Socialtjänst inklusive äldreomsorg i statens budget

Socialtjänst inklusive äldreomsorg är en del av utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet
4:6 Statens institutionsstyrelse
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

Mer om statens budget

Den 15 november 2018 lämnade övergångsregeringen budgetpropositionen för 2019 till riksdagen. Den 12 december beslutade riksdagen om ramarna för statens utgifter. Riksdagens rambeslut innebär förändringar i förhållande till övergångsregeringens budgetförslag.