Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad frånvaro

Publicerad Uppdaterad

I det fortsatta arbetet med sjukförsäkringen har regeringen identifierat flera delar, där arbetet behöver utvecklas. I budgetpropositionen för 2018 adresserades ett antal av dem, att stödet till individen behöver öka, att hälso- och sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen behöver utvecklas samt behovet av en rättssäker och effektiv administration av sjukförsäkringen.

Två utvecklingsområden där det behövs ytterligare insatser handlar om att stödet till individen behöver öka och att samverkan mellan myndigheter behöver stärkas.

Foto: Maskot/Folio

För att bryta den tidigare uppgången i sjukfrånvaron samt minska skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män antog regeringen i september 2015 ett brett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Försäkringskassan, arbetsgivare samt hälso- och sjukvården identifierades som de viktigaste aktörerna för att åstadkomma detta.

Utgifterna för sjukpenningen fördubblades mellan 2010 och 2016.
Regeringen har med hjälp av ett flertal andra aktörer lyckats vända den negativa utveckling som pågått sedan 2010. Uppgången av sjukfrånvaron har brutits. Målet är friskare arbetsplatser och en långsiktigt stabil och låg sjukfrånvaro. För att uppnå detta bedömer regeringen att åtgärdsprogrammet behöver utvecklas vidare. Åtgärdsprogram 3.0 presenterades den 23 januari 2018.

Åtgärdsprogram 3.0 – Regeringens initiativ för en trygg sjukförsäkring med människan i centrum

Målet är ett sjukpenningtal om 9 dagar år 2020

Regeringen satt upp ett mål om ett sjukpenningtal om maximalt 9 dagar år 2020.

Reformer inom socialförsäkringsområdet - budgetpropositionen 2018

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2018 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet, vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska regering. Här kan du läsa om några av förslagen inom socialförsäkringar. Budgetpropositionen för 2018 är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Artikel: Reformer inom socialförsäkringsområdet - budgetpropositionen 2018

Regeringens åtgärdsprogram

Regeringen har identifierat sju områden som behöver utvecklas och där åtgärder behöver vidtas för att öka hälsan i samhället, bryta den negativa utvecklingen och stabilisera sjukfrånvaron.

1. Ökad jämställdhet

2. Bättre arbetsmiljö

3. Bättre ta tillvara människors arbetsförmåga

4. Åtgärder för rehabilitering, anpassning och omställning

5. Anpassning av primärvårdens verksamhet för personer med psykisk ohälsa och långvarig smärta

6. Ökade kunskaper om sjukskrivningspraxis och sjukskrivningsprocessen

7. Bättre förutsättningar för unga med funktionsnedsättning eller sjukdom att komma i arbete

Åtgärdsprogrammet bygger på att regeringen, berörda myndigheter, arbetsmarknadens parter och hälso- och sjukvården tillsammans tar ansvar. Det handlar om förebyggande åtgärder, insatser under sjukfallet och stöd tillbaka till jobb.

Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 2015

Pressmeddelande: Regeringen tar krafttag för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Förstärkt samarbete ska korta tiden i sjukförsäkringen

I Försäkringskassans regleringsbrev för 2017 stärker regeringen Försäkringskassans samarbete med Arbetsförmedlingen och samordningsförbunden som samlar insatser från stat, kommun och landsting.

Pressmeddelande: Förstärkt samarbete ska korta tiden i sjukförsäkringen

Avstämning med arbetsmarknadens parter om sjukfrånvaro

Nu har socialförsäkringsminister Annika Strandhäll träffat parterna (förhandlingsorganisationerna) på arbetsmarknaden för att följa upp deras avsiktsförklaringar och arbetet med att minska sjukskrivningarna. Strandhäll har i tre möten följt upp arbetet i den landstingskommunala sektorn, den statliga och den privata.

De här mötena var de första efter att avsiktsförklaringarna lämnades i augusti 2016. Syftet var att titta på hur utvecklingen ser ut och hur avsiktsförklaringarna har genomförts så här långt och vilken effekt de har haft. Parterna berättade också om sitt fortsatta arbete.

Regeringen avser att fortsätta med kontinuerliga avstämningar för att säkerställa att parterna gör sitt för att nå målet om en lägre sjukfrånvaro.

Pressmeddelande: Fler ska tillbaka till arbete och hälsa

Ytterligare insatser i budgetpropositionen för 2017 i samarbete med arbetsmarknadens parter och hälso- och sjukvården

I anslutning till att förslagen till hälsoväxling var ute på remiss våren 2016 erbjöd regeringen parterna på arbetsmarknaden möjligheten att i stället komma överens om lösningar som på ett trovärdigt sätt minskar sjukfrånvaron. Arbetsmarknadens parter har kommit in med en för respektive sektor partsgemensam avsiktsförklaring. Regeringen ser positivt på det utvecklingsarbetet och avser att tillsammans med parterna följa upp det påbörjade arbetet och effekterna på sjukfrånvaron.

Hälso- och sjukvården är en nyckelaktör för att främja hälsa och förebygga ohälsa och därmed bidra till en väl fungerande sjukskrivningsprocess. Regeringen avser att under hösten ingå en tvåårig överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) omfattande närmare 3 miljarder kronor för utvecklingsinsatser inom hälso- och sjukvården som bidrar till en effektiv sjukskrivningsprocess. Regeringen avser att se över förutsättningarna för att införa permanenta funktioner för rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvården.

Budgetpropositionen för 2017 lämnades till riksdagen den 20 september 2016.

Reformer för ökad välfärd och trygghet i budget 2017 inom socialförsäkringar

Socialförsäkringsministern diskuterade sjukfrånvaro med statliga arbetsgivare

Den 31 augusti 2016 bjöd socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler in de statliga arbetsgivarna för att diskutera sjukfrånvaron i den statliga sektorn.

Socialförsäkringsministern diskuterade sjukfrånvaro med statliga arbetsgivare

Regeringen välkomnar parternas gemensamma insatser för sänkta sjuktal

Sjuktalen i Sverige har ökat med 78 procent sedan år 2010. Regeringen har tidigare presenterat ett brett åtgärdsprogram för sänkta sjuktal och ett tydligt mål om ett sjukpenningtal på 9,0 år 2020. Som ett led i detta arbete gick regeringen i våras fram med ett förslag om hälsoväxling.

I samband med lanseringen av förslaget öppnade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för det så kallade partsspåret; en möjlighet för parterna att komma med partsgemensamma lösningar för sänkta sjuktal.

Efter att samtliga parter lämnat in avsiktsförklaringar till Socialdepartementet är nu beslut fattat om att regeringen lägger förslaget om hälsoväxling åt sidan till förmån för parternas lösningar.

Pressmeddelande och webbfilm: Regeringen välkomnar parternas gemensamma insatser för sänkta sjuktal

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna

I lagrådsremissen som lämnades till Lagrådet den 8 juli 2016 lämnas förslag i syfte att stärka arbetsgivares drivkrafter för att vidta insatser för att sjukskrivna arbetstagare ska kunna återgå i arbete.

Lagrådsremiss: Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna

Uppdrag till Försäkringskassan och Socialstyrelsen för ökad kunskap om sjukskrivningspraxis

Regeringen gav i juni 2016 Försäkringskassan och Socialstyrelsen ett gemensamt uppdrag att analysera förekomsten av eventuella skillnader i sjukskrivningsmönster och sjukskrivningspraxis.

Uppdrag för ökad kunskap om sjukskrivningspraxis

Kraftsamling: Fyra konferenser om sjukfrånvaron

Den 11 april 2016 gick startskottet för regeringens och Försäkringskassans Kraftsamling för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro där socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler stod som värdar. Målet: att mobilisera de viktigaste aktörerna i arbetet med att sänka sjukfrånvaron.

Regeringen kraftsamlar för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Regeringen i samtal med landstingen om den ökande ohälsan

Den 24 februari 2016 träffade statsråden Annika Strandhäll och Gabriel Wikström företrädare för Sveriges landsting och regioner samt SKL för ett samtal om de ökande sjukskrivningarna och landstingens roll som vårdgivare och arbetsgivare. På mötet deltog även representanter för Försäkringskassan och Socialstyrelsen.

Regeringen i samtal med landstingen om den ökande ohälsan

Uppdrag till Försäkringskassan

Regeringen gav i november 2015 Försäkringskassan i uppdrag att stärka sin sjukförsäkringshandläggning för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess och bidra till att den stigande sjukfrånvaron bryts.

Uppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess

Regeringen har i december 2015 gett Försäkringskassan i uppdrag att utveckla stödet till arbetsgivare.

Uppdrag att utvärdera och utveckla stödet till arbetsgivare

Pressmeddelanden om överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting
16 december 2016 Regeringen sluter miljardöverenskommelse med SKL Pressmeddelande
17 december 2015 Regeringen sluter 1,5-miljardersöverenskommelse med SKL Pressmeddelande

 

Webbfilm från presskonferensen den 23 september 2015:

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Regeringen ser över sjukförsäkringen

Ökad kunskap om social problematik i sjukskrivningar

Hälsoresan: Hälsoverktyg förbättrar hälsan och minskar kostnader