Foto: ABB

Smart industri

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i svensk ekonomi och har stor betydelse för vårt välstånd och gemensamma välfärd. Regeringen har tagit fram en nyindustrialiseringsstrategi som ska bidra till att Sverige ska vara världsledande inom modern och hållbar industriell produktion – en produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv och samtidigt erbjuder en attraktiv arbetsplats.

Ansvariga statsråd
Mikael Damberg
Ansvariga departement
Närings­departementet

En långsiktig strategi för industrin

Vad gör regeringen

I juni 2016 presenterade regeringen 45 åtgärder i en första handlingsplan för att stärka förutsättningarna för industrin att klara av den ökande internationella konkurrensen och det omvandlingstryck som industrin står inför, framförallt drivet av digitaliseringen och krav på omställning till hållbar produktion. Nu genomför regeringen 37 nya åtgärder i en andra handlingsplan för Smart Industri. Arbetet med att vässa Sveriges konkurrenskraft och förbättra industrins villkor i Sverige får aldrig stanna av.

Smart industri

Strategin ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva. Strategin har identifierat fyra utmaningar som industrin står inför; digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft. Sverige måste vara med i täten av både den digitala omvandlingen för att dra nytta av möjligheterna som kommer med den fjärde industriella revolutionen och den globala gröna omställningen. Kompetens och innovationskraft är avgörande för att lyckas. Strategin är grunden för en kraftsamling för att främja industrins utveckling.

Industrisamtal

Näringsministern för tillsammans med berörda ministrar en dialog med företag och arbetsmarknadens parter inom industri och industrinära tjänster om åtgärder som främjar industrins utveckling i Sverige. Industrisamtalen sker utifrån fastställda teman. De kommer att pågå under hela mandatperioden och utgör en viktig del i utformningen av regeringens politik för att stärka industrins konkurrenskraft.

Industrisamtal och nyindustrialiseringsstrategi

 • Foto: Petrus Olsson, Love Lanner, Johan Mård, Torbjörn Person/Folio

  1. Vision och mål med Smart industri

  Regeringen har tagit ett helhetsgrepp för att främja industrins utveckling. Nyindustrialiseringsstrategin Smart industri beslutades av regeringen i januari 2016 och ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva. Vi har en stark industritradition i Sverige och många världsframgångar att vara stolta över. Men vårt teknik- och kunskapsförsprång kan inte tas för givet när konkurrensen hårdnar internationellt och när industrin står inför omvälvande förändringar, framförallt pådrivna av digitaliseringen och krav på hållbar produktion och produkter. Regeringen har därför tagit fram Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Vision: Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster. Mål: Industrin i hela Sverige ska öka sin konkurrenskraft och sitt deltagande i främst de högkvalificerade delarna av de globala värdekedjorna.

 • Foto: Regeringskansliet.

  2. Fyra fokusområden:

  Strategin har identifierat fyra utmaningar som industrin står inför; digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft. Sverige måste vara med i täten av både den digitala omvandlingen för att dra nytta av möjligheterna som kommer med den fjärde industriella revolutionen och den globala gröna omställningen. Kompetens och innovationskraft är avgörande för att lyckas. Strategin är grunden för en kraftsamling för att främja industrins utveckling. I handlingsplanerna presenteras åtgärder på varje fokusområde. Fokusområdena är Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft industri och Testbädd Sverige.

 • Foto: Regeringskansliet.

  3. Industri 4.0

  Den digitala utvecklingen skapar radikalt nya förutsättningar för industriföretag att förnya sin produktion och sina affärsmodeller. Digitaliseringen går på djupet av alla delar av industrins verksamhet och berör bland annat produktutveckling, produktion, affärssystem, interaktion med underleverantörer och kunder, och relationen till de anställda. Industrin är mitt uppe i en internationell digital kapplöpning, där utmaningarna är många. Utvecklingen går fort och det finns stora konkurrenskraftsmässiga risker i att hamna på efterkälken. Målet med arbetet inom fokusområde Industri 4.0 är att företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

 • Foto: Regeringskansliet.

  4. Hållbar produktion

  Hållbarhet är en förutsättning för framtida konkurrenskraft, inte minst drivet av högre krav från konsumenter. Sverige har länge haft en ambitiös miljöpolitik och många svenska företag är skickliga på att nyttja hållbarhet i sina affärsmodeller samt minska kostnader genom effektivare resursutnyttjande. Samtidigt återstår stora utmaningar, inte minst i genomförandet av klimatavtalet från Paris. Genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för svensk industri att kontinuerligt utveckla hållbara lösningar för både produktion och produkter stärks industrins ställning i strukturomvandlingen. Industrins stora potential ligger i att bidra till minskade utsläpp och ökad miljönytta genom utveckling och export av miljöteknik, resurseffektiva produktionsmodeller och produkter. Då bidrar industrin till såväl det nationella miljömålsarbetet som FN:s Agenda 2030. Målet med arbete inom fokusområdet Hållbar produktion är att ökad resurseffektivitet, miljöhänsyn och en mer hållbar produktion ska bidra till industrins värdeskapande, jobbskapande och konkurrenskraft i hela landet.

 • Foto: Regeringskansliet.

  5. Kunskapslyft industri

  Bristen på arbetskraft med lämplig kompetens är en av de största utmaningarna och tillväxthindren för industrin i dag. Regeringens övergripande mål är att öka sysselsättningen. Var femte rekrytering leder dock inte till att någon anställs. Kompetensförsörjningen är därför central och kan förbättras genom tillgång till rätt kompetens, på rätt plats och i rätt tid. Målet med arbete inom fokusområde Kunskapslyft industri är att kompetensförsörjningssystemet på lokal, regional och nationell nivå ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling.

 • Foto: Regeringskansliet.

  6. Testbädd Sverige

  Det ska vara intressant både för forskning och näringsliv att investera i svenska forsknings- och innovationsmiljöer. Genom stärkt samverkan mellan samhällsaktörer och näringslivet och mellan olika politikområden samlar Sverige befintliga tillväxtresurser till internationellt konkurrenskraftiga och attraktiva utvecklingsmiljöer – Testbädd Sverige. Målet med arbete inom fokusområde Testbädd Sverige är att Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som bidrar till att stärka industriell och hållbar produktion i hela landet.

 • Foto: ABB

  7. Från ord till handling

  I juni 2016 presenterade regeringen en första handlingsplan med 45 åtgärder som regeringen har genomfört och planerar att genomföra för att stärka svensk industri för Smart industri. Den andra handlingsplanen för strategin lanserades den 2 december 2017 och innehåller 37 nya åtgärder med satsningar på bland annat robotik såväl som en klimatsmart basindustri. Åtgärderna har utarbetats efter dialog med arbetsmarknadens parter, företag och akademi, bland annat genom regeringens Industrisamtal.

 • Foto: Werner Nystrand/Folio.

  8. Från lokal till global nivå

  Industrin finns i hela landet och den regionala nivån har en avgörande roll i genomförandet av strategin. Här finns verktyg som saknas på nationell nivå och en direkt närhet till industrin. Strategisk samverkan mellan industrin och det offentliga kräver en samsyn avseende gemensamma och prioriterade insatser. Små och medelstora företags behov behöver beaktas särskilt. Svenska företag verkar på en global marknad och regelverk på europeisk och internationell nivå har därför stor betydelse för företagens villkor.

 • två ministrar och statssekreterare vid bord
  Statssekreterare hos Mikael Damberg Eva Lindström, närings- och innovationsminister Mikael Damberg och infrastrukturminister Anna Johansson på industrisamtalet 12 september 2016. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet.

  9. Industrisamtal

  Industrin och den industrinära tjänstesektorn skapar en miljon jobb, står för över 70 % av exporten och bidrar till lösningar av många samhällsutmaningar. En kontinuerlig dialog för att utforma goda ramvillkor och stärkt samverkan är en förutsättning för att bibehålla och stärka svensk konkurrenskraft. För att strategiskt behandla utmaningar och möjliga åtgärder träffar näringsministern regelbundet företrädare för industrin för tematiska diskussioner. Varje samtal fokuserar på ett specifikt område, vilken problembild som finns och hur åtgärder kan vidtas för att stärka industrins konkurrenskraft utifrån inom området. Samtalen ersätter inte regeringens kontinuerliga dialog med näringslivet utan syftar till att samla berörda aktörer för strategiska samtal. Industrisamtalen planeras och organiseras av regeringen i samarbete med Industrirådet och Almega.

 • näringsministern och en företagsrepresentant vid ett bord med skärmar
  Den 21 januari 2016 presenterade regeringen Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Foto: Anamika Bhasker/Regeringskansliet.

  10. Tidigare teman för industrisamtalen

  Torsdagen den 28 maj 2015 ägde det inledande industrisamtalet rum. Industrisamtalet fredagen den 28 augusti 2015 ägnades åt kompetensförsörjning med fokus på gymnasiet, yrkeshögskolan och vuxenutbildning. Temat för fredagen den 6 november 2015 var forskning, innovation och kompetensförsörjning inom högre utbildning. Den 8 februari 2016 var temat digitalisering. På industrisamtalet i Södertälje den 11 april 2016 var temat svensk industri- och industrinära tjänstesektors möjligheter till stärkt konkurrenskraft genom hållbar produktion. Logistik, transporter och infrastruktur var temat den 12 september 2016. På industrisamtalet den 25 januari 2017 var temat omställning och matchning. Den 2 juni 2017 var temat investeringsfrämjande. Industrisamtalet den 6 november 2017 fokuserade på två teman – cybersäkerhet och minskade processutsläpp. I maj 2018 diskuterades hur vi rustar Sverige för konjunkturskifte och omställning.

 • En grupp människor vid ett bord
  Advisory Board. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet.

  11. Advisory Board

  Ett råd för nyindustrialisering, Advisory Board, med fyra personer från olika delar av svensk industri tillsattes under 2015 för att stödja regeringen i arbetet med Sveriges nyindustrialisering och för att bistå i Sveriges investeringsfrämjande. Tillsammans bär dessa personer på kompetenser och erfarenheter som är viktiga för en nyindustrialisering. Det handlar om områden som avancerad produktion, automation, digitalisering, forskning, innovation och export. Olof Persson, fd Volvo AB, Volvo CE, Bombardier, Lisa Lindström, vd Doberman, Pia Sandvik, f.d. VD Länsförsäkringar Jämtland, ordf. i RISE, fd rektor Luleå tekniska universitet, Karl Gustaf Ramström, CEO Prevas, tidigare SSAB och ABB. I juni 2016 gick förordnandet för Advisory Board ut efter att ha bistått regeringen i utformandet av strategin för Smart industri och den första handlingsplanen. Rådet har varit viktigt i arbetet med Smart industri och bidragit till att forma prioriteringar för såväl strategin som handlingsplanen.

 1. 1 Vision och mål med Smart industri
 2. 2 Fyra fokusområden:
 3. 3 Industri 4.0
 4. 4 Hållbar produktion
 5. 5 Kunskapslyft industri
 6. 6 Testbädd Sverige
 7. 7 Från ord till handling
 8. 8 Från lokal till global nivå
 9. 9 Industrisamtal
 10. 10 Tidigare teman för industrisamtalen
 11. 11 Advisory Board
 • Närings- och innovationsminister Mikael Damberg om regeringens nyindustrialiseringsstrategi

  Regeringen fattade den 21 januari 2016 beslut om Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Strategin ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 127 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida