Arbetet inför Sveriges ordförandeskap 2023

Publicerad

Rådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under en sexmånadersperiod ska ordförandeskapet driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda samt se till att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt och att medlemsländerna samarbetar. Ordförandeskapets två huvuduppgifter är att planera och leda mötena i rådet och dess förberedande organ samt att företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

  • Bild på EU-minister Hans Dahlgren. I bakgrunden syns en EU-flagga.

    – Sverige ska vara en professionell och effektiv ordförande som agerar i EU:s gemensamma intresse, säger EU-minister Hans Dahlgren.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Bild på besökare i Europabyggnaden i Bryssel.

    I Europabyggnaden hålls möten i ministerrådet och Europeiska rådet.

    Foto: Europeiska rådet

Sverige kommer leda drygt 2 000 möten

Under de sex månader som Sverige är ordförande leder regeringen och Regeringskansliet flertalet av de möten som genomförs i ministerrådet. Det gäller både ministermöten och förberedande möten. Totalt handlar det om cirka 2 000 möten i Bryssel och Luxemburg och cirka 150 informella möten och konferenser i Sverige. Det är ungefär lika många möten som Sverige anordnade under det senaste ordförandeskapet 2009.

Prioriteringar under ordförandeskapet

Medlemsländer som innehar ordförandeskapet har ett nära samarbete i en grupp om tre medlemsländer, en så kallad trio. De tre medlemsländerna sätter upp långsiktiga mål och utarbetar en gemensam agenda för en 18-månadersperiod. Utifrån detta program tar vart och ett av de tre länderna fram ett eget mer utförligt sexmånadersprogram.

Sverige ingår i en ordförandeskapstrio tillsammans med Frankrike och Tjeckien. Ländernas 18-månadersprogram presenterades i december 2021. Sveriges sexmånadersprogram och de svenska prioriteringarna presenteras längre fram.

– Fokus för ordförandeskapet är att se till att arbetet i ministerrådet fungerar på bästa sätt så att EU kan leverera bra beslut för unionens medborgare. Jag hoppas också att Sveriges ordförandeskap kommer öka kunskapen och intresset för EU ännu mer här i Sverige. Ordförandeskapet ger dessutom tillfälle att visa Sverige och svenska förhållanden för våra europeiska kollegor, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Förberedelsearbete

Regeringens och Regeringskansliets förberedelsearbete är igång och kommer successivt att intensifieras. I förberedelserna ingår bland annat rekrytering av personal, planering av utbildningsinsatser samt planering av möten. Ambitionen är ett klimatsmart och digitalt, kostnadseffektivt samt kommunikativt och transparent ordförandeskap

För förberedelser och genomförande av EU-ordförandeskapet ökas Regeringskansliets anslag tillfälligt. Den sammanlagda budgeten, som framgår av budgetpropositionen för 2021, beräknas till 1 250 mnkr fördelat på 40 mnkr 2021, 350 mnkr 2022 och 860 mnkr 2023.

Det blir tredje gången som Sverige är ordförande i ministerrådet. Sverige var ordförande första gången 2001 och senast andra halvåret 2009. Förutsättningarna 2023 ser lite annorlunda ut på grund av ändringarna efter Lissabonfördraget.