Utveckla politiken

Miljömålsberedningen är en parlamentarisk beredning som på uppdrag från regeringen tar fram förslag till hur miljökvalitetsmålen kan nås i bred samverkan med samhällets aktörer.

Miljömålsberedningen ska fokusera på frågor som präglas av målkonflikter mellan samhällsintressen eller som är särskilt komplexa och därför kräver övergripande och långsiktiga politiska prioriteringar. Miljömålsberedningen består av en ordförande och ledamöter från riksdagspartierna. I beredningen ingår även sakkunniga från myndigheter, kommuner, näringsliv och intresseorganisationer.

Nytt uppdrag för Miljömålsberedningen

Regeringen har gett Miljömålsberedningen i uppdrag att utveckla ett klimatpolitiskt ramverk för en långsiktig klimatpolitik och en luftvårdsstrategi. Regeringen har också utsett Anders Wijkman till ny ordförande för beredningen.

Miljömålsberedningen