Främja näringslivets miljöarbete

Företagens miljöarbete är avgörande för att miljökvalitetsmålen ska kunna nås. Regeringen har därför tillsatt en nationell miljömålssamordnare för att synliggöra, driva på och ta tillvara näringslivets miljöarbete.

Att stärka näringslivets miljöarbete är en viktig del i omställningen mot en hållbar ekonomi med gröna jobb. Annika Helker Lundströmär nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Samordnaren utgör ett nav för åtgärdsinriktat miljöarbete och ska sprida goda exempel på näringslivets lokala, regionala och nationella miljöarbete.

Näringslivets aktörer är centrala i arbetet för miljömålen. Företagen utvecklar varor och tjänster där ny teknik kombineras med bättre miljöprestanda. Det främjar resurshushållning och minskade föroreningar. Genom att tydliggöra näringslivets roll i miljömålssystemet skapas förutsättningar för ett strategiskt och effektivt arbete för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Många företag har kommit en bit på väg, men det behövs samverkan mellan företag och mellan företag och myndigheter för att vi ska nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Den nationella miljömålssamordnaren blir en katalysator för den omställningen.