Målen för miljöpolitiken

Miljömålen ger en tydlig struktur för miljöarbetets genomförande och uppföljning. Målen ger en långsiktlig signal till hela samhället om vad regering och riksdag vill uppnå.

För att ge en tydlig struktur för miljöarbetets genomförande och uppföljning i Sverige finns en målstruktur på flera nivåer:

  • Ett generationsmål som anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen.
  • Miljökvalitetsmål som beskriver det önskade miljötillståndet.
  • Etappmål som anger steg på vägen till miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Målen har lagt grunden för det vi i dag kallar miljömålssystemet. Målen ger också en långsiktig signal till hela samhället om vad regering och riksdag vill uppnå med miljöpolitiken. I ett internationellt perspektiv är det svenska miljömålssystemet unikt. Arbetet involverar olika samhällsaktörer och även näringslivet.

Generationsmålet visar inriktningen

Generationsmålet är det övergripande målet för miljöpolitiken och är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Målet innebär att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Styrmedel och åtgärder för att lösa miljöproblemen i Sverige ska utformas så att Sverige inte exporterar miljöproblem.

Om generationsmålet på Naturvårdsverkets webbplats

Miljökvalitetsmålen ger vägledning för miljöarbetet

Miljökvalitetsmålen uttrycker det miljötillstånd som eftersträvas i det svenska samhället. Till varje miljökvalitetsmål hör ett antal så kallade preciseringar som är de bedömningsgrunder som används för att redovisa resultaten och bedöma om styrmedel och insatser i Sverige, inom EU och internationellt är tillräckliga för att nå målen. Miljökvalitetsmålen ger en vägledning för miljöarbetet för nationella myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra aktörers arbete.

Om miljökvalitetsmålen på Naturvårdsverekets webbplats

Etappmål stärker åtgärdsarbetet

Etappmålen anger den samhällsomställning som krävs för att miljökvalitetsmålen och generationsmålet ska kunna nås och är styrande för miljöarbetet. De kan bidra såväl till flera olika miljökvalitetsmål som till generationsmålet. Regeringen eller riksdagen beslutar om etappmål inom prioriterade områden där insatser bedöms som särskilt viktiga eller motsvarar mål som beslutas inom EU eller genom internationella överenskommelser.

Om etappmålen på Naturvårdsverkets webbplats

Synergier mellan miljöpolitiken och andra politikområden

Den samhällsomställning som behövs för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen kräver lösningar även inom andra politikområden, och det finns här goda möjligheter till synergier i genomförandet av miljöpolitiken. Genom att lösa miljöproblem kan man samtidigt bidra till flera andra samhällsmål. Ett exempel är att en skogs­politik som säkerställer ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn ger gynnsamma effekter för flera miljökvalitetsmål. Ett annat exempel är att arbetet med att minska luftföroreningar ger positiva hälsoeffekter. Partiklar, ozon och kvävedioxider kan orsaka hjärt- och kärlbesvär, problem med luftvägarna och även förtida död.

Uppföljning – är vi på rätt väg?

Naturvårdsverket har ett samlat ansvar för miljömålsuppföljningen i samverkan med övriga berörda myndigheter och länsstyrelser. Varje år redovisar Naturvårdsverket en samlad bedömning av möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen och etappmålen. Bedömningen görs av miljömålsansvariga myndigheter. Minst en gång varje mandatperiod redovisar Naturvårdsverket även en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen.

Regeringen gör varje år en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålen. Den presenteras i regeringens budgetförslag för kommande år, budgetpropositionen, som lämnas till riksdagen i september (i oktober/november ett valår). Uppföljningen finns under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård.

Naturvårdsverkets uppföljning av miljömålen på miljömål.se