Det här är FN:s säkerhetsråd

Uppdaterad

Säkerhetsrådet är ett av FN:s sex huvudorgan och har ansvar för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet enligt FN-stadgans artikel 24. Säkerhetsrådets beslut är bindande för alla FN:s 193 medlemsstater.

Foto: Cia Pak / UN Photo

Vilka är medlemmar?

Säkerhetsrådet har 15 medlemmar. Av dessa är fem permanenta och tio roterande/icke-permanenta.

  • Frankrike, Kina, Storbritannien, Ryssland och USA har permanenta platser i säkerhetsrådet, och kallas tillsammans ofta för "P5". Dessa länder har möjlighet att avlägga veto.
  • Säkerhetsrådets övriga tio medlemmar väljs av generalförsamlingen till mandatperioder på två år. Varje år byts fem medlemmar ut. Mandaten är fördelade mellan regionala grupperingar.

Vilka länder sitter i säkerhetsrådet tillsammans med Sverige 2018?

Under 2018 sitter Sverige i säkerhetsrådet tillsammans med de fem permanenta medlemmarna samt Bolivia, Etiopien, Nederländerna, Kazakstan, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, Kuwait, Peru och Polen.

Vilka uppgifter har säkerhetsrådet?

Säkerhetsrådets mandat är att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Inom ramen för sitt mandat kan säkerhetsrådet undersöka hot mot fred och säkerhet och ge rekommendationer för att förhindra eller lösa konflikter. Säkerhetsrådet kan även kalla på medlemsstater att upphöra ekonomiska och diplomatiska relationer och fatta beslut om sanktioner. Säkerhetsrådet beslutar om och bevakar fredsinsatser och har befogenhet att auktorisera militära insatser för att upprätthålla beslut och resolutioner. Nya medlemsstater och ev. ny generalsekreterare rekommenderas till generalförsamlingen av säkerhetsrådet. Enligt FN-stadgan sitter medlemmarna i säkerhetsrådet där å Generalförsamlingens vägnar.

Vilka frågor står på säkerhetsrådets dagordning?

En del av säkerhetsrådets agenda är förutsägbar, exempelvis mandatförlängningar. En viktig del av rådets agenda är dock händelsestyrd, vilket innebär att det behandlar aktuella frågor som anses utgöra hot mot den internationella säkerheten. Geografiska frågor dominerar agendan men även tematiska frågor behandlas regelbundet. Hittills under 2016 har bland annat Syrien, Darfur, Nordkorea, nedrustning, och kvinnor, fred och säkerhet stått på dagordningen.

Hur bereds en fråga i säkerhetsrådet?

Säkerhetsrådet bevakar löpande de frågor som finns på dagordningen. När ett hot mot internationell fred och säkerhet uppstår kan ett medlemsland, självständigt eller på inrådan av generalsekreteraren, ta initiativ till att leda frågan. I slutna konsultationer förbereds en resolution som medlemsländerna sedan röstar om i ett formellt öppet möte. För att en resolution ska bli antagen krävs nio ja-röster och inget veto. Förutom resolutioner kan säkerhetsrådet med konsensus anta ordförandeskapsuttalanden, pressmeddelanden.

Säkerhetsrådet i siffror - 2015

Under 2015 hanterade säkerhetsrådet 45 olika dagordningspunkter.

Det hölls 245 formella möten och 151 konsultationer vid sidan av informella förhandlingar.

Sanktionskommittéer, arbetsgrupper och andra underorgan möttes sammanlagt 139 gånger.

Närmare 70 procent av rådets möten handlade om geografiska frågor. Av dessa handlade 54 procent om Afrika och 31 procent om Mellanöstern. Drygt 30 procent av mötena var tematiska.

Två fältresor genomfördes.

Rådet fattade 90 beslut: 64 resolutioner och 26 ordförandeskapsuttalanden (PRST), samt utfärdade 128 (förhandlade) pressuttalanden.

Drygt 65 procent av rådets beslut rörde Afrika, medan 60 procent av rådets pressuttalanden handlade om terrorism, övergrepp mot civila eller attacker mot FN-personal i fält.

Rådet möts allt oftare. Mellan juni 2007 – juni 2008 hölls 219 formella möten, en nära fördubbling jämfört med samma period 1998 – 1999.