Stärka genomförandet

För att stärka genomförandet av miljöpolitiken och öka takten i arbetet med att nå miljömålen har regeringen inrättat ett Miljömålsråd.

Miljömålsrådet är en plattform för myndighetscheferna vid 17 myndigheter som är strategiskt viktiga för att nå miljömålen. Regeringen har utsett Maria Wetterstrand som ordförande i Miljömålsrådet.

Förslag på åtgärder ska öka takten

Varje år ska Miljömålsrådet presentera en lista på åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra i syfte att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Listan ska publiceras den 1 mars varje år från och med 2016.

Miljömålsrådet ska också ge förslag till regeringen på områden och frågor där rådet anser att regeringen behöver ta initiativ. Myndigheterna ska bilda ett nätverk med experter från respektive myndighet. Nätverket ska med sin sakkunskap stödja rådet med underlag och konsekvensbedömningar.

Första mars 2016 lyfte Miljömålsrådet 44 samverkansåtgärder.

Listan över 44 föreslagna samverkansåtgärder.

Miljömålsrådet består av myndighetscheferna från följande myndigheter:

 • Boverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Livsmedelsverket
 • Länsstyrelserna genom Länsstyrelsen i Halland
 • Naturvårdsverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Skogsstyrelsen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Sveriges geologiska undersökning
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen

Om miljömålsrådet på miljömål.se