Jämställda pensioner

Uppdaterad

Pensionsgruppen tar ett helhetsgrepp på ojämställda pensioner. Inom ramen för den pågående pensionsöversynen har ett projekt, Jämställda pensioner, som ska tackla utmaningen med de stora skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner genomförts.

Foto: Hero/Folio.

Regeringen vill att pensionerna ska höjas. Regeringen och pensionsgruppen föreslår därför ett antal åtgärder på pensionsområdet i propositioner som lämnats till riksdagen den 28 maj 2019. I pensionsgruppen ingår regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Artikel: Hållbara pensioner: Förbättrat grundskydd för pensionärer och ett successivt längre arbetsliv

Skillnader i pension mellan kvinnor och män

Skillnaderna i pension mellan kvinnor och män är stora, större än löneskillnaderna mellan könen. Det allmänna pensionssystemet är i sig könsneutralt och skillnaderna har därför sin orsak i faktorer utanför själva pensionssystemet. Skillnaderna fanns där redan när pensionsreformen genomfördes för 20 år sedan och kommer bestå under lång tid - även om både arbetsliv och ojämställda samhällsstrukturer skulle förändras i morgon.

Projektet har utrett nio olika delområden och vilken effekt de har på pensionerna för kvinnor och män. Med utgångspunkt i en sådan analys ska sedan åtgärder övervägas för att uppnå mer jämställda pensioner.

De nio delområdena är:

 • Inkomstgapet för pensionärer - inkomstskillnader mellan kvinnor och män
 • Grundskyddets betydelse för jämställda pensioner
 • Tjänstepensionernas bidrag till pensionsgapet
 • Änkepensionens betydelse för jämställda pensioner
 • Deltidens betydelse för pensionen
 • Varför lämnar kvinnor arbetslivet tidigare än män?
 • Delad pensionsrätt mellan makar
 • Överföring av premiepensionsrätt mellan makar
 • Pensionsrätt för barnår och studier och hur de bidrar till jämställda pensioner

Analyserna presenterades på ett seminarium och i en promemoria den 21 juni 2016.

Jämställda pensioner, Ds 2016:19

Artikel: Seminarium om jämställda pensioner

Pressmeddelande: Ökad kunskap ett steg på vägen mot mer jämställda pensioner

Pressmeddelande: Jämställdhet blir nytt delprojekt inom pensionsöversynen

Samtal med parterna om ett längre arbetsliv

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har utsett Göran Hägglund och Göran Johnsson till processledare för en dialog med arbetsmarknadens parter som Pensionsgruppen har bestämt ska inleda arbetet med åtgärder för ett längre arbetsliv. Rapporten Avsiktsförklaring om ett längre arbetsliv presenterades i september 2016.

Pressmeddelande: Göran Hägglund och Göran Johnsson leder samtal med parterna om ett längre arbetsliv

Rapport: Avsiktsförklaring om ett längre arbetsliv

Utredare föreslår möjliga strukturförändringar av premiepensionen

Stefan Lundbergh fick i juni regeringens och Pensionsgruppens uppdrag att göra en förstudie över möjliga strukturella förändringar av premiepensionen för ett tryggt och säkert pensionssystem.

Studien är en del i Pensionsgruppens handlingsplan för att stoppa missbruken inom premiepensionssystemet. Planen innehåller åtgärder som skyndsamt ska komma på plats för att göra dagens system mer hållbart och säkert, där Pensionsmyndighetens åtgärdsprogram om 30 punkter är utgångspunkten.

Förstudie om möjliga strukturella förändringar för ett tryggare och mer effektivt premiepensionssystem

Premiepensionsutredningen

Finansmarknadsminister Per Bolund tog den 26 september 2016 emot Premiepensionsutredningen. Remisstiden går ut den 1 februari 2017.

SOU 2016:61 Fokus Premiepension

Pensionsmyndigheten administrerar den allmänna pensionen

Pensionsmyndigheten administrerar och informerar om den allmänna pensionen och tillhörande pensionsförmåner. För att se till att Pensionsmyndigheten sköter sin administration på ett rättssäkert och effektivt sätt finns myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Pensionsmyndighetens webbplats

Inspektionen för socialförsäkringens webbplats

Bakgrund: Pensioner

Den allmänna pensionen kallas den lagstadgade pension som omfattar alla som har arbetet och bott i Sverige. Hur mycket man får i pension beror på hur mycket man tjänat, hur länge man har arbetat och hur inkomsterna i Sverige har utvecklats.

Den allmänna pensionen består av:

 • Inkomstpension
 • Premiepension
 • Garantipension

Utöver detta får de flesta en tjänstepension från sin arbetsgivare. Därutöver finns också privat pensionssparande i bank eller försäkringsbolag.

Inkomstpension, premiepension och garantipension

Inkomstpensionen är den huvudsakliga delen av den allmänna pensionen och grundar sig på den sammanlagda inkomsten under hela livet. Ju längre man arbetar desto mer pension får man. Som inkomst räknas löner, sjukpenning, a-kassa med mera.

Premiepensionen räknas också på hela livets inkomster. Premiepensionen placeras i fonder och var en får själv välja vilka fonder pengarna ska placeras i.

Garantipension finns för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Den är kopplad till det så kallade prisbasbeloppet som Statistiska Centralbyrån (SCB) årligen räknar ut. Storleken på garantipensionen beror på hur länge man bott i Sverige. För full garantipension krävs att man har bott 40 år i Sverige.

Pensionsgruppen

Pensionsgruppen är en blocköverskridande arbetsgrupp som består av företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen (regeringspartierna och M, L, C och KD).

Pressmeddelande: Höjd garantipension och höjt bostadstillägg till pensionärer

Pressmeddelande: Trygga framtidens pensioner – uppföljning av den blocköverskridande pensionsöverenskommelsen

Handlingsplan för jämställda pensioner

Pensionerna speglar inkomsterna under livet. För även om Sverige internationellt sett är ett relativt jämställt land så har kvinnor fortfarande lägre löner, de arbetar i högre utsträckning deltid, har högre sjukfrånvaro och tar större ansvar för familjen. Det gör att kvinnor får en lägre inkomst under livet, vilket också syns i pensionskuvertet.

Utifrån analyser som har gjorts och de synpunkter som lämnats har Pensionsgruppen bestämt en handlingsplan för det fortsatta arbetet.