november 2022 ingick till exempel luftförsvarssystem som är efterfrågat av Ukraina. Paketet uppgick till ett värde av ca 3 miljarder kronor och är därmed större än alla de tidigare stödpaketen med militär materiel tillsammans.

Bilateralt stöd

Exempel på bilateralt stöd som Sverige skänkt till Ukraina är pansarskott, hjälmar, minröjningsutrustning, avancerad ammunition, sjömålsrobot 17, pansarvärnssystem, personterrängbilar, vinterutrustning, riktmedel, kroppsskydd, tält, maskeringsnät och luftvärnssystem.

Utbildningsinsatser till stöd för Ukraina

Den 22 december 2022 fattade regeringen beslut om att bidra med upp till 15 stabsofficerare och/eller instruktörer till EU:s militära stödinsats för Ukraina, EUMAM UA. Insatsen genomför grundläggande och specialiserad utbildning av ukrainska soldater på EU-medlemsländers territorium. Den strategiska målsättningen är att stärka den ukrainska Försvarsmaktens militära förmåga, så att Ukraina kan försvara sin territoriella integritet och effektivt utöva sin suveränitet. Sverige väntas inleda sitt deltagande under våren 2023.

Därtill bidrar Sverige till den brittiskledda insatsen Operation Interflex, som genomför grundläggande militärutbildning av ukrainska medborgare. Sverige deltog förra året med 60 stabsofficerare och/eller instruktörer, och kommer fortsatta bidra även detta år.

Fonder

Sverige har lämnat finansiellt bidrag om sammanlagt 110 miljoner kronor till Natos stödfond för Ukraina (NATO Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund) till stöd för Ukrainas försvarsmakt. Delar av stödet har öronmärkts för vinterutrustning. I december 2022 beslutade Sverige även om ett bidrag på 200 miljoner kronor till den brittiska fonden International fund for Ukraine, vars medel används för upphandling av försvarsmateriel till Ukraina.