Socialtjänst inklusive äldreomsorg

Socialtjänst inklusive äldreomsorg handlar om samhällets stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Området omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Aktuellt om socialtjänst inklusive äldreomsorg

 • Stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende

  Socialdepartementet föreslår att socialnämnden ska få en ny befogenhet att omedelbart kunna placera ett barn i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare när det saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren. Syftet med promemorian är att den ska komplettera betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112). Nu skickas promemorian på remiss.

 • Regeringens Äldreomsorgslyft beräknas leda till 10 000 nya tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen

  Socialstyrelsen får i uppdrag att under 2020 betala ut 462 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner som en del av satsningen Äldreomsorgslyftet. Satsningen planeras omfatta sammanlagt ca 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021. Medlen ska möjliggöra för anställda inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre att kunna utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

 • För äldre, sjuka och vård- och omsorgspersonal med anledning av covid-19

  Foto: TT

  Här finns samlad information som berör äldre, sjuka och riskgrupper. Här finns också information för dig som arbetar inom vård och omsorg.

Innehåll om socialtjänst inklusive äldreomsorg

Prenumerera

Totalt 1094 träffar.