Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 46

Publicerad

Denna vecka i rådet: Syrien/JIM (undersökningsmekanismen avseende användningen av kemvapen); ICJ (internationella domstolen) val av domare; Venezuela Arria-möte; Somalia/Eritrea sanktioner; Kosovo/UNMIK; Abyei/UNISFA mandatförlängning; Centralafrikanska republiken/MINUSCA mandatförlängning; Darfur/UNAMID; Libyen; ministermöte om säkerhetsutmaningar i Medelhavet; arbetsgruppen om barn och väpnad konflikt.

Den gångna veckan har präglats av arbetet med att förlänga mandatet för undersökningsmekanismen avseende användning av kemvapen i Syrien (Joint Investigative Mechanism, JIM). USA tog för en tid sedan såsom "pennhållare" (angående begreppet, se veckobrev 4) fram ett resolutionsutkast för en mandatförlängning. Ryssland, som uppgett att man inte kunde acceptera texten, tog fram ett alternativt utkast. Båda dessa texter lades fram för omröstning i torsdags. USA:s text erhöll stöd av elva av rådets femton medlemmar (inklusive Sverige), men kunde inte antas då Ryssland lade in sitt veto. Den av Ryssland framtagna texten, som därpå lades fram för omröstning (av Bolivia), erhöll stöd av fyra medlemmar och kunde därmed inte heller antas.

Arbetet fortsatte i fredags då Japan lagt fram en ny text för omröstning. Texten inkluderade en kortare så kallad teknisk mandatförlängning och ett uppdrag till generalsekreteraren att se över JIM och rapportera tillbaka till rådet. Även denna text föll då Ryssland tillsammans med Bolivia röstade emot ett antagande. Kina avstod medan övriga tolv medlemmar röstade för texten. Sverige efterfrågade i sin röstförklaring omedelbara fortsatta konsultationer för att uttömma varje möjlighet att förlänga JIM:s mandat som skulle löpa ut vid midnatt i fredags. Arbetet har fortsatt över helgen och Sverige har tillsammans med Uruguay efterfrågat fortsatta konsultationer så snart som möjligt utifrån en ny text.

Se omröstningarna i torsdags (Sveriges röstförklaring vid 27:20)
Se omröstningarna i fredags (Sveriges röstförklaring vid 21:22)

Dramatik har också omgärdat valet av nya domare till internationella domstolen (se veckobrev 45). Efter ytterligare fem röstomgångar återstår vid veckans slut alltjämt att fylla en stol i domstolen. Dalveer Bhandari (Indien) har uppnått majoritet i generalförsamlingen medan Christopher Greenwood (Storbritannien) åtnjuter majoritet i säkerhetsrådet.

I måndags hölls ett informellt möte om Venezuela i så kallat Arria-format. Mötet skedde på initiativ av USA. Utöver rådsmedlemmarna deltog generalsekreteraren för Organisationen för Amerikanska Stater (OAS), Louis Almagro, och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra'ad al Hussein. Ryssland, Kina, Bolivia och Egypten valde att bojkotta mötet. Sverige uttryckte oro över läget i Venezuela och stöd för de rådsslutsatser som EU antagit samma dag i Bryssel. Vi efterlyste konstruktiv dialog mellan regering och opposition och underströk regionens roll.

I tisdags antog säkerhetsrådet resolution 2385 om sanktionsregimen mot Somalia och Eritrea. Elva medlemmar röstade för texten medan fyra länder avstod (Bolivia, Ryssland, Kina, Egypten). Genom resolutionen bekräftas sanktionerna och mandatet förlängs för den så kallade monitoreringsgruppen, som rapporterar om sanktionernas implementering. Sverige intog en aktiv roll under förhandlingarna.

Se omröstningen av resolution 2385 (Sveriges röstförklaring vid 22:30).

Under tisdagen hölls även den kvartalsvisa briefingen om FN:s insats i Kosovo (UNMIK). Zahir Tanin, chef för UNMIK, noterade att Kosovos kommunala val den 19 oktober varit fredliga och korrekta samt haft ett ökat deltagande från etniska serber i områden där de höll majoritet. Valkampanjerna hade dock påverkats av begränsad konkurrens och skrämseltaktik i kommuner med serbisk majoritet.

Läs sammanfattningen av mötet om UNMIK

I onsdags antog rådet resolution 2386 avseende FN:s interiminsats i Abyei (UNISFA) i gränsområdet mellan Sudan och Sydsudan. Genom resolutionen förlängdes UNISFA:s mandat till den 15 april 2018 med förbehållet att Sudan och Sydsudan implementerar överenskomna åtaganden kring den omtvistade gränsövervakningsmekanismen (Joint Border Verification and Monitoring Mechanism, JBVMM). Om inte parterna har vidtagit en rad åtgärder, inklusive tillgodosett full rörelsefrihet för UNISFA, senast den 15 mars kommer mandatet inte att förlängas efter den 15 april.

Rådet förlängde i onsdags även mandatet för FN:s insats i Centralafrikanska republiken (MINUSCA). Genom resolution 2387 utökas insatsen med 900 militärer för att skapa bättre möjligheter att skydda civila och genomföra MINUSCA:s mandat. Resolutionen har även stärkta skrivningar kring ansvarsutkrävande och utredningar vid fall av sexuellt utnyttjande och övergrepp.

Efter omröstningarna uppdaterades rådet om utvecklingen i Darfur och situationen för FN:s och AU:s gemensamma insats i Darfur (UNAMID). I den senaste mandatförlängningen i juni beslutade rådet om neddragningar av insatsen, och man följer därför situationen noga för att säkerställa att dessa inte har en påtaglig inverkan på den politiska och säkerhetsmässiga situationen.

Läs FN:s sammanfattning av mötet

I torsdag genomfördes ett möte under ledning av Italiens utrikesminister, Angelino Alfano, om Libyen och FN:s insats UNSMIL. Generalsekreterarens särskilde representant Ghassan Salamé, briefade rådet, liksom Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog i egenskap av ordförande för 1970-sanktionskommittén. Rådets ordförande konstaterade efter mötet att det fanns fullt stöd i rådet för Salamé liksom för Libyan Political Agreement (LPA) som ramverk för att lösa Libyens politiska kris.

Läs FN:s sammanfattning av mötet

Italiens utrikesminister ledde ytterligare ett möte i fredags. Temat var säkerhetsutmaningar i Medelhavet. Den konceptnot som tagits fram för mötet hade ett brett anslag vilket också kom att prägla inläggen i kammaren. Sverige underströk att utmaningarna i regionen har flera underliggande och ömsesidigt förstärkande orsaker samt betonade i denna kontext vikten av respekt för mänskliga rättigheter för att verka konfliktförebyggande.

Läs FN:s sammanfattning av mötet

I onsdags möttes säkerhetsrådets arbetsgrupp om barn och väpnad konflikt under svensk ledning. Slutsatser antogs om Nigeria. Tidigare under året har arbetsgruppen antagit slutsatser om Colombia, Somalia, Sudan samt Filippinerna.