Sveriges strategi mot terrorism och arbete mot våldsbejakande extremism

Regeringen har en nationell strategi mot terrorism som är utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete på detta område, både nationellt och internationellt. Strategins syfte är att skapa en tydlig struktur för det arbete som krävs för att förebygga våldsbejakande extremism och motverka terroristbrottslighet.

Här samlas och redovisas regeringens åtgärder mot terrorism och våldsbejakande extremism.

Ansvariga statsråd
Morgan Johansson
Ansvariga departement
Justitie­departementet

Inledning

 • Den svenska strategin mot terrorism

  Terrorism hotar internationell fred och säkerhet, nationell säkerhet och våra grundläggande fri- och rättigheter. Varje år begås flera terroristattentat i världen. Under de senaste åren har antalet fall av terrorattentat och våldshandlingar som genomförts av ensamagerande gärningspersoner med ideologiska motiv ökat i västvärlden. Regeringen har tagit fram en nationell strategi mot terrorism som ska vara utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete på detta område, både nationellt och internationellt. Samtidigt har regeringen kraftfullt förstärkt det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Sammantaget ger dessa åtgärder en plattform för det fortsatta arbetet.

Fakta om Svenska strategin mot terrorism

Terrorism kan inte förebyggas eller bekämpas med enstaka åtgärder som vidtas isolerat, utan kräver samtidiga åtgärder på flera områden. Målet för all terrorismbekämpning är att undvika att terroristattentat genomförs. Arbetet delas in i tre områden som benämns Förebygga, Förhindra och Försvåra. Om ett terroristattentat ändå genomförs måste samhället vara väl förberett för att kunna hantera konsekvenserna av det.

Förebygga

Foto: Regeringskansliet

Förebygga våldsbejakande extremism och terrorism

Terrorism är en extrem form av våldsbejakande extremism. Syftet med insatser i det förebyggande arbetet är att motverka radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremistiska miljöer och att förhindra att personer begår ideologiskt motiverade brott eller utvecklar avsikt och förmåga att begå terroristattentat. Området berör även brottsförebyggande arbete. Regeringens förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism delas in i fem områden.

CVE

Område 1: Center mot våldsbejakande extremism

Center mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet är regeringens viktigaste förebyggande åtgärd. Nationell samordning krävs därför att många olika aktörer måste vara aktiva i arbetet, men också för att aktivt kunna stödja kommunerna i att utveckla sitt förebyggande arbete.

Foto: Anders Bergstedt/Folio

Område 2: Förebygga radikalisering till våldsbejakande extremism

Det är viktigt att minska grogrunderna för antidemokratiskt beteende och våldsbejakande ideologier. På uppdrag av regeringen har myndigheter tagit fram kunskap och vägledning till olika personalgrupper, som till exempel fritidsledare, lärare, socialarbetare, poliser och personer verksamma inom trossamfund.

Foto: Hampus Andersson/TT

Område 3: Insatser till individer i riskzonen för radikalisering

Socialstyrelsen har tagit fram vägledning och kunskap om vilka insatser som kan riktas till personer som riskerar att involveras i eller redan är involverade i våldsbejakande extremistiska grupper.

Foto: Astrakan/Folio

Område 4: Stöd att lämna våldsbejakande extremistiska rörelser

För att personer ska lämna våldsbejakande extremistiska rörelser behövs insatser för att återintegrera dem i samhället. Insatserna här handlar om att utreda, anpassa erbjudanden och åtgärder som exempelvis mentorer eller undervisningsstöd.

Foto: Europeiska unionens råd

Område 5: Stärka nordiskt och internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Kunskapsutbyten och samverkan på internationell nivå har bidragit till att utveckla det svenska arbetet mot våldsbejakande extremism. Sverige deltar i flera nätverk på nordisk och internationell nivå.

Förhindra

 • Förhindra förmågan och möjligheten att begå terroristattentat

  Foto: Regeringskansliet

  Motverka och minska förmåga och möjlighet att begå terroristattentat

Målsättningar för området Förhindra

 • Att brottsbekämpande myndigheter ska ha ändamålsenliga och rättssäkra verktyg för att förhindra att terroristattentat begås.
 • Att arbetet med att upptäcka och bekämpa finansiering av terrorism ska effektiviseras och i högre grad integreras med den övriga terrorismbekämpningen.
 • Att kriminaliseringen av terroristbrottslighet ska vara ändamålsenlig och uppfylla internationella åtaganden.

Försvåra

 • Försvåra genom att minska samhällets sårbarhet för terroristattentat

  Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

  Skapa och upprätthålla skydd för individer och minska samhällets sårbarhet för terroristattentat

Målsättningar för området Förebygga

 • Att hitta och utveckla kunskapsbaserade metoder och åtgärder som kan förebygga radikalisering, våldsbejakande extremism och terrorism.
 • Att relevanta aktörer på nationell, regional och lokal nivå prioriterar arbetet med att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism och samverkar om insatser.
 • Att alla aktörer ska ha ett helhetsperspektiv så att åtgärder för att förebygga, förhindra eller försvåra terroristbrottslighet eller hantera konsekvenserna av ett terroristattentat vidtas på ett sätt som inte innebär att fler radikaliseras.

Hantera konsekvenserna av ett terroristattentat

 • Hantera konsekvenserna av ett terroristattentat

  Foto: Magnus Hallgren/DN/TT

  Även om stor kraft läggs på att förebygga, förhindra och försvåra terroristattentat måste det finnas beredskap för att hantera situationen om ett sådant ändå inträffar.

Målsättning för att hantera konsekvenserna av terroristattentat

 • Att snabbt och effektivt kunna ingripa mot och avbryta ett pågående terroristattentat.
 • Att begränsa samhällskonsekvenserna av ett terroristattentat.

Internationellt arbete mot terrorism

 • Internationellt arbete mot terrorism

  Foto: Regeringskansliet

  Terrorism är gränsöverskridande och kan därför inte bekämpas isolerat i en stat. Även om säkerheten i Sverige och för svenska intressen är det huvudsakliga intresset för den svenska terrorismbekämpningen måste vi också tillsammans arbeta för att skydda internationell säkerhet och mänskliga fri- och rättigheter globalt.

Målsättning för internationellt arbete

 • Att det förebyggande arbetet ska vara i fokus för Sveriges internationella arbete mot terrorism.
 • Att brottsbekämpande myndigheter ska ha goda möjligheter att samarbeta även över nationsgränserna.
 • Att den internationella samverkan som finns på området ska fortsätta att stärkas.
 • Att standarder för att upprätthålla skydd för individer och minska samhällets sårbarhet för terroristattentat ska vara likvärdiga i EU:s medlemsstater.
 • Att det ska finnas en god förmåga till samverkan även över nationsgränserna.

Innehåll om Svenska strategin mot terrorism

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 290 träffar.