Internationellt arbete är avgörande

Dagens miljöutmaningar är till stora delar gränsöverskridandet och flera miljökvalitetsmål kan inte lösas inom Sveriges gränser. Genom att driva en aktiv politik inom EU och internationellt ökar förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålen.

För ungefär hälften av miljökvalitetsmålen är insatser inom EU eller internationellt avgörande för om målen ska kunna nås. Målen är även styrande för Sveriges agerande inom EU och i internationella sammanhang.

Miljöutmaningarna är till stora delar gränsöverskridande

Dagens miljöutmaningar är till stora delar gränsöverskridande och flera miljökvalitetsmål kan inte lösas inom Sveriges gränser. I generationsmålet tydliggörs därför att arbetet med att nå miljökvalitetsmålen förutsätter en ambitiös miljöpolitik inte bara i Sverige, utan också inom EU och i internationella sammanhang. Genom att bedriva en aktiv politik inom EU och internationellt ökar förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålen, det handlar till exempel om samarbete inom FN och Norden. För ungefär hälften av miljökvalitetsmålen är insatser inom EU eller internationellt avgörande för om målen ska kunna nås. Detta gäller särskilt för Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Även för andra miljökvalitetsmål räcker det inte med åtgärder i Sverige utan lösningarna behöver ske inom EU eller genom internationellt samarbete.

Regeringens mål är att i internationella förhandlingar och i interna­tio­nella beslutande organ (EU-förhandlingar, FN:s internationella miljökonventioner, Nordiska ministerrådet och Arktiska rådet) konstruktivt med­verka till att uppnå så stora miljöförbättringar som möjligt internationellt, i syfte att även nå de nationella miljökvalitetsmålen

Internationella processer

Sverige är pådrivande i flera internationella processer som är centrala i arbetet med att uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålen, t.ex. inom FN:s klimatkonvention (UNFCCC), konventionen om biologisk mångfald (CBD), det globala kemikalie­arbe­tet och FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro 2012. Dessutom deltar Sverige i det globala omställningsarbetet till en grön ekonomi bl.a. genom att delta i FN:s Miljöprogram (UNEP) initiativ Partnership on Action for Green Economy, PAGE.

Internationellt samarbete