Miljömålen ett gemensamt ansvar

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner och näringsliv har alla viktiga roller i arbetet med att genomföra åtgärder.

Myndigheter med ansvar för att nå miljömålen

26 myndigheter har ett utpekat ansvar för att nå miljömålen. Inom sina respektive verksamhetsområden ska de bidra till att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås. Naturvårdsverket har i uppgift att vägleda dessa myndigheter och samordna myndigheternas arbete med uppföljningen av miljömålen.

Myndigheternas roll

Det regionala ansvaret för miljömålen

Länsstyrelserna har en övergripande och samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. De arbetar med miljökvalitetsmålen i länen tillsammans med andra regionala myndigheter och viktiga samhällsaktörer. Länsstyrelserna har i uppdrag att ta fram regionala åtgärdsprogram i samverkan med landsting, samverkansorgan, kommuner, näringsliv och ideella organisationer. Länsstyrelserna ska även ge kommunerna underlag och stödja dem att formulera lokala mål och åtgärdsprogram. I länsstyrelsernas ansvar ingår att följa upp arbetet med miljömålen i det egna länet.

Kommunerna är viktiga

Miljömålen är ett viktigt verktyg i kommunernas arbete för en hållbar utveckling. Kommunerna påverkar arbetet för att nå miljömålen genom politiska beslut inom en mängd områden. Målen används till exempel i översiktsplanering, tillsynsplaner, avfallsplanering, energiprogram och klimatstrategier. Kommunerna har också ansvar för stora delar av den tillsyn som bedrivs enligt miljöbalken. Genom att översätta miljömålen till lokala mål och åtgärder blir målen viktiga redskap i kommunerna.

Kommunernas roll

Forskning och innovation är centralt

Forskningen är avgörande för att hitta lösningar på miljöproblemen och en viktig drivkraft för att föra miljöarbetet framåt. Med hjälp av forskning kan kunskapsluckor som utgör hinder för att nå miljökvalitetsmålen identifieras och fyllas. Resultaten av forskning är också av betydelse för att utvärdera miljöarbetet och kan ligga till grund för att utvecklaetappmål, strategier och insatser. 

Näringslivets roll

Myndigheter med ansvar för uppföljning av miljökvalitetsmål

Åtta myndigheter har ett utpekat ansvar för att samordna uppföljning och utvärdering av ett eller flera miljökvalitetsmål. Dessa myndigheter är: