Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mer kunskap, utbildning och forskning

Publicerad

Regeringen anser att skolan är en nyckelinstitution i det långsiktiga främjandet av en värdegrund som utgår från alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. Utbildning ger människor tillgång till bildning för personlig utveckling och förutsättningar till ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle.

Genom skolan ges barn och unga utbildning i grundläggande demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Rasistiska tendenser ska aktivt motverkas och bemötas med kunskap och öppen diskussion. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet är exempel på värden som ingår i skolans värdegrund och som skolan ska gestalta och förmedla. På detta sätt spelar skolan genom sitt främjande arbete en viktig roll i att förebygga rasism och våldsbejakande extremism.

I syfte att bidra till att skapa ett jämlikt samhälle präglat av respekt för alla människors lika värde och rättigheter och till att främja demokratin finns behov av utbildning specifikt om olika former av rasism och fientlighet och om hatbrott. Det finns flera olika former av rasism och liknande fientlighet som kan ha olika bakgrund och även ta sig uttryck på olika sätt. Regeringen anser även att det är viktigt att relevanta yrkesgrupper har kunskap om detta. Det handlar om yrkesgrupper som i sin verksamhet arbetar med frågor som rör rasism eller liknande former av fientlighet eller som i myndighetsutövning respektive i sin publika verksamhet möter personer som utsätts för rasism eller liknande former av fientlighet. Det kan t.ex. röra sig om skolpersonal, anställda vid arbetsförmedlingar, socialarbetare och polisanställda.

Inom kulturområdet finns viktiga kunskapsinstitutioner med förmåga att nå ut brett och vara viktiga arenor för diskussion och debatt. Enligt de nationella kulturpolitiska mål som antagits av riksdagen ska kulturen vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.

Regeringen anser att det är viktigt att genom t.ex. särskilda minnesdagar uppmärksamma hur olika former av rasism har präglat Sverige och delar av vår befolkning under historien. Det finns behov av att särskilt uppmärksamma minnesdagar för övergrepp som skett mot olika folkgrupper och minoriteter. Ett sådant uppmärksammande erbjuder även lämpliga tillfällen att fördjupa diskussionen om hur vi i dag ska kunna komma förbi de förenklade föreställningar och attityder som fortfarande gör rasismen möjlig.

Även forskningen spelar en viktig roll för att belysa rasismen. Det har sedan länge bedrivits forskning som berör dessa frågor. För att bidra till ett än större forskningsfält på området anser regeringen att det finns behov av det breda och tvärvetenskapliga forskningsprogram om rasism som inletts och som ska utveckla kunskap och metoder som är vetenskapligt förankrade. Forskning för att öka förståelsen av bakgrunden till rasism, rasismens utveckling över tiden och dess konsekvenser för människor och samhällen behöver stärkas, sammanföras och bilda grund för vidareutvecklingen av ett samhällsrelevant forskningsområde. Det behövs även en bättre bild av situationen när det gäller rasism och liknande former av fientlighet i Sverige.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Genväg

Myndigheternas uppdrag och redovisningar inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, som redovisas på Forum för levande historias webbplats.