Bild: Regeringskansliet

Stockholm+50

År 2022 är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. I samband med denna årsdag vill regeringen att Sverige ska stå värd för ett nytt högnivåmöte. Ambitionen är att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.

Ansvariga statsråd
Per Bolund
Ansvariga departement
Miljö­departementet
  • Sverige står värd för FN-möte 50 år efter FN:s första miljökonferens

    Sverige har idag tillsammans med Kenya presenterat en resolution för antagande i FN:s generalförsamling som lägger grunden till det internationella FN-mötet Stockholm+50 ”A healthy planet for all – our responsibility, our opportunity."

  • Ungdomsråd bidrar till Stockholm+50 och arbetet med biologisk mångfald

    Civila samhället, näringsliv och kommuner har en viktig roll i arbetet för en hållbar utveckling. Statssekreterare Eva Svedling bjöd in organisationer och nätverk, som med olika perspektiv är engagerade i denna fråga, till ett samtal kring inriktningen för högnivåmötet Stockholm+50. Ett medskick från mötet var att Stockholm+50 bör vara handlingsorienterat, samt belysa förutsättningar och hinder för att genomföra globala mål.

Om Stockholm+50

Vad är Stockholm+50?

Stockholm+50 är ett högnivåmöte som regeringen planerar att genomföra i samband med femtioårsmarkeringen av FN:s första miljökonferens, nämligen Stockholmskonferensen 1972. Jubiléet och högnivåmötet är en möjlighet för det internationella samfundet att stärka samarbetet och visa ledarskap i omställningen mot ett mer hållbart samhälle, i linje med den deklaration som nyligen antogs av världens länder i samband med markeringen av FN:s 75 årsdag.

Stockholmskonferensen 1972

FN:s konferens om den mänskliga miljön, även kallad Stockholmskonferensen, var FN:s första miljökonferens och hölls den 5–16 juni 1972 i Stockholm. Mötet resulterade i den så kallade Stockholmsdeklarationen, som innehöll flera principer som är viktiga för miljöförvaltningen än idag. Andra resultat av mötet var att FN:s miljöprogram Unep bildades och att Världsmiljödagen 5 juni instiftades.

Tema för Stockholm+50

Tematiskt fokus för Stockholm+50 är hur vi kan förändra vårt förhållande till naturen, från slit-och-släng-attityd till hållbar användning och bevarande. Vidare kommer fokus riktas på hur vi kan främja en fortsatt grön återhämtning, där ingen lämnas utanför. Inom dessa teman förväntas mötet lyfta frågor som hur vi kan stödja en omställning till en hållbar konsumtion och produktion. De ungas roll i omställningen är en viktig aspekt, liksom den roll naturbaserade lösningar kan spela. Globala utmaningar kräver globala lösningar. Ett utvecklingsperspektiv kommer också genomsyra mötet.

Förväntat resultat

Målsättningen är att Stockholm+50 ska bidra till konkreta handlingar, där hållbar konsumtion och produktion, samt naturbaserade lösningar används som en hävstång för att uppnå en klimatneutral, motståndskraftig, cirkulär och inkluderande ekonomi. Inriktning och resultat kommer att utvecklas över tid tillsammans med involverade regeringar och andra aktörer.

När och var

Stockholm+50 planeras att genomföras i början av juni 2022, i nära anslutning till FN:s årliga Världsmiljödag den 5 juni och till femtioårsjubileet för Stockholmskonferensen. Det är troligt att mötet kommer genomföras med både fysiska och digitala inslag.

Deltagare

Målet är att mötet ska samla högnivådeltagare från ett stort antal länder, men även representanter för civilsamhället, näringslivet och forskarsamhället samt ungdomsrepresentanter.

Innehåll om Stockholm+50

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 10 träffar.