Artikel från Finansdepartementet

Om regeringens arbete med en omreglerad spelmarknad

Publicerad · Uppdaterad

För att få ordning och reda på spelmarknaden och för att stärka skyddet för konsumenterna infördes en ny spellag den 1 januari 2019. Lagen innebär bland annat en stärkt reglering av spelreklamen och att ett nationellt licenssystem för spelbolag införts. Nu fortsätter regeringens arbete att komma till rätta med de utmaningar som kvarstår.

Om licenssystemet

Spellagen bygger på ett licenssystem där alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en licens, och aktörer utan licens ska stängas ute. De som beviljas licens har en långtgående skyldighet att skydda spelarna mot överdrivet spelande. Regleringen är tillämplig på allt spel som tillhandahålls i Sverige, vilket även inkluderar spel över internet som riktas till den svenska marknaden.

Med stöd av lagen kan Spelinspektionen, som är tillsynsmyndighet, vidta åtgärder mot de spelbolag som inte följer den. Åtgärderna kan vara föreläggande om att rätta till brister i verksamheten eller besluta om förbud förenat med viten, sanktionsavgifter eller att i slutändan återkalla licensen. Konsumentverket är vid sidan av Spelinspektionen tillsynsmyndighet för spellagens regler om marknadsföring.

Spelpaus.se

När licenssystemet infördes inrättade Spelinspektionen tjänsten Spelpaus, ett självavstängningsregister som alla spelbolag med svensk licens måste ansluta sig till. Via www.spelpaus.se kan personer stänga av sig från spel om pengar, och i och med det inte heller motta direktmarknadsföring om spel. Avstängningen gäller alla licenserade spelbolag i Sverige med registrerat spel.

Spelpaus.se

Stärkt reglering av spelreklamen

Enligt spellagen ska måttfullhet iakttas vid reklam för spel. Det innebär att spelbolagen måste försäkra sig om att reklamen är återhållsam och inte får riktas till personer under 18 år. Det är också förbjudet att rikta reklam direkt till den som stängt av sig från spel. Förbudet gäller även reklam som skickas digitalt, om den kan anses vara individualiserad på liknande sätt som t.ex. e-post.

Trots den nya lagen och kravet på måttfullhet utsätts dock konsumenter fortfarande för aggressiv spelreklam. Därför gavs Spelmarknadsutredningen i uppdrag att föreslå regler för att ytterligare begränsa spelreklamen. Utöver dessa frågor skulle utredningen också bland annat överväga ökade möjligheter att stänga ute illegalt spel samt nya finansieringsmodeller för hästnäringen och idrottsrörelsen. I december 2020 presenterade utredningen sitt slutbetänkande och i januari 2021 skickades förslagen på remiss.

Pressmeddelande: Ytterligare åtgärder för att begränsa marknadsföringen av spel och ökade möjligheter för att stänga ute illegalt spel

SOU 2020:77 Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden

Uppföljning och tillsyn

I samband med att förslaget om den nya spellagen lämnades till riksdagen i april 2018, fick berörda myndigheter i uppdrag att dels utvärdera och analysera effekterna av spellagen, dels att säkerställa att branschen följer den.

Statskontoret har i uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av spelmarknaden. Uppföljningen och utvärderingen ska bl.a. titta på effekterna på folkhälsan, konsumentskyddet, statens intäkter från spel och finansieringen av allmännyttiga ändamål. Statskontoret ska fram till och med 2022, årligen senast den 1 april redovisa resultatet av sin uppföljning och utvärdering.

Uppföljning och utvärdering av omregleringen av spelmarknaden - Statskontoret.se

Utredning för stärkt arbete mot olicensierat spel och matchfixning

I november 2020 tillsattes en utredning med uppdrag att identifiera hinder och föreslå lösningar för att möjliggöra en mer effektiv tillsyn av illegalt spel. I uppdraget ingår även att utreda hur arbetet mot matchfixning kan stärkas. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Pressmeddelande: Utredning tillsätts för att stärka arbetet mot olicensierat spel och matchfixning

Övriga regleringar i spellagen

I spellagen ingår utöver licenssystemet och stärkt reglering av reklam flera andra åtgärder:

 • Bonusar får inte erbjudas annat än vid första speltillfället.
 • Ett nytt spelfuskbrott (matchfixning) har införts.
 • Det är obligatoriskt för spelare att ange maxbeloppsgräns.
 • Panikknapp för omedelbar avstängning för onlinespel.
 • Förbudet mot kredit för spel har skärpts.
 • För att stänga ute olicensierade spelföretag har det införts en möjlighet att blockera betalningstransaktioner mellan spelare och olicensierade spelföretag.
 • Spelinspektionen kan förelägga internetleverantörer att upprätta varningsmeddelanden för webbplatser som erbjuder spel utan licens.
 • Straffskalorna för olovlig spelverksamhet och främjande av sådan verksamhet har höjts.
 • Det är kriminaliserat att främja spel utan licens, exempelvis genom reklam.
 • Skatt på licenspliktigt spel tas ut med 18 procent. Spel för allmännyttiga ändamål är fortsatt skattebefriat. Om en spelare vinner pengar på en olicensierad spelsida ska vinsten beskattas.
 • Visst spel är fortsatt förbehållet staten och den allmännyttiga sektorn. Det handlar om spel på icke online-baserade casinon, spel på värdeautomater samt lotterier och bingo.

Tidigare utredningar

Utredningen En omreglerad spelmarknad, som ledde fram till den nya spellagen, är den tredje i ordningen och tillsattes under den förra mandatperioden. Tidigare har Lotteriutredningen (SOU 2006:11) och Spelutredningen (SOU 2008:124) genomförts och redovisats för regeringen utan vidare åtgärder.

Vad händer nu?

Senast den 1 april 2021 ska Statskontoret komma med sin årliga redovisning av sitt uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av spelmarknaden.

Senast den 30 april 2021 ska remissinstanserna lämna synpunkter på Spelmarknadsutredningens förslag.

Senast den 30 juni 2021 ska utredningen för en mer effektiv tillsyn av illegalt spel och matchfixning lämnas sina förslag.

Spelmarknaden enligt spellagen

I den nya spellagen delas spelmarknaden upp mellan en konkurrensutsatt del, som främst omfattar spel online och vadhållning, en del som förbehålls spel för allmännyttiga ändamål och som främst omfattar lotterier och bingo, samt en del som förbehålls staten och som främst omfattar de statliga kasinona och spel på värdeautomater.