Artikel från Finansdepartementet

Om regeringens arbete med en omreglerad spelmarknad

Publicerad · Uppdaterad

För att få ordning och reda på spelmarknaden och för att stärka skyddet för konsumenterna infördes en ny spellag från 1 januari i år. Lagen innebär bland annat en stärkt reglering av spelreklamen och att ett nationellt licenssystem för spelbolag införts. På krav av ansvarig minister Ardalan Shekarabi presenterade spelbranschen i mars ett förslag till självreglering. Civilministern konstaterade dock att förslaget inte var tillräckligt och nu fortsätter regeringens arbete att komma till rätta med de utmaningar som kvarstår.

Om licenssystemet

Den nya regleringen bygger på ett licenssystem där alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en licens, och aktörer utan licens ska stängas ute. De som beviljas licens har en långtgående skyldighet att skydda spelarna mot överdrivet spelande. Regleringen ska vara tillämplig på allt spel som tillhandahålls i Sverige, vilket även inkluderar spel över internet som riktas till den svenska marknaden.

Under våren 2019 hade 69 bolag granskats och fått licens. Många av de aktuella bolagen verkade redan tidigare i Sverige via nätet, men då utan licens. Med stöd av lagen kan nu Spelinspektionen, som är tillsynsmyndighet, vidta åtgärder mot dem som inte följer den. Åtgärderna kan vara föreläggande om att rätta till brister i verksamheten eller besluta om förbud förenat med viten, sanktionsavgifter eller att i slutändan återkalla licensen. Konsumentverket är vid sidan av Spelinspektionen tillsynsmyndighet för spellagens regler om marknadsföring.

Spelpaus.se

När licenssytemet infördes inrättade Spelinspektionen tjänsten Spelpaus, ett självavstängningsregister som alla spelbolag med svensk licens måste ansluta sig till. Via www.spelpaus.se kan personer stänga av sig från spel om pengar, och i och med det inte heller motta direktmarknadsföring om spel. Avstängningen gäller alla licenserade spelbolag i Sverige med registrerat spel. Myndigheten har den 22 mars beslutat om sanktionsavgift mot två bolag som inte efterlevt kraven om självavstängning.

Den 2 maj 2019 hade över 32 000 personer stängt av sig från spel med hjälp av tjänsten.

Spelpaus.se

Stärkt reglering av spelreklamen

Enligt den nya regleringen ska måttfullhet iakttas vid reklam för spel. Det innebär att spelbolagen måste försäkra sig om att reklamen är återhållsam och inte får riktas till personer under 18 år. Det är också förbjudet att rikta reklam direkt till den som stängt av sig från spel. Förbudet gäller även reklam som skickas digitalt, om den kan anses vara individualiserad på liknande sätt som t.ex. e-post.

Trots den nya lagen och kravet på måttfullhet utsätts dock konsumenter fortfarande för aggressiv spelreklam. Antalet konsumenter som stängt av sig från spel är enligt Spelinspektionen under våren 2019 över 28 000, men ändå har flera av de konsumenter som stängt av sig rapporterat att de kunnat logga in på spelsidorna och fått direktreklam från spelbolagen.

Mot bakgrund av detta kallade civilminister Ardalan Shekarabi till sig spelbranschen i februari 2019. Samtliga licenshavare var inbjudna. Under mötet uppmanade ministern branschen att innan den 31 mars 2019 presentera ett initiativ för självreglering av omfattning och utformning av marknadsföringen. Civilminister konstaterade dock att förslaget som branschen senare presenterade inte var tillräckligt. Nu fortsätter arbetet med de utmaningar som kvarstår och regeringen beslutade i april att ge Spelmarknadsutredningen i uppdrag att föreslå regler för att ytterligare begränsa spelreklamen. Utredningen ska senast den 31 oktober 2020 redovisa ett förslag på hur spelreklamen kan begränsas såväl vad gäller omfattning som innehåll.

Tilläggsdirektiv till Spelmarknadsutredningen

Pressmeddelande: Utredning ska föreslå begränsningar av spelreklamen

Spelreklamen i siffror 

Spelbolagen investerar uppemot 45 procent av sina intäkter på marknadsföring och bruttoreklaminvesteringarna har ökat avsevärt de senaste åren. 2016 lades 3,8 miljarder på spelreklam, för att 2017 öka till 5,6 miljarder. 2018 avsatte marknaden avsatte hela 7,4 miljarder på reklam. Det innebär att det mellan 2016 och 2018 nästan skett en fördubbling. Den spelform som förekommer mest frekvent i reklamen är onlinekasino som står för ca hälften av all reklam.

Uppföljning och tillsyn

I samband med att förslaget om den nya spellagen lämnades till riksdagen i april 2018, fick berörda myndigheter i uppdrag att dels utvärdera och analysera effekterna av spellagen, dels att säkerställa att branschen följer den. 

Statskontoret fick uppdraget att årligen 2019–2022 följa upp och utvärdera omregleringen. Uppföljningen ska redovisas för regeringen i april varje år. I februari 2019 justerades uppdraget för att kunna ta hänsyn till befolkningsundersökningen Swelogs (Swedish longitudinal gambling study) som rapporterar till regeringen 31 mars.

Pressmeddelande: Statskontorets uppdrag att följa upp spellagen förlängs

Vid ikraftträdandet av spellagen bytte Lotteriinspektionen namn till Spelinspektionen och med den nya lagen gavs myndigheten bättre förutsättningar att utöva tillsyn av marknaden. I februari 2019 fick Spelinspektionen och Konsumentverket, bland annat med anledning av de brister som branschen uppvisade efter att lagen trätt i kraft, i uppdrag att rapportera vilka åtgärder de vidtar för att se till att spelbolagen följer den nya spellagens regler gällande till exempel spelreklam. Myndigheterna ska också redovisa vilka effekter som åtgärderna haft. Senast den 1 september 2019 ska uppdraget redovisas för regeringen.

Pressmeddelande: Tillsynen av spelmarknaden stärks

Den 8 maj 2019 gav regeringen ger Konsumentverket i uppdrag att kartlägga och bedöma eventuella brister i konsumentskyddet vid lotteri- och kasinoliknande inslag i datorspel, exempelvis så kallade loot-lådor. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2019.

Pressmeddelande: Konsumentverket ska kartlägga konsumentskyddet vid så kallade loot-lådor i datorspel

Utredning av några centrala marknadsfrågor

Utöver de uppdrag för tillsyn och uppföljning som getts 2019, tillsattes i juni 2018 en utredning som ska analysera hästnäringens och idrottens förutsättningar efter omregleringen. Där ingår även att följa Svenska Spels anpassning till den nya lagen och att överväga ytterligare åtgärder för att minska skadeverkningar av spel som sker online och på värdeautomater. Metoderna för att stänga ute olicensierat spel, särskilt över internet, ska också analyseras.

Senast den 31 oktober 2020 ska utredaren lämna förslag på åtgärder för att upprätthålla en välfungerande spelmarknad. Även andra åtgärder som behövs för att stärka regleringen av spelmarknaden får föreslås.

Kommittédirektiv: Centrala marknadsfrågor vid omregleringen av spelmarknaden

Pressmeddelande: Regeringen tillsätter utredning kopplat till den nya spellagstiftningen

Övriga regleringar i spellagen

I den nya spellagen ingår utöver licenssystemet och stärkt reglering av reklam flera andra åtgärder:

 • Bonusar ska inte få erbjudas annat än vid första speltillfället.
 • Ett nytt spelfuskbrott (matchfixning) införs.
 • Obligatoriskt för spelare att ange maxbeloppsgräns.
 • Panikknapp för omedelbar avstängning för onlinespel.
 • Förbudet mot kredit för spel skärps.
 • För att stänga ute olicensierade spelföretag införs en möjlighet att blockera betalningstransaktioner mellan spelare och olicensierade spelföretag.
 • Spelinspektionen kan förelägga internetleverantörer att upprätta varningsmeddelanden för webbplatser som erbjuder spel utan licens.
 • Höjda straffskalor för olovlig spelverksamhet och främjande av sådan verksamhet.
 • Det ska vara kriminaliserat att främja spel utan licens, exempelvis genom reklam.
 • Skatt på licenspliktigt spel ska tas ut med 18 procent. Spel för allmännyttiga ändamål ska fortsatt vara skattebefriat. Om en spelare vinner pengar på en olicensierad spelsida ska vinsten beskattas.
 • Visst spel ska fortsatt vara förbehållet staten och den allmännyttiga sektorn. Det handlar om spel på icke online-baserade casinon, spel på värdeautomater samt lotterier och bingo.

Tidigare utredningar

Utredningen En omreglerad spelmarknad, som ledde fram till den nya spellagen, är den tredje i ordningen och tillsattes under den förra mandatperioden. Tidigare har Lotteriiutredningen (SOU 2006:11) och Spelutredningen (SOU 2008:124) genomförts och redovisats för regeringen utan vidare åtgärder.

Vad händer nu?

Nu är regeringens fokus på att intentionerna med den nya spellagen faktiskt uppnås. Det förslag till självreglering som spelbranschen lämnade i mars 2019 ska nu ses över.

Senast den 1 april ska Statskontoret redovisa den första utvärderingen av effekterna av spelreformen. Denna första redovisning kommer att vara en nollmätning, dvs. avse värden som gäller 2018 och som senare resultat kan jämföras med.

Senast 1 september 2019 ska Spelinspektionen och Konsumentverket rapportera vilka åtgärder myndigheterna vidtar för att se till att spelbolagen följer den nya spellagen.

Senast 1 oktober 2019 ska Konsumentverket redovisa sin kartläggning och bedömning av eventuella brister i konsumentskyddet vid lotteri- och kasinoliknande inslag i datorspel.

Senast 31 oktober 2020 ska Spelmarknadsutredningen, dir. 2018:47 Centrala marknadsfrågor vid omregleringen av spelmarknaden, redovisas. Då redovisas även utredningens föreslag på regler för att ytterligare begränsa spelreklamen.

Spelmarknaden enligt spellagen

I den nya spellagen delas spelmarknaden upp mellan en konkurrensutsatt del, som främst omfattar spel online och vadhållning, en del som förbehålls spel för allmännyttiga ändamål och som främst omfattar lotterier och bingo, samt en del som förbehålls staten och som främst omfattar de statliga kasinona och spel på värdeautomater.