Sverige i säkerhetsrådet v.13

Publicerad

Vecka 13 i FN:s säkerhetsråd: fredsprocessen i Mellanöstern, förlängt mandat för UNSOM i Somalia och MONUSCO i DR Kongo, Syrien, FN:s observatörsstyrka på Golanhöjderna (UNDOF), öppen debatt om fredsbevarande operationer och extrainsatt möte om situationen i Gaza.

Veckan inleddes med det månatliga mötet om fredsprocessen i Mellanöstern. I sin redogörelse fokuserade FN:s särskilde samordnare Nickolay Mladenov på utvecklingen i Israel och Palestina avseende bosättningar och förekomsten av våld. Han berörde också situationen i Gaza, attentatet mot den palestinske premiärministern den 13 mars samt FN-organet UNRWA:s viktiga roll. Rådsmedlemmarnas inlägg, varav flera framfördes i öppen kammare, fokuserade överlag på samma tematik och följde ett välbekant mönster. FN:s egen sammanfattning kan läsas här.

Under tisdagen antogs två resolutioner som förlängde mandaten för FN:s insatser UNSOM respektive MONUSCO med ett år vardera. Båda resolutionerna antogs med enhällighet.

UNSOM är FN:s politiska insats i Somalia. Mandatförlängningen innebär inga förändringar av insatsens huvuduppgifter, vilka inbegriper att stödja Somalias regering, fredsprocessen och rättstatsuppbyggnaden i landet. På svenskt initiativ innehåller mandatresolutionen för första gången skrivningar om kopplingen mellan klimatförändringar och stabiliteten i landet. FN:s egen sammanfattning från mötet och resolutionen kan läsas här.

MONUSCO är FN:s fredsinsats i Demokratiska republiken Kongo (DRK) och därtill till numerären FN:s största fredsinsats. Mandatets övergripande inriktning är oförändrad. Resolutionen innehåller skrivningar om vikten av att val kan genomföras den 23 december samt understryker vikten av kvinnors deltagande och skydd av civila och FN-personal. Sveriges röstförklaring från mötet går att läsa här. Utrikesminister Margot Wallström twittrade i anslutning till antagandet av resolutionen. FN:s egen sammanfattning kan läsas här. Mötet kan ses här (Sveriges anförande kan ses 2:38:34 in i inslaget).

På tisdagen hölls även det månatliga mötet om situationen i Syrien i det humanitära spåret med briefing av undergeneralsekreterare för humanitära frågor, Mark Lowcock. Nederländernas utrikesminister, Stef Blok, ledde mötet. Lowcock redogjorde för det katastrofala humanitära läget på flera håll i Syrien, inte minst i östra Ghouta där 1700 personer dödats den senaste månaden. Flera rådsmedlemmar uttryckte särskild oro över bristen på skydd av civila i östra Ghouta och för de som flyr enklaven. Även läget i Afrin nämndes av flera, inklusive av Sverige. I ett gemensamt anförande å Kuwait och Sveriges vägnar, som pennhållare för det humanitära spåret i Syrien, uppmanades rådsmedlemmarna att göra sitt yttersta för att säkerställa ett fullständigt genomförande av resolution 2401 (för mer info om resolutionen, se veckobrev 8). Flertalet rådsmedlemmar uttryckte stöd för denna ansats.

FN:s egen sammanfattning kan läsas här. Sverige och Kuwaits gemensamma anförande går att läsa här samt Sveriges nationella tilläggsanförande här.

Senare samma dag genomfördes slutna konsultationer om FN:s observatörsstyrka på Golanhöjderna (UNDOF). Undergeneralsekreteraren för fredsbevarande, Jean-Pierre Lacroix, briefade rådet. Samtliga rådsmedlemmar uttryckte starkt stöd för missionen och hopp om att styrkan gradvis ska kunna återetableras till den syriska b-sidan.

Under onsdagen hölls en öppen högnivådebatt om FN:s fredsinsatser under ledning av Nederländernas premiärminister Mark Rutte. Ett stort antal ministrar deltog. Generalsekreteraren António Guterres briefade rådet och framhöll bland annat vikten av politiska lösningar och skydd av insatspersonal samt tydliga uppgifter för - och realistiska förväntningar på - FN:s fredsinsatser. Moussa Faki Mahamat, ordförande för Afrikanska unionens (AU) kommission, briefade rådet via länk och underströk vikten av närmare samarbete mellan FN och AU.
Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan företrädde Sverige vid mötet. Han redogjorde för Sveriges omfattande stöd till FN:s insatser och betonade bland annat vikten av att hela FN-systemet kan bidra under hela konfliktcykeln, samt för svenska erfarenheter från bidraget till FN-insatsen MINUSMA i Mali. Vidare underströks vikten av att ett jämställdhetsperspektiv präglar FN:s insatser samt att sexuellt utnyttjande inom FN-systemet var oacceptabelt.
Sveriges anförande kan läsas här. Det gemensamma nordiska anförandet, som framfördes av Norge, kan läsas här.
FN:s egen sammanfattning från mötet kan läsas här.

De dramatiska händelserna i Gaza den 30 mars föranledde Kuwait att begära ett extrainsatt möte i rådet samma dag. Mötet ägde rum i öppen kammare. I centrum för många av inläggen stod vikten av proportionerlig våldsanvändning och att internationell humanitär rätt respekterades. Flera rådsmedlemmar begärde även en skyndsam utredning av händelserna. Utöver dessa budskap betonade Sverige och flera andra rådsmedlemmar att eskalering av våld behövde undvikas.
FN:s egen sammanfattning från mötet kan läsas här. Mötet kan ses här (Sveriges anförande kan ses 0:23:20 in i inslaget).

Under veckan överenskom rådet om pressuttalanden om Libanon respektive Jemen. De kan läsas här och här.

Därtill kan noteras att säkerhetsrådets arbetsgrupp för barn och väpnad konflikt, med ledning av Sverige, träffades den 26 mars för förhandlingar om slutsatser om barn och väpnad konflikt i Mali.

Säkerhetsrådets informella expertgrupp för kvinnor, fred och säkerhet, som leds av Sverige, Storbritannien och Peru, höll ett möte om Irak den 29 mars. Alice Walpole, biträdande sändebud för FN:s insats i landet, briefade via videolänk.