Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Förbättrad samordning och uppföljning

Ett flertal aktörer arbetar med olika frågor om rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott i Sverige i dag. Det saknas dock en samordning av arbetet, ett uppföljningssystem och en samlad rapportering av de olika insatserna. Regeringen anser att en central insats för att uppnå regeringens mål är att utforma en samordnings- och uppföljningsstruktur.

Det finns behov av årlig uppföljning som tydliggör utvecklingen på området för både regeringen och riksdagen och som kan utgöra beslutsunderlag för framtida åtgärder. Uppföljningen ska peka på såväl brister som förbättringar. Det bidrar till att driva på utvecklingen. Forum för levande historia har därför fått i uppdrag att samordna och följa upp arbetet inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

I planen framför regeringen att det på sikt kan bli aktuellt att uppgiften att samordna och följa upp arbetet inom området blir permanent för en myndighet. I dagsläget finns det inte heller ett av riksdagen fastställt mål för arbetet mot rasism och liknande former av fientlighet. I planen anför regeringen därför även att behovet av ett särskilt mål för samhällets långsiktiga arbete på området kommer att övervägas.

 

Uppdraget att samordna regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Regeringen har givit Forum för levande historia i uppdrag att samordna och följa upp arbetet inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott under perioden 2016–2019.

Inom ramen för samordnings-uppdraget har Forum för levande historia lagt upp information på myndighetens webbplats om uppdraget, berörda myndigheters uppdrag och redovisningar samt en artikelserie med lärande exempel från myndigheters arbete.