Sverige och FN i siffror

Sverige är en av de större bidragsgivarna till FN-systemet. Vår andel av budgeten uppgår till cirka en procent och utöver detta ger Sverige varje år omfattande frivilliga bidrag till FN:s fackorgan, utvecklingssamarbete och humanitära insatser.

Sverige betonar vikten av att FN ska styras och förvaltas på ett funktionellt och kostnadseffektivt sätt.  Genom att framhålla behovet av ökad samordning mellan olika delar av FN-systemet vill Sverige att FN ska bli bättre på att utnyttja sina resurser och förbättra verksamhetens kvalitet. Beslut om omfördelningar, nedläggning av föråldrad verksamhet och tidsbegränsningar för program är nödvändiga för att FN ska kunna lägga resurser på framväxande, prioriterade frågor inom existerande budgetramar. Samtidigt förordar Sverige att FN ska få tillräckliga resurser för att genomföra de uppdrag som organisationen har tilldelats av medlemsstaterna.

Sveriges finansiella engagemang i FN-systemet*

Sverige är den sjätte största finansiella bidragsgivaren till FN-systemet och bidrog med 10,7 miljarder SEK (ca: 1,2 miljarder USD) till FN-systemet år 2015. Sverige är ett av få länder som uppnår FN:s biståndsmål om 0,7 procent av BNI.

För perioden 2016-2018 står Sveriges för omkring en procent av FN:s reguljära budget. Sveriges uttaxerade bidrag 2016-2017 beräknas uppgå till ca: 419 miljoner SEK (50 miljoner USD).

Av det totala svenska biståndet är 45 % multilateralt, varav 45 % kanaliseras genom FN.

Utveckling: Sveriges stöd till FN:s utvecklingsinriktade program hör till världens största. Vad gäller kärnstöd var Sverige år 2016 den näst största givaren till UNDP med 615 miljoner SEK/ca: 72 miljoner USD (2017 års kärnstöd uppgår till 545 miljoner SEK), näst största givaren till UNICEF med 1 025 miljoner SEK/120 miljoner USD (i år 554 miljoner SEK) och största givaren till UNFPA med 504 miljoner SEK/60 miljoner USD (beräknat kärnstöd i år 545 miljoner SEK). Därtill ligger Sverige i topp i bidrag till UNAIDS, där anslaget höjs i år från 200 till 230 miljoner SEK.

Humanitärt bistånd: 2016 var Sverige den åttonde största bilaterala humanitära givaren efter USA, EU/ECHO, Tyskland, Storbritannien, Japan, Norge och Förenade Arabemiraten, med 6,5 miljarder SEK. Sverige är den enskilt största givaren av icke-öronmärkt kärnstöd till de humanitära FN-organisationerna. Sverige bidrar genom Sida på landsspecifik nivå, där en stor del av det 2016 års humanitära bistånd gick till de fyra största kriserna: Syrienkrisen, Jemen, Irak och Sydsudankrisen.

Mänskliga rättigheter: Inom mänskliga rättigheter och rättsstatens principer är Sverige tredje största givaren av frivilliga bidrag till FN:s högkommissaries kontor för mänskliga rättigheter (OHCHR) med ca: 109 miljoner SEK (13,22 miljoner USD) år 2016.

Jämställdhet: Sverige var pådrivande i skapandet av UN Women och har sedan 2013 utgjort den största givaren till organisationen i totalt stöd bland medlemsstaterna. Under 2015 och 2016 uppgick det totala stödet till ca: 270 miljoner SEK (33 miljoner USD). År 2016 var Sverige tredje största kärnstödsgivare med ett kärnstöd på 110 miljoner SEK (12 miljoner USD), vilket även var kärnstödet för 2017.

Klimat: Sverige är en av de största bidragsgivarna avseende klimatfinansiering, med ett stort engagemang i att en global årlig sammanlagd klimatfinansiering av 100 miljarder USD från olika källor ska mobiliseras till 2020. Utlovade fyra miljarder SEK (ca: 580 miljoner USD) till den Gröna Klimatfonden (GCF) vilket gör Sverige till den största givaren per capita. Sverige är också en av de största givarna till andra miljö- och klimatfonder, såsom Globala Miljöfaciliteten (GEF), Anpassningsfonden (AF) och Fonden för de minst utvecklade länderna (LDCF). SE har dessutom omfattande bilateralt stöd på klimatområdet.

Fredsfrämjande: För 2016 beräknas Sverige bidra med cirka 776 miljoner SEK (ca: 90 miljoner USD), som uttaxeras till FN:s budget för fredsfrämjande operationer. För närvarande är cirka 350 svenskar i FN-tjänst i ett tiotal olika fältmissioner, främst för MINUSMA/Mali (210 personer). Utökat bidrag till Peacebuilding Fund från 57,6 miljoner SEK år 2016 till 70 miljoner SEK (ca: 8 miljoner USD) år 2017.

* Valutakursförändringar kan påverka siffrorna

Genvägar