Den politiska inriktningen för Sveriges ordförandeskap i EU

Publicerad

Mellan den första januari till den sista juni 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. EU-minister Hans Dahlgren presenterade den 1 juni Sveriges politiska inriktning för ordförandeskapet i riksdagen.

Under första halvåret 2023 ska Sverige, som ordförandeland, driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda samt se till att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt och att medlemsländerna samarbetar.

Den 1 juni 2022 presenterade EU-minister Hans Dahlgren i riksdagen den allmänna politiska inriktningen för Sveriges ordförandeskap.

Fem rubriker i den politiska inriktningen

Den politiska inriktningen för det svenska ordförandeskapet kan sammanfattas i fem rubriker, utan inbördes ordning:

  • Skapa säkerhet för EU:s medborgare och stärka EU:s roll i världen
  • Stoppa den organiserade brottsligheten
  • Snabba på klimatomställningen
  • Stärka EU:s konkurrenskraft för framtidens jobb
  • Slå vakt om unionens grundläggande värderingar

Inriktningens fem rubriker har tagits fram efter diskussioner med partiföreträdare i riksdagen. De är allmänt hållna och ska utvecklas och konkretiseras till politiska prioriteringar och ett arbetsprogram som presenteras i december.

Sverige i triosamarbete med Frankrike och Tjeckien

Medlemsländer som innehar ordförandeskapet efter varandra har ett nära samarbete i en grupp om tre medlemsländer, en så kallad trio. De tre medlemsländerna sätter upp långsiktiga mål och utarbetar en gemensam agenda för en 18-månadersperiod.  Sverige ingår i en ordförandeskapstrio tillsammans med Frankrike och Tjeckien. Ländernas 18-månadersprogram presenterades i december 2021. 

Trioprogrammet på Frankrikes ordförandeskapswebb

Utifrån detta program tar vart och ett av de tre länderna fram ett eget mer utförligt sexmånadersprogram. Den politiska inriktningen som Sveriges regering nu presenterat efter att ha diskuterat med partiföreträdare i riksdagen är tänkt att utgöra grunden för det sexmånadersprogram som presenteras i december.

Möten under Sveriges ordförandeskap

En av ordförandeskapets huvuduppgifter är att planera och leda mötena i rådet och dess förberedande organ. De allra flesta mötena under Sveriges ordförandeskap, cirka 2 000, sker i Bryssel och Luxemburg men ungefär 150 möten kommer att genomföras i Sverige.