Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 3

Publicerad

Föregående veckan i rådet: Libyen/UNSMIL, Cypern/UNFICYP, högnivåmöte om icke-spridning av massförstörelsevapen och förtroendeskapande åtgärder, debatt om regionala partnerskap i Afghanistan och Centralasien, två ordförandeskapsuttalanden om konfliktförebyggande respektive Afghanistan samt ett pressuttalande om Demokratiska republiken Kongo (DRK).

Säkerhetsrådet v 3
FN:s generalsekreterare António Guterres talar på temat "icke-spridning av massförstörelsevapen: förtroendeskapande åtgärder" tillsammans med januari månads ordförande i säkerhetsrådet Kazakstans president Nazarbayev. Foto: UN Photo

Under tisdagen antog säkerhetsrådet ett pressuttalande om situationen i Demokratiska republiken Kongo (DRK). Uttalandet kan läsas här.

På onsdagen hölls konsultationer om Cypern och FN:s insats UNFICYP i enlighet med den halvårsvisa rapporteringscykeln och inför den förestående regelbundna mandatförlängningen. Vid mötet deltog generalsekreterarens särskilde representant (SRSG) och chef för insatsen Elizabeth Spehar, som gav säkerhetsrådet en uppdatering om aktuellt läge i ljuset av den strategiska översyn av insatsen som genomförts under hösten. UNFICYP:s mandat behöver förlängas senast den 31 januari. (Konsultationerna föregicks av ett så kallat truppbidragarmöte, vilket hölls under tisdagen.)

Under onsdagen genomfördes även ett möte om Libyen och FN:s insats UNSMIL, denna gång i öppet format. SRSG Ghassan Salamé briefade via videolänk, liksom civilsamhällesföreträdaren Hajer Sharief. Salamé belyste den senaste politiska utvecklingen, inklusive förberedelserna inför val under 2018. Sharief framhöll varför kvinnors deltagande i landets politiska processer är nödvändigt. Utöver det nationella anförandet gav Sverige, i egenskap av ordförande för sanktionskommittén för Libyen, en kort redogörelse för kommitténs arbete.

Sveriges anförande kan ses här (vid ca 01:40) och läsas här.
FN:s egen sammanfattning från mötet kan läsas här.

På torsdagen hölls ett högnivåmöte under ledning av januari månads ordförande i säkerhetsrådet Kazakstans president Nazarbayev på temat "icke-spridning av massförstörelsevapen: förtroendeskapande åtgärder". Mötet syftade till att diskutera konfliktförebyggande åtgärder som en möjlig del av den globala icke-spridningsregimen och nya strategier för en förbättrad dialog mellan kärnvapen- och icke-kärnvapenstater. Generalsekreteraren briefade rådet om möjliga steg för politiska lösningar på konflikter som involverar massförstörelsevapen. Sverige framhöll sitt engagemang för nedrustning och icke-spridning, liksom vikten av implementering av internationella konventioner på området.

Sveriges anförande kan läsas här.
FN:s egen sammanfattning från mötet kan läsas här.

Under torsdagen antogs även ett så kallat ordförandeskapsuttalande (PRST) om konfliktförebyggande, genom vilket man välkomnar generalsekreterarens initiativ på området, och uppmuntrar utökad och bättre användning av befintliga verktyg för att förebygga konflikter. Uttalandet kan läsas här.

På fredagen hölls en debatt på ministernivå under ledning av Kazakstans utrikesminister Abdrakhmanov, om regionala partnerskap i Afghanistan och Centralasien, med fokus på kopplingen mellan säkerhet och utveckling. Mötet hölls mot en fond av säkerhetsrådets nyligen genomförda besök till Afghanistan den 12–15 januari (se veckobrev 2). Flera av de berörda länderna representerades på utrikesministernivå. Även vid detta möte deltog generalsekreterare Guterres. Vid mötet antogs ett omfattande ordförandeskapsuttalande. Sverige framhöll bland annat vikten av en integrerad ansats som omfattar säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter och EU:s stöd, vikten av att planerade val kan genomföras, samt redogjorde för det omfattande svenska utvecklingssamarbetet med Afghanistan.

Sveriges anförande kan läsas här.
FN:s egen sammanfattning av mötet samt ordförandeskapsuttalandet kan läsas här.