Sverige och FN i siffror

Uppdaterad

Sverige är en av de större bidragsgivarna till FN-systemet. Vår andel av budgeten uppgår till cirka en procent och utöver detta ger Sverige varje år omfattande frivilliga bidrag till FN:s fackorgan, utvecklingssamarbete och humanitära insatser.

Sverige betonar vikten av att FN ska styras och förvaltas på ett funktionellt och kostnadseffektivt sätt. Genom att framhålla behovet av ökad samordning mellan olika delar av FN-systemet vill Sverige att FN ska bli bättre på att utnyttja sina resurser och förbättra verksamhetens kvalitet. Beslut om omfördelningar, nedläggning av föråldrad verksamhet och tidsbegränsningar för program är nödvändiga för att FN ska kunna lägga resurser på framväxande, prioriterade frågor inom existerande budgetramar. Samtidigt förordar Sverige att FN ska få tillräckliga resurser för att genomföra de uppdrag som organisationen har tilldelats av medlemsstaterna.

I linje med reformagendans strävande för ökat kärnstöd och flexibel finansiering fortsätter Sverige att vara en av de största givarna till FN:s humanitära landfonder (CBPF) samt FN:s centrala humanitära fond för akuta kriser och finansiering av glömda kriser (CERF). Sverige skriver även flerårigt avtal med CERF och andra humanitära FN organisationer. Sverige visar som en av världens största givare att flexibel finansiering är ett framgångskoncept som innebär en effektivare respons utifrån människors behov, minskade administrativa kostnader och ökat utrymme för humanitära organisationer att följa sina mandat och ökad möjlighet att göra skillnad i en snabbt föränderlig värld.

Sveriges finansiella engagemang i FN-systemet*

Sverige är den sjätte största finansiella bidragsgivaren till FN-systemet och enbart genom Sida bidrog Sverige med 6,2 miljarder kronor till FN-systemet år 2017. Sverige är ett av få länder som uppnår FN:s biståndsmål om 0,7 procent av BNI.

För perioden 2016–2018 står Sveriges för omkring en procent av FN:s reguljära budget. Sveriges uttaxerade bidrag 2016–2017 beräknas uppgå till ca: 419 miljoner SEK (50 miljoner USD).

Av det totala svenska biståndet är 32 % multilateralt kärnstöd, varav 38 % kanaliseras genom FN.

Utveckling: Sveriges stöd till FN:s utvecklingsinriktade program hör till världens största. Vad gäller kärnstöd var Sverige år 2017 den näst största givaren till UNDP med 620 miljoner SEK (2018 års kärnstöd uppgår till 630 miljoner SEK), näst största givaren till UNICEF med 744miljoner SEK (för 2018 650 miljoner SEK) och största givaren till UNFPA med 575 miljoner SEK (för 2018 616 miljoner SEK). Sverige är även en av de största givarna till UNAIDS där kärnstödet under 2017 uppgick till 260 miljoner SEK (för 2018 år är beloppet 314 miljoner SEK).

Humanitärt bistånd: 2017 var Sverige den sjätte största bilaterala humanitära givaren efter USA, , Tyskland, Storbritannien, Japan, och Kanada, med cirka 4.9 miljarder SEK. Sverige är sedan länge en av de största givarna av icke-öronmärkt kärnstöd till de humanitära FN-organisationerna. Sverige bidrar genom Sida på landsspecifik nivå, där en stor del av det 2017 års humanitära bistånd gick till de fyra största kriserna: Syrienkrisen, Jemen, Somalia och Sydsudan.

Mänskliga rättigheter: Inom mänskliga rättigheter och rättsstatens principer var Sverige andra största givaren av frivilliga bidrag till FN:s högkommissaries kontor för mänskliga rättigheter (OHCHR) med totalt ca: 140miljoner SEK (15,9miljoner USD) år 2017. Detta inkluderar såväl kärnstöd som direkt stöd till ett antal OHCHR-fältkontor.

Jämställdhet: Sverige var pådrivande i skapandet av UN Women och har sedan 2013 utgjort den största givaren till organisationen i totalt stöd bland medlemsstaterna. År 2017 var Sverige andra största kärnstödsgivare med ett totalt kärnstöd på 140 miljoner (för 2018 finns beslut om 134 miljoner SEK).

Klimat: Sverige är en av de största bidragsgivarna avseende klimatfinansiering, med ett stort engagemang i att en global årlig sammanlagd klimatfinansiering av 100 miljarder USD från olika källor ska mobiliseras till 2020. Utlovade fyra miljarder SEK (ca: 480 miljoner USD) till den Gröna Klimatfonden (GCF) vilket gör Sverige till den största givaren per capita. Sverige är också en av de största givarna till andra miljö- och klimatfonder, såsom Globala Miljöfaciliteten (GEF), Anpassningsfonden (AF) och Fonden för de minst utvecklade länderna (LDCF). SE har dessutom omfattande bilateralt stöd på klimatområdet.

Fredsfrämjande: För 2018 beräknas Sverige bidra med cirka 525 miljoner SEK (ca 60 miljoner USD), som uttaxeras till FN:s budget för fredsfrämjande operationer. För närvarande är över 400 svenskar i FN-tjänst i ett tiotal olika fältmissioner, främst för MINUSMA/Mali (ca 320 personer). Utökat bidrag till FN:s fond för fredsbyggande, Peacebuilding Fund, planeras till 190 miljoner SEK 2018.

* Valutakursförändringar kan påverka siffrorna

Genvägar