Aktuella skatteförslag 2019

Under våren och sommaren ska regeringen genomföra ett antal ändringar på skatteområdet till följd av riksdagens beslut i december om att anta Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation. Därutöver genomförs ett antal skatteändringar som ingår i den överenskommelse som regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna enades om i januari. Här samlas information om aktuella skatteförslag som regeringen arbetar med.

Skatteförslag med anledning av samarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna

I januari 2019 ingick regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna en överenskommelse som omfattar 73 sakpolitiska områden och ett samarbete om statens budget. Samarbetet innebär att ett antal skatteändringar genomförs under året.

Förlängt växa-stöd från 12 till 24 månader

Finansdepartementet har remitterat ett förslag som innebär att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den första anställda i enmansföretag förlängs från 12 till 24 månader. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Förslag om förlängt växa-stöd på remiss
Promemoria: Förlängt växa-stöd 

Höjda punktskatter på vissa områden

Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag om att höja vissa miljöskatter. Det handlar om höjd skatt på diesel som används i gruvfordon och höjd skatt på fossila bränslen som används i kraftvärmeverk. I promemorian föreslås även en höjning av kemikalieskatten. Skatteändringarna föreslås träda i kraft 1 augusti 2019 och är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Förslag om höjda miljöskatter på fossila bränslen i kraftvärmeverk och gruvnäring samt på kemikalier i elektronik
Promemoria: Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik 

Skatteförslag till följd av Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation för 2019

I december 2018 antog riksdagen Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation. Den innehåller ett antal tillkännagivanden på skatteområdet. Tillkännagivandena innebär att regeringen har fått i uppdrag av riksdagen att återkomma med förslag på lagändringar. Regeringen går därför vidare med de tillkännagivanden som inte ingår i överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.  

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation har regeringen överlämnat ett proposition till riksdagen med förslag om att avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgift från och med den 1 april 2019.

Prop. 2018/19:45 Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift