Artikel från Finansdepartementet

Aktuella skatteförslag 2019

Publicerad Uppdaterad

Under året ska regeringen genomföra ett antal ändringar på skatteområdet till följd av riksdagens beslut i december om att anta Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation. Därutöver genomförs ett antal skatteändringar som ingår i den överenskommelse som regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna enades om i januari. Här samlas information om aktuella skatteförslag som regeringen arbetar med.

Skatteförslag med anledning av samarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna

I januari 2019 ingick regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna en överenskommelse som omfattar 73 sakpolitiska områden och ett samarbete om statens budget. Samarbetet innebär att ett antal skatteändringar genomförs under året.

Höjt tak för rutavdrag

Regeringen föreslås att det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50 000 kronor för samtliga. Förslaget om att höja taket för rutavdrag följer ett tillkännagivande i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation men ingår även i januariavtalet, som är en som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Prop. 2018/19:89 Höjt tak för rutavdrag

Likvärdiga villkor vid generationsskifte i fåmansföretag

Regeringen föreslår att det ska vara samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en utomstående. Förslaget härstammar från utredningen Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag och är en del av januariavtalet.

Pressmeddelande: Likvärdiga villkor vid generationsskifte i fåmansföretag
Prop. 2018/19:54 Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag 

Sänkt arbetsgivaravgift för skolungdomars lov- och helgjobb

Arbetsgivare som anställer unga personer mellan 15 och 18 år ska få sänkt arbetsgivaravgift med omkring två tredjedelar från 1 augusti 2019, det har regeringen föreslagit i vårändringsbudgeten. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Sänkt arbetsgivaravgift för skolungdomars lov- och helgjobb i vårbudgeten
Promemoria: Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga 

Förslag om sänkt moms på e-publikationer 

Regeringen föreslår i en extra ändringsbudget för 2019 att momsen på digitala tidningar och böcker sänks till 6 procent från och med 1 juli.  Den sänkta momsen är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pressmeddelande: Regeringen lämnar förslag om sänkt moms på e-publikationer till riksdagen
Proposition: Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för den först anställda i vårbudgeten

Regeringen vill att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den först anställda i enmansföretag förlängs från 12 till 24 månader. Det har regeringen föreslagit i vårändringsbudgeten.

Pressmeddelande: Förslag om förlängt växa-stöd på remiss
Promemoria: Förlängt växa-stöd 

Höjda miljöskatter i vårbudgeten

Höjd skatt på diesel som används i gruvfordon, höjd skatt på fossila bränslen som används i kraftvärmeverk samt en höjning av kemikalieskatten är förslag som ingår i vårändringsbudgeten. Skattehöjningarna kommer föreslås träda ikraft 1 augusti 2019 och överensstämmer med de förslag som har varit på remiss.

Pressmeddelande: Höjda miljöskatter i vårbudgeten
Promemoria: Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik 

Skatteförslag till följd av Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation för 2019

I december 2018 antog riksdagen Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation. Den innehåller ett antal tillkännagivanden på skatteområdet. Tillkännagivandena innebär att regeringen har fått i uppdrag av riksdagen att återkomma med förslag på lagändringar. Regeringen går därför vidare med de tillkännagivanden som inte ingår i överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.  

Flygskatten behålls i vårbudgeten

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att flygskatten behålls. Förslaget innebär att regeringen inte genomför det tillkännagivande som fanns i M/KD-budgeten om att avskaffa flygskatten.

Pressmeddelande: Flygskatten behålls i vårbudgeten

Fortsatt lägre moms på naturguidning

Regeringen avser att inte gå vidare med riksdagens tillkännagivande om att höja momsen på naturguidning från 6 till 25 procent. Partierna som står bakom januariavtalet är överens om att behålla den lägre momssatsen.

Pressmeddelande: Fortsatt lägre moms på naturguidning

Den särskilda löneskatten för äldre avskaffas

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag om att den särskilda löneskatten för äldre på 6,15 procent tas bort från och med 1 juli 2019. Förslaget är en följd av ett tillkännagivande i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation.

Prop. 2018/19:82 Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation har regeringen beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att återinföra skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet. Det föreslås även att ansöknings- och årsavgifterna tas bort för organisationer som ansöker om respektive godkänns som gåvomottagare. Den återinförda skattereduktionen föreslås träda i kraft 1 juli 2019.

Prop. 2018/19:92 Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Fryst BNP-omräkning av bensin- och dieselskatt och sänkt skatt för diesel i jord- och skogsbruket

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation har regeringens föreslagit en sänkning av bensin- och dieselskatten under perioden 1 juli till 31 december 2019. I lagrådsremissen föreslås även en skattesänkning för diesel som används i jord- och skogsbruk från och med 1 juli 2019. Även denna skattesänkning följer ett tillkännagivande i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation

Prop. 2018/19:94 Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation har regeringen överlämnat ett proposition till riksdagen med förslag om att avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgift från och med den 1 april 2019.

Prop. 2018/19:45 Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift